Tillgång till vardagsnära natur är bra för folkhälsan

Vardagsnära natur är en viktig resurs för alla människor och ger möjlighet till fysisk aktivitet, rekreation, vila och återhämtning samt ökad naturförståelse.

För att möjliggöra tillgång och tillgänglighet till vardagsnära natur, behövs en bred samverkan med flera övriga aktörer i samhället. Kommunerna har en stor roll i en långsiktigt hållbar samhällsplanering som markägare och ansvarig för skydd och skötsel av natur, men också genom aktiviteter inom skola och omsorg och stöd till bland annat friluftsorganisationer.

Naturvårdsverket, Folkhälsomyndigheten, Skogsstyrelsen och tre länsstyrelser har tillsammans tagit fram ett underlag för att öka kunskapen och förståelsen för hur vardagsnära natur kan bidra till en god och jämlik hälsa samt vad som kan göras – främst i kommunerna. Underlaget kan användas av tjänstepersoner på kommuner och länsstyrelser för att föra fram budskapet till beslutsfattare och inspirera till åtgärder. 

Budskap

  • Folkhälsan behöver bli mer jämlik 
  • Alla behöver närhet till natur 
  • Vardagsskogen behöver vara attraktiv 
  • Barn behöver kontakt med naturen 
  • Barn behöver gröna skolgårdar 
  • Vardagsnära natur bidrar till social gemenskap

Material för nedladdning

Materialet omfattar ett kunskapsunderlag och en powerpointpresentation som innehåller statistik och kunskap, konsekvenser och förslag till åtgärder för sex olika områden. Presentationen kan användas i sin helhet eller i delar och det är fritt att byta foton under förutsättning att det finns de tillstånd som krävs. 

Fotografierna i materialet kan användas enbart i samband med detta material och referens skall anges. 

Underlag (pdf, 6,7 MB)

Powerpointpresentation (pptx, 27 MB)

Film: Vardagsnära natur

Youtube video