Arbetet med friluftsliv

Friluftslivsarbetet är komplext och spänner över många olika politikområden. Vi är många aktörer i samhället som arbetar för att utveckla friluftslivet.

Mål för friluftslivet

bergsknalle-960x540.jpg

Målet för friluftslivspolitiken är att stödja människors möjligheter att vistas i naturen och utöva friluftsliv där allemansrätten är en grund. Friluftslivet är brett och spänner över flera politikområden; naturvård, regional tillväxt, jordbruk, skog, landsbygdsutveckling, folkhälsa, samhällsplanering, utbildnings- och forskningspolitik är några exempel. 

Sveriges tio friluftslivsmål

Friluftsliv finns med i 8 av 16 miljökvalitetsmål. Friluftsliv anknyter även till flera av de globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030. Friluftsliv är en viktig faktor för människors välbefinnande och hälsa (mål 3 om God hälsa och välbefinnande) och tillgången till gröna miljöer uppmärksammas i mål 11 om Hållbara städer och samhällen, mål 14 om Hav och marina resurser och mål 15 om Ekosystem och biologisk mångfald. 

Friluftslivsarbete på Naturvårdsverket

Naturvårdsverkets arbete med friluftsliv innefattar en rad olika verksamheter. Nedan listas arbetsområden som i sin helhet eller i delar berör friluftslivet:  

Ansvar för friluftsliv på olika nivåer

Det finns många aktörer och intressenter, offentliga såväl som privata, som påverkar och berörs av friluftslivet: