Vem gör vad inom Friluftsliv?

Vilken myndighet gör vad när det gäller friluftsliv? Här har vi listat myndigheterna som arbetar med friluftsliv och vad de gör.

 

Boverket

Boverket ansvarar för frågor om byggd miljö, hushållning med mark- och vattenområden, fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelse, samt boende och bostadsfinansiering. 

Boverket är ansvarig för uppföljning av två av friluftsmålen: Tillgänglig natur för alla och Attraktiv tätortsnära natur.

Myndigheten har ansvar för Plan- och bygglagen, som syftar till att främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och långsiktigt hållbar livsmiljö. Planläggning enligt PBL ska bland annat främja en ändamålsenlig struktur av bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder och en god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla i samhället. 

Boverket arbetar för att öka kunskap hos kommuner, regioner, statliga myndigheter och andra aktörer om vikten av tätortsnära natur, inte minst för människors hälsa och möjligheter till att utöva friluftsliv. Tillsammans med bland annat Naturvårdsverket och Folkhälsomyndigheten arbetar verket med att utveckla vägledning om hur tillgänglig och kvalitativ bostadsnära och tätortsnära natur kan främjas vid planering, byggande och förvaltning. 

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har till uppgift att främja och följa upp folkhälsan, bland annat genom fysisk aktivitet, som är ett av myndighetens målområden. 

Myndigheten arbetar för att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. 

Särskild vikt ska fästas vid de grupper som är utsatta för de största hälsoriskerna. I enlighet med det tar myndigheten fram manualer för att främja fysisk aktivitet i samhällsplaneringen, bland annat tillgänglighet till friluftsliv i den byggda miljön. 

Kontakt: Anna Jansson
Webbplats: www.folkhalsomyndigheten.se

Havs- och vattenmyndigheten

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) är förvaltningsmyndighet på miljöområdet för frågor om bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag och hav. 

Myndigheten ska verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås, bland annat mål för friluftslivet, samt samordna uppföljning och utvärdering av miljökvalitetsmålen Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, och Hav i balans samt levande kust och skärgård. 

Myndigheten ansvarar tillsamman med Naturvårdsverket för att lämna uppgifter om områden som bedöms vara av riksintresse för friluftslivet. 

Kontakt:  Elin Celik
Webbplats: Havs- och vattenmyndigheten

Jordbruksverket

Jordbruksverket arbetar för en hållbar utveckling inom de gröna näringarna, ett gott djurskydd, ett dynamiskt och konkurrens-kraftigt näringsliv i hela landet och en livsmedelsproduktion till nytta för konsumenterna. 

Verket stödjer verksamheter inom frilufts- och turistbranschen som är viktiga för bland annat landsbygdsutveckling, fisketurism, matproduktion och hästföretagande.  

Jordbruksverket ansvarar för samordning, uppföljning och rapportering inom miljökvalitetsmålet "Ett rikt odlingslandskap", som innefattar bevarande av biologisk mångfald och kulturmiljövärden, av stort värde för friluftsliv och turism. Natur- och kulturlandskapet beskrivs som en "kollektiv nyttighet" för turism och rekreation. 

Kontakt: Daniel Melin
Webbplats:  www.jordbruksverket.se

Konsumentverket

Konsumentverket arbetar bland annat med information och tillsyn för att utveckla säkerheten för varor och tjänster som erbjuds inom friluftslivet samt natur- och äventyrsturism. 

Till stöd för arbetet gäller produktsäkerhetslagen (2004:451) och lagen om personlig skyddsutrustning för privat bruk (1992:1326). 

En vara eller tjänst är säker om den inte medför någon risk eller bara en låg risk för människors hälsa och säkerhet. 

Kontakt:  Richard Staxler
Webbplats: www.konsumentverket.se

Länsstyrelserna

Länsstyrelserna svarar för den statliga förvaltningen i länet. Länsstyrelserna ska verka för att nationella mål får genomslag samtidigt som hänsyn ska tas till regionala förhållanden och förutsättningar, däribland arbetet med friluftsliv samt natur- och kulturturism. 

Länsstyrelserna har ett återkommande uppdrag att samordna och leda det regionala arbetet med friluftslivspolitiken i samverkan med Skogsstyrelsen, kommunerna och andra berörda aktörer. I översiktsplaneprocessen har länsstyrelsen en viktig roll att stödja, ge råd och även granska kommunernas arbete, ha uppsikt över områden av riksintresse för friluftslivet och se till de allmänna intressena om tillgängliga och lämpliga platser för lek, motion och annan utevistelse. 

allmänt uppdrag att stimulera och främja friluftsliv och särskilt den tätortsnära naturen. 

Länsstyrelserna ska även verka för att miljömålsarbetet, inklusive arbetet med naturvård, fiskevård, kulturmiljövård, friluftsliv samt natur- och kulturturism samordnas med det regionala utvecklingsarbetet. 

I myndighetsnätverket representeras länsstyrelserna av Jörel Holmberg, Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Webbplats:  www.lansstyrelsen.se

Mittuniversitetet, ETOUR

Mittuniversitetet bedriver forskning och undervisning om friluftsliv och naturturism, från kandidatnivå upp till forskarutbildning. 

 

Mittuniversitetet är programvärd för Mistra Sport & Outdoors, ett forsknings och samverkansprogram som tar fram kunskap och lösningar för miljömässig hållbarhet inom friluftsliv och idrott. Programmet är finansierat av Mistra och beräknas pågå till 2028. Universitetet driver också hemsidan Friluftsforskning.se i syfte att skapa en digital nod för kunskap om friluftsliv och naturturism. Hemsidan tar sin utgångspunkt i det tidigare forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring. Vid universitetet finns också turismforskningsinstitutet ETOUR där naturturism är ett profilområde. Friluftsvaneundersökningar, besökarstudier, planering för friluftsliv, hållbar turism, turism i skyddad natur, ekonomiska effekter, evenemang och inkluderande friluftsliv är några av de kompetenser som forskarna vid Mittuniversitetet har. 

Webbplats: https://www.miun.se/mer/om/friluftsliv/

 

Myndigheten för delaktighet

Myndigheten för delaktighet arbetar med att samordna funktionshinderspolitiken i Sverige och påskyndar utvecklingen mot ett tillgängligt samhälle. 

Myndigheten för delaktighet stödjer och samordnar myndigheter, kommuner och landsting i tillgänglighetsarbetet och genomförandet av politiken.  De tar också fram riktlinjer för tillgänglighet och underlättar styrningen av arbetet genom att förse regeringen med underlag. 

Kontakt: Irene Westerlund
Webbplats:  www.mfd.se

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket arbetar tillsammans med friluftslivets aktörer för att skapa goda förutsättningar för ett hållbart friluftsliv, nu och för kommande generationer. 

På uppdrag av regeringen ska Naturvårdsverket:

  • Verka för att förutsättningarna för friluftsliv bevaras och utvecklas
  • Samordna myndigheternas arbete och samverka med andra aktörer inom friluftslivet
  • Följa upp och föreslå åtgärder för att uppnå friluftslivsmålen. 

Förutsättningarna för friluftsliv handlar bland annat om tillgång och tillgänglighet till naturen. 

Naturvårdsverkets roll är att vara samordnande och samverkande, vägledande och stödjande, ha överblick och helhetssyn samt att vara markägare, fastighetsförvaltare och byggherre för friluftsliv i skyddad natur. 

Naturvårdsverket värnar allemansrätten, som är en förutsättning för friluftslivet, och är en motor för kommunikation kring allemansrätten. Naturvårdsverket finansierar ett centrum för naturvägledning, vägleder länsstyrelser och kommuner i frågor om strandskydd och riksintressen, arbetar med samhällsplanering, fjällsäkerhet, statliga fjälleder och naturturism. 

Naturvårdsverket arbetar för att utveckla friluftslivet i skyddade områden, som nationalparker och naturreservat. Årligen delas bidra ut till lokala naturvårdssatsningar till kommuner och andra aktörer, till kommunikation om allemansrätten och utveckling av vandringsleder. 

Naturvårdsverket arbetar kunskapsbaserat och drar nytta av erfarenheter, har ett proaktivt och företrädelsevis digitalt arbetssätt och strävar efter att vara nytänkande, samverkande och enklare.

Kontakt: Eva Stighäll

Strategi för Naturvårdsverkets arbete med friluftsliv, kortvariant (pdf  1,5MB)

Riksantikvarieämbetet

Riksantikvarieämbetet har ansvar för frågor som rör kulturmiljö och kulturarv. Deras uppgift är att vara pådrivande och samlande i kulturarvsarbetet och att verka för att kulturmiljön bevaras, används och utvecklas på bästa sätt. Viktiga mål för verksamheten är ett bevarat och försvarat kulturarv, respekt för olika gruppers kulturarv, samt delaktighet i och ansvarstagande för den egna kulturmiljön. 

Med koppling till friluftsliv vill Riksantikvarieämbetet särskilt framhålla landskapet som ett levande arkiv som ger mening och sammanhang för friluftslivsutövare.  Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket arbetar tillsammans med tillgängliga natur- och kulturområden.   

Webbplats: www.raa.se

Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsens arbetar för att de skogspolitiska målen ska uppnås. Skogspolitiken består av två jämställda mål: produktionsmålet och miljömålet. Miljömålet innehåller en skrivning om skogens sociala värden; det vill säga värden som skapas av människans upplevelser av skogen. Enligt miljömålet ska ”skogens kulturmiljövärden samt dess estetiska och sociala värden värnas.” 

Skogsstyrelsens vision är ”Skog till nytta för alla” och ett av målen i myndighetens strategi är Attraktivare skogar för upplevelser. 

Genom rådgivning, tillsyn och samverkan arbetar Skogsstyrelsen för att landets skogar ska vårdas och brukas, så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Myndigheten arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation, friluftsliv och naturturism med betydelse för bland annat folkhälsa och regional utveckling. Utanför bebyggda områden är skogen den mest besökta friluftsmiljön och flest besök görs i tätortsnära skogar.

Främjandet av skogens sociala värden förutsätter samverkan mellan olika aktörer; till exempel friluftslivsorganisationer, skogsägare, kommuner, regioner och andra myndigheter.

Kontakt:  Oskar Forsberg
Webbplats: www.skogsstyrelsen.se

Skolverket

Skolverket är förvaltningsmyndighet för det offentliga skolväsendet för barn, ungdomar och vuxna samt för förskoleverksamheten, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet.

Skolverket har till uppgift att under regeringen svara för skolans styrdokument och nationella prov, att följa upp och nationellt utvärdera skolans verksamhet och resultat samt att stödja utveckling inom nationellt prioriterade område.

Enligt skolförordningen är det rektor som avgör i vilken omfattning friluftsverksamhet ska bedrivas. Berörda pedagoger bedriver en undervisning och friluftslivsverksamhet utomhus med god pedagogisk kvalitet inom ramen för det som anges i förskolans och skolans styrdokument. 

Kontakt: Sabina Vesterlund
Webbplats: www.skolverket.se

Statens fastighetsverk

Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar och utvecklar Sveriges nationalbyggnader och fria marker: slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av Sveriges mark - i samtiden för framtiden. 

SFV ska bevara byggnaderna, och samtidigt anpassa och utveckla dem efter dagens behov och användning. 

SFV ska vårda och utveckla de kultur- och naturvärden som verket förvaltar, och göra värdena tillgängliga för allmänheten. 

Förutom byggnader förvaltar SFV en stor del av statens skog och mark - skyddsvärd skog, produktiv åkerbruks- och skogsmark, kronoholmar utanför Sveriges kuster, mark i anslutning till byggnader - ofta i tätortsnära lägen.

Det rör sig om stora markarealer, framför allt i nordvästra Sverige. SFV ska förvalta marken på ett långsiktigt hållbart sätt, så att biologisk mångfald bevaras och renbetesland kan brukas även i framtiden. 

Genom att samverka med bland annat länsstyrelser, kommuner och entreprenörer kan SFV medverka till att den mark som SFV förvaltar kan göras tillgänglig och utgöra en resurs för friluftslivet. 

Kontakt: Magnus Reuterdahl
Webbplats:  www.sfv.se

Statistiska centralbyrån

Statistiska centralbyrån svarar för officiell statistik och för annan statlig statistik, främst på uppdrag av regeringen. 

Varje år genomför Statistiska centralbyrån Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC), som omfattar ett tiotal ämnesområden. Vart åttonde år ställs fördjupade frågor om fritid, däribland frågor om hur ofta man utövat olika typer av friluftsliv. 

SCB producerar även Markanvändningsstatistik med hjälp av GIS-data (Geografiska informationssystem) både som officiell statistik och som uppdragsbearbetningar. 

Myndigheten producerar även inkvarteringsstatistik på uppdrag av Tillväxtverket. 

Kontakt: 
Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC):
Göran Nordström
Markanvändningsstatistik och GIS: 
Stefan Svanström och Karin Hedeklint
Webbplats: www.scb.se

Svenskt Friluftsliv

Svenskt Friluftsliv är en paraplyorganisation för 27 ideella friluftsorganisationer i Sverige som tillsammans har 1,6 miljoner medlemskap, varav ca 300 000 är barn och ungdomar. Svenskt Friluftsliv företräder de ideella friluftsorganisationerna i Sverige och är talesperson gentemot regering, riksdag och myndigheter. Svenskt Friluftslivs långsiktiga, övergripande mål är att skapa de bästa förutsättningarna långsiktigt för friluftslivet i Sverige, att fler människor i Sverige ges möjlighet att utöva friluftsliv idag och i framtiden, att Sverige ska bedriva en tydlig friluftspolitik, starka livskraftiga och framgångsrika medlemsorganisationer och att Svenskt Friluftsliv ska vara en ledande, stark och stödjande aktör, en samlande kraft för friluftslivets frågor

Webbplats: www.svensktfriluftsliv.se

Sveriges Kommuner och Regioner

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)  är en medlems- och arbetsgivarorganisation där alla Sveriges kommuner och regioner är medlemmar.

SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet. De fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning inom alla de frågor som kommuner och regioner är verksamma inom. 

Webbplats: www.skr.se

Tillväxtverket

Tillväxtverket arbetar för att natur- och kulturturism blir en viktig del i lokal och regional utveckling. 

Verket tar fram planering för, genomför och följer upp arbetet med att utveckla naturturismen i Sverige i samråd med branschorganisationer och myndigheter med friluftsansvar. 

Vidare pågår arbete för att utveckla och stödja företagande och entreprenörskap genom bland annat utbildning och kvalitetsutveckling. 

Kontakt: Linnea Ax
Webbplats: www.tillvaxtverket.se

Trafikverket

Trafikverket utvecklar och förvaltar infrastruktur som bidrar till samhällsutveckling och ett tillgängligt Sverige där alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. 

Vi tillgängliggör natur- och kulturlandskap för friluftsliv och naturturism genom infrastruktur för fotgängare, cyklister och andra resenärer.

När infrastrukturen underhålls, byggs om eller nyanläggs visar vi hänsyn till natur- och kulturlandskap såsom riksintressen för friluftsliv och naturreservat. 

Trafikverket arbetar för att förbättra förutsättningarna för rekreationscykling och cykelturism inom ramen för de nationella och regionala cykellederna. Trafikverket finansierar också utmärkningen av leder. 

Webbplats: www.trafikverket.se