Vem gör vad inom Friluftsliv?

Vilken myndighet gör vad när det gäller friluftsliv? Här har vi listat myndigheterna som arbetar med friluftsliv och vad de gör.

 

Boverket

Boverket ansvarar för frågor om byggd miljö och hushållning med mark- och vattenområden samt för fysisk planering. Byggande, förvaltning samt boendefrågor ingår i uppdraget. 

Tillsammans med bland annat Naturvårdsverket och Folkhälsoinstitutet arbetar verket med att utveckla modeller och vägledning för att säkra tillgången till bostadsnära och tätortsnära natur. 

Boverket har ansvar för Plan- och bygglagen, där allmänna intressen som behov av områden för friluftsliv, grönområden och parker ska tillgodoses vid all planläggning. 

Myndigheten har även uppsiktsansvar för områden av riksintresse för friluftsliv. 

Kontakt: Agatha Bar Nilsson
Webbplats: www.boverket.se

Havs- och vattenmyndigheten

Havs- och vattenmyndigheten är förvaltningsmyndighet på miljöområdet för frågor om bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag och hav. 

Myndigheten ska inom sitt ansvarsområde vara pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken och verka för en hållbar förvaltning av fiskeresurserna. 

Myndigheten ska verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås, bland annat mål för friluftslivet, samt samordna uppföljning och utvärdering av miljökvalitetsmålen Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, och Hav i balans samt levande kust och skärgård. 

Kontakt:  Mia Olausson
Webbplats: Havs- och vattenmyndigheten

Myndigheten för delaktighet

Myndigheten för delaktighet arbetar med att samordna funktionshinderspolitiken i Sverige och påskyndar utvecklingen mot ett tillgängligt samhälle. 

Myndigheten för delaktighet stödjer och samordnar myndigheter, kommuner och landsting i tillgänglighetsarbetet och genomförandet av politiken. 

Myndigheten tar även fram riktlinjer för tillgänglighet och underlättar styrningen av arbetet genom att förse regeringen med underlag. 

Kontakt: Irene Westerlund
Webbplats:  www.mfd.se

Jordbruksverket

Jordbruksverket arbetar för en hållbar utveckling inom de gröna näringarna, ett gott djurskydd, ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet och en livsmedelsproduktion till nytta för konsumenterna. 

Verket stödjer verksamheter inom frilufts- och turistbranschen som är viktiga för bland annat landsbygdsutveckling, fisketurism, matproduktion och hästföretagande.  

Jordbruksverket ansvarar för samordning, uppföljning och rapportering inom miljökvalitetsmålet "Ett rikt odlingslandskap", som innefattar bevarande av biologisk mångfald och kulturmiljövärden, av stort värde för friluftsliv och turism. Natur- och kulturlandskapet beskrivs som en "kollektiv nyttighet" för turism och rekreation. 

Kontakt: Daniel Melin
Webbplats:  www.jordbruksverket.se

Konsumentverket

Konsumentverket arbetar bland annat med information och tillsyn för att utveckla säkerheten för varor och tjänster som erbjuds inom friluftslivet samt natur- och äventyrsturism. 

Till stöd för arbetet gäller produktsäkerhetslagen (2004:451) och lagen om personlig skyddsutrustning för privat bruk (1992:1326). 

En vara eller tjänst är säker om den inte medför någon risk eller bara en låg risk för människors hälsa och säkerhet. 

Kontakt:  Richard Staxler
Webbplats: www.konsumentverket.se

Länsstyrelserna

Länsstyrelserna svarar för den statliga förvaltningen i länet. Länsstyrelserna ska verka för att nationella mål får genomslag samtidigt som hänsyn ska tas till regionala förhållanden och förutsättningar, däribland arbetet med friluftsliv samt natur- och kulturturism. 

Länsstyrelserna har ett allmänt uppdrag att stimulera och främja friluftsliv vid bevakning av kommunal planering, bedömning av strandskyddsärenden, i samrådsärenden och överprövning av bygglovsansökningar enligt Miljöbalken och Plan- och bygglagen. 

Länsstyrelserna ska även verka för att miljömålsarbetet, inklusive arbetet med naturvård, fiskevård, kulturmiljövård, friluftsliv samt natur- och kulturturism samordnas med det regionala utvecklingsarbetet. 

Webbplats:  www.lansstyrelsen.se

Naturhistoriska riksmuseet

Naturhistoriska riksmuseets uppdrag är att främja intresset och öka kunskapen om naturen och dess mångfald. 

Myndigheten jobbar därför aktivt för att bli en ledande källa till kunskap om naturen och dess utveckling. 

Detta görs dels genom att bedriva forskning men också genom att visa utställningar, filmer och arrangera programaktiviteter som skapar intresse för naturen och lockar till lärande och till medvetna ställningstaganden i miljöfrågor. 

Varje år arrangeras dessutom botaniska, entomologiska och geologiska vandringar i Nationalstadsparken. 

Museet erbjuder också fortbildning för lärare, pedagogledda visningar samt ett stort urval lärarhandledningar via sin webb. 

Kontakt: Claes Enger
Webbplats:  www.nrm.se

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket ska verka för att förutsättningarna för friluftsliv bevaras och utvecklas. På uppdrag av regeringen samordnar Naturvårdsverket arbetet med friluftsliv bland myndigheter och organisationer på nationell nivå. Den stora mötesplatsen Tankesmedja för friluftsliv arrangeras årligen. 

Naturvårdsverket värnar allemansrätten, som är en förutsättning för friluftslivet. Naturvårdsverket finansierar ett centrum för naturvägledning. Naturvårdsverket vägleder länsstyrelser och kommuner i frågor kring strandskydd, arbetar med naturturism i skyddade områden, fjällsäkerhet och samhällsplanering. 

Naturvårdsverket arbetar för att utveckla friluftslivet i skyddade områden, som nationalparker och naturreservat. Årligen delas bidrag ut till lokala naturvårdssatsningar till kommuner och andra aktörer.

Kontakt: Eva Stighäll

Riksantikvarieämbetet

Riksantikvarieämbetet har ansvar för frågor som rör kulturmiljö och kulturarv. Vår uppgift är att vara pådrivande och samlande i kulturarvsarbetet och att verka för att kulturmiljön bevaras, används och utvecklas på bästa sätt. Viktiga mål för verksamheten är ett bevarat och försvarat kulturarv, respekt för olika gruppers kulturarv, samt delaktighet i och ansvarstagande för den egna kulturmiljön. 

Med koppling till friluftsliv vill Riksantikvarieämbetet särskilt framhålla landskapet som ett levande arkiv som ger mening och sammanhang för friluftslivsutövare. 

Kontakt: Håkan Slotte
Webbplats: www.raa.se

Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsen arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas, så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Man arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv. 

Skogsstyrelsen ska verka för att de skogspolitiska målen nås. Riksdagen har beslutat att produktionsmålet och miljömålet ska vara jämställda. Miljömålet handlar bland annat om sociala värden. Skogsstyrelsens vision är "Skog till nytta för alla".

Kontakt:  Dan Rydberg
Webbplats: www.skogsstyrelsen.se

Skolverket

Skolverket är förvaltningsmyndighet för det offentliga skolväsendet för barn, ungdomar och vuxna samt för förskoleverksamheten, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet.

Skolverket har till uppgift att under regeringen svara för skolans styrdokument och nationella prov, att följa upp och nationellt utvärdera skolans verksamhet och resultat samt att stödja utveckling inom nationellt prioriterade område.

Enligt skolförordningen är det rektor som avgör i vilken omfattning friluftsverksamhet ska bedrivas. Berörda pedagoger bedriver en undervisning och friluftslivsverksamhet utomhus med god pedagogisk kvalitet inom ramen för det som anges i förskolans och skolans styrdokument. 

Kontakt: Sabina Vesterlund
Webbplats: www.skolverket.se

Statens fastighetsverk

Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar och utvecklar Sveriges nationalbyggnader och fria marker: slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av Sveriges mark - i samtiden för framtiden. 

SFV ska bevara byggnaderna, och samtidigt anpassa och utveckla dem efter dagens behov och användning. 

SFV ska vårda och utveckla de kultur- och naturvärden som verket förvaltar, och göra värdena tillgängliga för allmänheten. 

Förutom byggnader förvaltar SFV en stor del av statens skog och mark - skyddsvärd skog, produktiv åkerbruks- och skogsmark, kronoholmar utanför Sveriges kuster, mark i anslutning till byggnader - ofta i tätortsnära lägen.

Det rör sig om stora markarealer, framför allt i nordvästra Sverige. SFV ska förvalta marken på ett långsiktigt hållbart sätt, så att biologisk mångfald bevaras och renbetesland kan brukas även i framtiden. 

Genom att samverka med bland annat länsstyrelser, kommuner och entreprenörer kan SFV medverka till att den mark som SFV förvaltar kan göras tillgänglig och utgöra en resurs för friluftslivet. 

Kontakt: Magnus Reuterdahl
Webbplats:  www.sfv.se

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har till uppgift att främja och följa upp folkhälsan, bland annat genom fysisk aktivitet, som är ett av institutets målområden. 

Myndigheten arbetar för att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. 

Särskild vikt ska fästas vid de grupper som är utsatta för de största hälsoriskerna. I enlighet med det tar myndigheten fram manualer för att främja fysisk aktivitet i samhällsplaneringen, bland annat tillgänglighet till friluftsliv i den byggda miljön. 

Kontakt: Anna Jansson
Webbplats: www.fhm.se

Statistiska centralbyrån

Statistiska centralbyrån svarar för officiell statistik och för annan statlig statistik, främst på uppdrag av regeringen. 

Varje år genomför Statistiska centralbyrån Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC), som omfattar ett tiotal ämnesområden. Vart åttonde år ställs fördjupade frågor om fritid, däribland frågor om hur ofta man utövat olika typer av friluftsliv. 

SCB producerar även Markanvändningsstatistik med hjälp av GIS-data (Geografiska informationssystem) både som officiell statistik och som uppdragsbearbetningar. 

Myndigheten producerar även inkvarteringsstatistik på uppdrag av Tillväxtverket. 

Kontakt: 
Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC):
Göran Nordström
Markanvändningsstatistik och GIS: 
Stefan Svanström och Karin Hedeklint
Webbplats: www.scb.se

Tillväxtverket

Tillväxtverket arbetar för att natur- och kulturturism blir en viktig del i lokal och regional utveckling. 

Verket tar fram planering för, genomför och följer upp arbetet med att utveckla naturturismen i Sverige i samråd med branschorganisationer och myndigheter med friluftsansvar. 

Vidare pågår arbete för att utveckla och stödja företagande och entreprenörskap genom bland annat utbildning och kvalitetsutveckling. 

Kontakt: Linnea Ax
Webbplats: www.tillvaxtverket.se

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Myndigheten arbetar för att öka ungdomars inflytande och välfärd, och fördelar bidrag till och stödjer metodutveckling inom ungas fritid och föreningsliv. 

Kontakt: Erika Johansson
Webbplats: www.mucf.se