Kunskapsprogrammet Hållbar sanering

Kunskapsprogrammet Hållbar Sanering utfördes under 2003-2009 på uppdrag av Naturvårdsverket för att öka kunskaperna om risker med förorenade områden och hur dessa bör åtgärdas.

Programmet var under 2003–2009 en del av Naturvårdsverkets arbete med att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. I ett femtiotal projekt inom områdena undersökningsmetoder, riskbedömning, riskvärdering, riskkommunikation och åtgärdslösningar tog myndigheter, forskare och företag fram nya kunskaper om risker med förorenade områden och hur dessa bör hanteras. 

Resultaten är publicerade i 56 rapporter i en rapportserie från Hållbar Sanering, där majoriteten är vägledningar. För att resultaten och kunskaperna ska vara lättillgängliga för de viktigaste målgrupperna har en lättläst broschyr tagits fram, samt att alla rapporterna har sammanfattats och sammanställts i två PM. 

Vad programmet bidrar till

Förhoppningen med resultaten från programmet var att de skulle kunna bidra till såväl kostnads- som miljöeffektivare efterbehandling av förorenade områden. Resultaten från de 56 rapporterna har också använts och utvecklats i nyare material och vägledningar. Många av vägledningarna är fortfarande aktuella idag, mer än tio år efter att programmet avslutats. 

Läsanvisning

Vi rekommenderar att börja med den lättlästa broschyren Samlad kunskap från Hållbar Sanering. Därefter, för att få en helhetsbild och lätt kunna ta till sig kunskaperna och resultaten som programmet åstadkommit, rekommenderar vi att man läser PM:en där de viktigaste resultaten har sammanfattats och identifierats från de fem områdena (undersökningsmetoder, riskbedömning, riskvärdering, riskkommunikation och åtgärdslösningar). Programmets 56 rapporter finns tillgängliga via publikationen ”Samlad kunskap från Hållbar Sanering”.

Vi har också gjort en utvärdering av det genomförda programmet som helhet, samt att vi tagit fram en rapport som sammanfattar behovet av det fortsatta forsknings- och utvecklingsbehovet inom förorenade områden.

Kunskapsprogrammet Hållbar Sanering är en del av Naturvårdsverkets arbete med att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Att avhjälpa föroreningsskador är en viktig del för att uppnå detta mål. För att höja kunskaperna om risker med förorenade områden och hur de bör hanteras initierade Naturvårdsverket kunskapsprogrammet Hållbar Sanering 2003, eftersom en undersökning i branschen hade identifierat detta som hinder för ett effektivt saneringsarbete.

Programmet pågick under 2003-2009 inom områdena undersökningsmetoder, riskbedömning, riskvärdering, riskkommunikation och åtgärdslösningar, och sammanfattades 2012. I programmet publicerades 56 rapporter, varav 39 är vägledningar, plus två sammanfattande PM, en utvärdering, en rapport om framtida forsknings- och utvecklingsbehov, samt en lättläst broschyr. Programmet genomfördes i 54 projekt i samverkan med ett par hundra personer inom myndigheter, lärosäten och företag. Naturvårdsverket har inte tagit ställning till innehållet i rapporterna. Författarna svarar ensamma för innehåll, slutsatser och eventuella rekommendationer.

Totalt har kunskapsprogrammet genom tre utlysningar 2004 - 2006 finansierat 54 projekt inom områdena undersökningsmetoder, riskbedömning, riskvärdering, riskkommunikation och åtgärdslösningar. Närmare hälften av projekten avser riskbedömning. Projekten är publicerade i 56 rapporter i Naturvårdsverkets rapportserie Hållbar Sanering. Programmet utvärderades 2009. De viktigaste resultaten sammanfattades och identifierades i två PM 2012. Genom kunskapsprogrammet har myndigheter, forskare och företag fått bidrag för att bygga upp och sprida kunskap om efterbehandling av förorenade områden. Programmet har kostat drygt 40 miljoner kronor.