Dagvatten

Dagvatten är tillfälliga flöden av exempelvis regnvatten, smältvatten från snö, spolvatten och framträngande grundvatten.

Dagvatten utgör en spridningsväg för föroreningar till vattendrag, sjöar och hav. Det är i sig inte en källa till föroreningar utan det är ett vatten som snabbt kan föra med sig föroreningar då det sköljer av förorenade hårdgjorda ytor. 

Kraftiga regn kan skapa höga dagvattenflöden och stora vattenmängder som, liksom mindre dagvattenvolymer, behöver hanteras i planeringen av den bebyggda miljön. I och med att klimatet förändras blir dagvatten en allt större fråga att hantera. För att undvika problem med översvämningar och för att minska dagvattnets negativa påverkan på vattendrag, sjöar och hav så behöver uppkomsten av dagvatten minimeras och det dagvatten som uppkommer behöver planeras för och hanteras på ett långsiktigt hållbart sätt.

En hållbar dagvattenhantering kan bidra till att värna vattnets naturliga kretslopp och till att dagvatten nyttjas som en värdefull resurs för samhället i större utsträckning än idag. 

Av de sexton nationella miljökvalitetsmålen är det flera som kopplar till dagvatten direkt eller indirekt. Som exempel kan nämnas en Giftfri miljö, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Myllrande våtmarker, God bebyggd miljö och Ett rikt växt- och djurliv.

Dagvattenfrågan är komplex och berör många olika aktörer i ett avrinningsområde. Aktörer såsom myndigheter, länsstyrelser, kommuner, fastighetsägare, verksamhetsutövare och enskilda individer påverkar och har del i dagvattnets påverkan på vattendrag, sjöar och hav.

Dagvattenhanteringen berör hela samhället då ingen har ensam rådighet över helheten. 

Myndigheters ansvar

Olika myndigheter ansvarar för dagvattenfrågor utifrån sina olika myndighetsområden och lagstiftningar. Naturvårdsverket har ett vägledande ansvar för dagvatten utifrån Miljöbalken. Boverket har ett ansvar för dagvatten utifrån Plan- och bygglagen. Lagen om allmänna vattentjänster saknar en utpekad vägledande myndighet.

Länsstyrelsens ansvar

Länsstyrelsen har ett tillsynsansvar enligt 51 § i lagen om allmänna vattentjänster. Tillsynsansvaret avser kontroll över att kommunen fullgör skyldigheten enligt 6 § i lagen om allmänna vattentjänster, gällande skyldigheten att ordna vattentjänster genom en allmän va-anläggning. Tillsynsansvaret gäller inte kontroll över hur anläggningen i realiteten ordnas och drivs. 

Kommuners ansvar

Kommuner har flera olika roller och ansvar i arbetet med dagvattenfrågor. Kommunen är ansvarig samhällsplanerare, tillsynsmyndighet, va-huvudman, markägare och verksamhetsutövare. 

Fastighetsägares ansvar

Fastighetsägare har ansvar för att ta hand om det regn som faller inom fastigheten och för att rena ett eventuellt förorenat dagvatten innan vidare bortledning. Den som bedriver en verksamhet inom en fastighet ansvarar för att vidta de försiktighets- och skyddsåtgärder som behövs för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet som det dagvatten som uppkommer på grund av verksamheten riskerar att bidra till. Ansvar för åtgärder gäller så långt som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem.

Hur enskilda personer kan bidra

Enskilda personer behöver bidra genom att inte skräpa ner, inte hälla ut förorenade vätskor i mark, vatten och dagvattenbrunnar i gata. Att tvätta bilen på en biltvätt istället för på sin egen uppfart förhindrar exempelvis att oönskade föroreningar når våra grundvatten och ytvatten.

Nationell vägledning om hållbar dagvattenhantering

Regeringen har beslutat om två etappmål för dagvatten. I samband med detta har Naturvårdsverket fått i uppdrag att till kommuner ta fram en nationell vägledning om hållbar dagvattenhantering.