Producentansvar – ett styrmedel för avfallshierarkin

Producentansvaret är ett styrmedel för att uppnå miljömålen. Tanken är att det ska motivera producenterna att ta fram produkter som är resurssnåla, lätta att återvinna och fria från miljöfarliga ämnen.

Definitionen av vem som är en producent skiljer sig mellan de olika producentansvaren, men kan till exempel vara den som för första gången släpper ut produkten på den svenska marknaden, den som tillverkat produkten eller den som yrkesmässigt för in produkten i Sverige. Även producenternas ansvar skiljer sig mellan producentansvaren, men kan bland annat innebära att producenterna är ansvariga för att utforma och märka sina produkter, att se till att det finns lämpliga insamlingssystem och att produkterna tas om hand på ett miljömässigt godtagbart sätt när de blivit avfall. Producentansvar innebär också att producenter är ansvariga för att registrera sig och rapportera uppgifter till Naturvårdsverket. 

I linje med principen om att förorenaren ska betala så finns även ett utökat producentansvar för ett antal produkter. Det utökade producentansvaret innebär att producenterna ska stå för kostnaden för medvetandehöjande åtgärder, insamling i offentliga system samt uppstädning av sina produkter.

Produkter som omfattas av producentansvar 

 • Förpackningar
 • Däck
 • Bilar
 • Elutrustning
 • Radioaktiva produkter
 • Batterier
 • Läkemedel 
 • Våtservetter
 • Vissa tobaksvaror och filter
 • Ballonger
 • Fiskeredskap (införs 1 januari 2023)

Dessutom finns det frivilliga åtaganden, som liknar producentansvar, för kontorspapper och lantbruksplast.

Stöd och information om producentansvar