Planen för minska och förebygga avfall

Granskad: ‎den ‎18‎ ‎januari‎ ‎2024

Sveriges arbete med att förebygga avfall och nå en mer resurseffektiv och giftfri avfallshantering beskrivs i Sveriges avfallsplan och avfallsförebyggande program.

Planen och programmet har fokus på utpekade avfallsströmmar för livsmedel, textil, elektronik, bygg- och rivning samt plast och nedskräpning.

Att göra mer med mindre och cirkulära flöden

Sveriges arbete sker i enlighet med avfallshierarkin och beskrivs i Sveriges nationella avfallsplan och avfallsförebyggande program – Att göra mer med mindre. Nuvarande plan och program gäller för åren 2018 till 2024 och reviderades under 2020 utifrån skärpt gemensam EU-lagstiftning. Hösten 2023 förlängdes den till 31 oktober 2024. 

Planen och programmets syfte är att beskriva Sveriges arbete med att:  

  • minska mängden avfall,  
  • minska mängden skadliga ämnen i material och produkter, 
  • minska de negativa effekter på människors hälsa och miljön som avfall ger upphov till  
  • främja en praktisk tillämpning av avfallshierarkin och utnyttja resurserna i avfallet  
  • bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och den miljö- och hälsopåverkan som hänger samman med att avfall uppstår. 

Områden i fokus 

Livsmedel, textil, plast, elektronik, bygg- och rivning är materialströmmar som har identifierats som prioriterade i Sveriges nationella avfallsplan och avfallsförebyggande program. Områdena har valts ut för att de antingen genererar stora mängder avfall eller har en stor negativ miljö- och hälsopåverkan beräknat ifrån produktion till att avfallet behandlas. Strömmarna finns även i den nationella strategin för cirkulär ekonomi liksom i EU-kommissionens handlingsplan för cirkulär ekonomi.  

Nedskräpning är ytterligare ett område som har uppmärksammats de senaste åren, både nationellt och globalt.  

Nya avfallsförebyggande åtgärder 

Sveriges avfallsförebyggande program innehåller fler åtgärder utifrån skärpt EU-gemensam lagstiftning. Det innebär att Sverige ska beskriva hur avfall förebyggs genom att bland annat: 

  • Uppmuntra återanvändningen av produkter och system som främjar reparation och återanvändning 
  • Identifiera de största källorna till nedskräpning och minska nedskräpningen från sådan dessa.  
  • Minska mängden livsmedelsavfall i hela livsmedelskedjan  
  • Utveckla och stödja informationskampanjer för att öka medvetenheten om att förebygga avfall och nedskräpning. 

Del av EU:s gemensamma lagstiftning 

Sverige och alla andra medlemsländer ska enligt EU:s avfallsdirektiv ha nationella avfallsplaner och avfallsförebyggande program. I Sverige är Naturvårdsverket ansvarig för att ta fram dessa dokument. Att gå från avfall till resurs var en målsättning när Europeiska unionens råd 2018 beslutade om revideringar i EU gemensamma avfallslagstiftning, genom det så kallade avfallspaketet. Målen är minskade avfallsmängder, ökad återanvändning av produkter, ökad materialåtervinning samt en förbättrad avfallshantering. 

Planen och programmet reviderades 2020

Den nationella avfallsplanen och avfallsförebyggande programmet 2018–2024 har reviderats under 2020 utifrån nya krav i EU:s avfallspaket och författningsändringar.

För information om vad som har reviderats, se avsnitt 1.3.1 i nationella avfallsplanen och avfallsförebyggande programmet 2018–2024.

Mål för avfall och att förebygga avfall

I Sverige finns etappmål för avfall och avfallsförebyggande arbete som identifierar en önskad samhällsomställning. Etappmålen är steg på vägen för att nå generationsmålet och flera miljökvalitetsmål. Flera av etappmålen överensstämmer med mål i EU-lagstiftningen. Etappmålen finns under rubrikerna avfall, cirkulär ekonomi och minskat matsvinn.

Etappmålen - Sveriges miljömål (sverigesmiljomal.se)