Handel med hotade arter

Granskad: ‎den ‎20‎ ‎oktober‎ ‎2023

Illegal handel med djur och växter är globalt sett ett hot mot enskilda arters existens. Den internationella konventionen CITES reglerar handeln med hotade arter. I Sverige ansvarar Jordbruksverket för prövning av tillstånd för import och export. Länsstyrelsen prövar tillstånd för zoobutiker, djurparker och andra verksamheter som handlar med, preparerar eller förevisar CITES-arter.

Den illegala världshandeln med hotade djur och växter är mycket omfattande och omsätter miljardbelopp årligen. Handeln sker i hela skalan från privatpersoners obetänksamma inköp av souvenirer och hälsokostpreparat till organiserad brottslighet, tjuvjakt och korruption. Exempel på varor som handlas illegalt är naturmediciner, föremål av skinn, möbler av ädla träslag, levande reptiler, uppstoppade djur, men även livsmedel som ål och kaviar.  

Regelverk begränsar handel med hotade arter 

Okontrollerad fångst eller insamling av vilda exemplar kan hota arters existens, därför är handeln reglerad. Vissa arter är så hotade att i princip all handel är förbjuden, medan andra arter klarar sig bra så länge handeln med dem följer reglerna. 

CITES-konventionen och artskyddsförordningen 

Handel med hotade arter regleras genom CITES-konventionen: the Convention of International Trade in Endangered Species. Sverige har liksom alla medlemsländer i EU och EU-kommissionen skrivit under konventionen. Inom EU gäller EU:s CITES-regler parallellt med konventionen. Dessutom finns regler om handel i den svenska artskyddsförordningen. Reglerna ska säkra att handeln med hotade arter är laglig, hållbar och spårbar. 

CITES-konventionen omfattar för närvarande cirka 6 610 djurarter och 34 310 växtarter. Arterna delas upp i olika bilagor beroende på deras hotstatus. Ändringar i bilagorna görs vart tredje år, då konventionens medlemsländer sammanträder. Nya arter kan då läggas till, strykas eller flyttas från en bilaga till en annan. Eftersom det är olika regler för de olika bilagorna är det viktigt för dig som handlar med arter att hålla dig uppdaterad på ändringarna i listorna. 

Artskyddsförordning (2007:845) Svensk författningssamling 2007:2007:845 t.o.m. SFS 2020:646 (riksdagen.se)  

EU-kommissionens information om handel med hotade arter (environment.ec.europa.eu)

CITES-konventionen, Species+, databas över alla CITES-listade arter

Andra regler vid köp av levande djur  

Förutom reglerna mot handel med hotade arter finns andra regelverk att ta hänsyn till om du planerar att köpa levande djur. 

I Sverige är det förbjudet enligt djurskyddsreglerna för privatpersoner att hålla vildfångade djur, rovdjur, rovfåglar och apor, även om de är uppfödda i fångenskap.

Ovanliga sällskapsdjur, Jordbruksverket 

Jakt och förvaring av vilda däggdjur och fåglar regleras i jaktlagstiftningen.

Föreskrifter och Allmänna råd om vilthägn och inhägnader för handelsträdgårdar m.m. för att förebygga skador av hare 

Det behövs tillstånd för handel och förvaring av fåglar som förekommer vilt inom EU. EU-kommissionen har tillsammans med medlemsstaterna tagit fram EU Bird List, som är en lista över vilka fågelarter det är som förekommer vilt inom EU.

EU Bird List

Regler som gäller fiskar, vattenlevande blötdjur och kräftdjur finns i fiskelagstiftningen.

Fiskelagstiftningen (havochvatten.se)

Sveriges arbete mot handel med hotade arter  

Jordbruksverket  

Jordbruksverket är ansvarig administrativ myndighet för CITES-konventionen och prövar ansökningar om import, export, reexport och CITES-intyg för handel med CITES-listade arter.

Jordbruksverket prövar också ansökningar om dispens från förbud mot att förvara eller transportera levande fåglar av arter som förekommer vilt inom EU och arter som är skyddade enligt EU:s art- och habitatdirektiv med mera. 

Allmänt om hotade djur och produkter av hotade djur – CITES (jordbruksverket.se)

Länsstyrelserna 

Länsstyrelserna prövar ansökningar om tillstånd att handla yrkesmässigt eller i förvärvssyfte med levande fåglar av arter som förekommer vilt inom EU, arter som är skyddade enligt bland annat EU:s art- och habitatdirektiv samt CITES-listade arter. Länsstyrelserna prövar också ansökningar om tillstånd att preparera sådana djur och ansökningar om tillstånd att förevisa djur i djurpark. Länsstyrelserna ansvarar också för tillsynen inom länet. 

Naturvårdsverket  

Naturvårdsverket vägleder länsstyrelserna när det gäller tillsyn och prövning av handel, preparering och förevisning med CITES-listade arter och arter som omfattas av EU:s art- och habitatdirektiv.  

Naturvårdsverket ansvarar, med stöd av Havs- och vattenmyndigheten och Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm, även för vetenskapliga bedömningar i de ärenden som Jordbruksverket hanterar. 

CITES – Konventionen om handel med hotade arter, Havs- och vattenmyndigheten 

En souvenir för livet, Naturhistoriska riksmuseet  

Tullverket 

Tullverket ansvarar för att kontrollera att djur eller växter, eller föremål eller produkter av dessa, som förs in eller ut från Sverige har tillstånd.  

CITES – utrotningshotade djur och växter, Tullverket