Organiserad bärplockning – viktigt att prata med markägaren

Arrangörer av organiserad bärplockning har ett stort ansvar och det bästa är att arrangören pratar med markägaren i förväg.

Att plocka bär är tillåtet enligt allemansrätten, även i stor skala och för försäljning. Men det får inte innebära orimliga problem för markägaren.

Enligt allemansrätten ska vi alla ha tillgång till naturen. Kommersiellt organiserad bärplockning är tillåten så länge det sker utan annan skada eller andra besvär för markägaren än att bären plockas. För att inga problem ska uppstå är det värdefullt att arrangören pratar med markägaren, länsstyrelsen och kommunen innan verksamheten startar.

Skyldigheter

Arrangörer av organiserade aktiviteter i naturen, som exempelvis kommersiell bärplockning, har skyldighet (enligt Miljöbalken) att:

  • Skaffa god kunskap om allemansrätten.
  • Informera deltagarna om allemansrättens stora fördelar men också det ansvar som följer med den.
  • Genomföra skydds- och försiktighetsåtgärder för att undvika skador och andra besvär.
  • Välja lämplig plats för verksamheten.
  • Vid risk för skador eller påverkan på naturmiljön måste en anmälan om samråd göras till länsstyrelsen eller kommunen.

I skyddad natur, exempelvis nationalparker och naturreservat, finns särskilda bestämmelser som kan innebära att allemansrätten är begränsad om det behövs för att uppnå syftet med naturskyddet. Idag finns inga vägledande domar som reglerar allemansrätten och bärplockning.