Orientering

Du kan gå eller springa nästan överallt i naturen. Med markägarens tillåtelse kan du också placera ut kontroller i skog och mark. Men, det finns vissa undantag, så du inte stör eller förstör.

Markägarens tillstånd för kontroller

Orientering förutsätter kontroller att söka upp. Om kontrollerna ska finnas kvar en kortare period, till exempel vid ett tränings- eller tävlingstillfälle bör det kunna ske utan samråd med markägaren. Om de ska sitta ute under längre tid bör du dock samråda med den som äger marken. När verksamheten upphör är det viktigt att den som är ansvarig plockar bort kontrollerna.

En annan lösning som vissa skolor valt är att måla små märken på till exempel ett träd eller en sten i stället för att sätta upp traditionella orienteringskontroller. För det behövs markägarens tillstånd. Tänk också på att använda färg som inte innehåller gifter eller annat som kan skada växter och djur. 

Inte störa och inte förstöra

För att inte störa och inte förstöra får du inte ta dig fram här:

  • Tomt, närmast bostadshus. De som bor nära naturen har rätt att känna sig ostörda i sitt hem. När du är ute och orienterar får du inte gå eller springa över deras tomt. Begreppet tomt i de här sammanhangen är området närmast bostadshuset. Det är risken att störa som avgör hur nära du kan passera ett hus.
  • Plantering, oavsett risken för skada på mark eller växtlighet.
  • Om det är risk för att skada mark eller växtlighet är det naturligtvis inte tillåtet att ta sig fram där. Med tanke på skaderisken får nog en skogsplantering med späda plantor betraktas som förbjudet område.
  • Åkrar med växande gröda den tid på året när det finns risk för att grödan kan ta skada. När marken är hårt frusen och snötäckt, och det inte finns sådda grödor i jorden som kan ta skada, finns däremot inget som hindrar att du går eller åker skidor över åkermark. Ansvaret vilar på dig som går eller skidar att se till så att marken inte skadas. Prata med markägaren om du vill vara helt säker!

Mer information i Brottsbalken (1962:700). 

Kapitel 12 handlar om olovlig väg.