Organiserat friluftsliv

Organiserat friluftsliv, som exempelvis naturturism, är möjligt tack vare allemansrätten. Allemansrätten är dock knuten till den enskilde individen, inte till grupper. Därför har arrangörer av organiserade aktiviteter i naturen ett särskilt ansvar.

Reglerna i Miljöbalken är till för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller andra besvär. Det ställs därför höga krav på dig som använder naturen för organiserad verksamhet. Det handlar om att ha god kunskap om allemansrätten. Du behöver också informera deltagarna om vad som gäller.

Mer information om Miljöbalken

Det här måste du som arrangör veta

Du som arrangerar organiserade aktiviteter på annans mark har vissa skyldigheter:

  • Skaffa dig kunskap om allemansrätten.
  • Informera deltagarna om allemansrätten och det ansvar som följer den.
  • Genomföra skydds- och försiktighetsåtgärder för att undvika skador och andra besvär.
  • Välja lämplig plats för verksamheten för att förebygga risken för skador och andra besvär.
  • Samråd kan behövas för ”kringaktiviteter” som kan komma att påverka naturmiljön (Miljöbalken 12 kapitlet 6 §). Att uppföra ett tältläger (även tillfälligt) är ett exempel på en kringaktivitet.

Vägledande dom för turism på annans mark

Allemansrätten kan användas kommersiellt. Den kan också användas av många personer samtidigt. Det visar en dom i Högsta Domstolen från 1996.

Domen ger vägledning om hur allemansrätten ska tolkas vid kommersiell användning av annans mark, exempelvis för turism. Om verksamheten ger skador på naturen eller besvär för markägaren får arrangören inte längre använda marken på det viset.

Samråd med länsstyrelse

En verksamhet eller åtgärd som kan förändra eller påtagligt påverka naturmiljön kräver samråd med länsstyrelsen eller kommunen. Det kan gälla:

  • stora eller återkommande arrangemang
  • anläggningar för friluftsliv och naturturism.

Arrangören bör också samråda med berörd markägare.

Om det behövs kan länsstyrelsen kräva att arrangören förebygger skador på naturmiljön. Eventuellt kan verksamheten förbjudas av länsstyrelsen eller kommunen. Om en verksamhet orsakar skada kan en arrangör kan bli skyldig att betala skadestånd.

Det är mycket bra om du som arrangör läser igenom texten i Miljöbalkens allmänna hänsynsregler 2 kap. för att se om något tillstånd eller anmälan behövs. Ta kontakt med länsstyrelsen eller kommunen om du är osäker.

Länsstyrelsens webbplats

Naturvårdsverkets allmänna råd om anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § (NFS 2001:15)

Miljöbalken (1998:808)

Arrangemang i naturen – stöd och information till dig som anordnar arrangemang i naturen

Har du frågor om allemansrätten?

Kontakta länsstyrelsen i ditt län. Välj ditt län i listningen.

Länsstyrelsens webbplats