Publikation

Ekonomiskt stöd för omställning genom utbyte av fossil jungfrulig plast

Fyra små plasthus.

Om publikationen

För att nå Sveriges långsiktiga klimatmål till år 2045, måste den fossila plasten bytas ut mot materialmed lägre klimatpåverkan samtidigt som materialåtervinningenmåste öka. Det är flera utmaningar på vägendit som måste lösas, bland annat att få upp efterfråganpå återvunnen och biobaserad råvara. Hinder och behov somfinns hos mindre och medelstora företag när det kommertill omställningen har identifierats, och hur dessa hinder skulle kunnaadresseras.

Rapporten innehåller även en uppskattningav vilken potential som ett investeringsstöd skulle kunnaha i form av minskade utsläpp av växthusgaser.
Rapporten vänder sig framför allt till dig som arbetar för en omställning frånjungfrulig fossil plast till mer hållbara alternativ, bådeinom offentlig sektor och inom näringslivet.

Kan beställas som trycksak inom kort. 

Beställ publikation

ISBN
978-91-620-6979-7
Utgiven
‎4‎/‎15‎/‎2021
Sidor
101
Författare
Maria Hammar, Pernilla Holgersson, m.fl.
Omslagsbild publikation