Publikation

Deltagande landskapsanalys för vindkraft

Principer, erfarenheter och tillvägagångssätt

Om publikationen

Rapporten är en idéskrift som granskar hur landskapsanalyser tas fram, vilka kunskaper anses relevanta som underlag och vilka konsekvenser dagens landskapsanalyser får för deltagande och dialog.

Rapporten argumenterar för att landskapsanalys som metod behöver utvecklas för att ta till vara allmänhetens landskapstolkningar och värderingar.

I rapporten introduceras begreppet "deltagande landskapsanalys" där vikten av vardagskunskap lyfts fram. Betydelsen av dialog, subjektiva tolkningar och helhetssyn ligger i linje med den Europeiska landskapskonventionen.

Deltagande landskapsanalys kräver en inkluderande design redan i planeringen samt att boende, nyttjare, markägare och andra berörda tidigt involveras i arbetet. Workshops, seminarier och gåturer lyfts fram som viktiga deltagande metoder för att komplettera sedvanliga och mer expertdrivna former av landskapsanalys.

En rapport från kunskapsprogrammet Vindval. Projektområde: Människans intressen.

ISBN
978-91-620-6625-3
Utgiven
‎7‎/‎1‎/‎2014
Sidor
101
Författare
Tom Mels och Sanna Mels.
Omslagsbild