Publikation

Vindkraft i öppet landskap, skog, fjäll och hav

Lokala förutsättningar för förankring

Om publikationen

Det finns ett stöd för utbyggnaden av vindkraft. Samtidigt finns en osäkerhet kring hur landskapet och lokala värden kommer att påverkas. Av miljöerna skog, fjäll, öppet landskap och hav går det inte att peka ut någon som särskilt skulle lämpa sig för vindkraftetablering. För att hitta de rätta platserna är det nödvändigt att väga samman många olika faktorer.

I rapporten beskrivs lokala förutsättningar som är viktiga för förankring av vindkraftsetableringar. Det handlar om hur människor använder miljön, vilka kvaliteter de upplever som värdefulla och hur vindkraftsprojektet kan samordnas med övriga intressen. Forskningen visar också att människor efterfrågar fakta om vindkraftsprojekts nytta och kostnad, både miljömässigt och samhällsekonomiskt. Även hur vindkraftverken ägs, har betydelse för inställningen till ett planerat vindkraftprojekt.

Rapporten bygger på enkäter och intervjustudier som har genomförts av en tvärvetenskaplig forskargrupp inom områdena nationalekonomi, miljöpsykolog samt sociologi. Studierna understryker vikten av dialog och delaktighet för alla som känner sig berörda av en vindkraftetablering.

En rapport från kunskapsprogrammet Vindval. Projektområde: Människans intressen.

ISBN
978-91-620-6540-9
Utgiven
‎1‎/‎1‎/‎2013
Sidor
90
Författare
Åsa Waldo, m.fl.
Omslagsbild