Vindval

Vindval är ett forskningsprogram om vindkraftens påverkan på människor, natur och miljö. Programmet är ett samarbete mellan Energimyndigheten och Naturvårdsverket.

Programmet Vindval startade 2005. Den första etappens forskningsprojekt hade fokus på marint liv. Etapp två innefattade bland annat fyra syntesprojekt, där experter sammanställt och bedömt de samlade forskningsresultaten och erfarenheterna av vindkraftens effekter nationellt samt internationellt inom fyra områden: Människors intressen, fåglar och fladdermöss, marint liv samt däggdjur på land. Syntesrapporten om fåglar och fladdermöss uppdaterades under Vindvals tredje etapp, i vilken det även har ingått att förmedla erfarenheter och ny kunskap från parker som är i drift.

De tre första etapperna av programmet fram till 2018 har omfattat ca 50 forskningsprojekt. Resultaten från Vindvals forskning har bidragit till underlag för miljökonsekvensbeskrivningar samt planerings- och tillståndsprocesser för vindkraft. Programmets resultat ska också komma till användning i tillsyn och kontrollprogram samt myndigheters vägledning.

Aktuellt inom Vindval

Rapporter

Ekologiskt hållbar vindkraft i Östersjön

Rapporten visar att det finns stora ytor lämpliga för vindparker med bottenfasta fundament i Östersjön.

Läs mer om rapporten om ekologiskt hållbar vindkraft i Östersjön

Havsbaserad vindkraft och marint liv

En ny rapport från forskningsprogrammet Vindval, visar att många av de risker som diskuteras i samband med havbaserad vindkraft går att minimera genom skadelindrande åtgärder och god planering.

Läs mer om rapporten och vindkraftens påverkan på marint liv 

Havsbaserad vindkraft

En ny forskningsrapport redogör för de rättsliga förutsättningarna för havsbaserad vindkraft.

Läs mer om rapporten om rättsliga förutsättningar för havsbaserad vindkraft

Om ren och vindkraft

Renar och renskötsel påverkas negativt av vindkraftsetableringar. Det är dock stora variationer i omfattningen och typen av påverkan. Bilden är komplex, visar två nya forskningsrapporter.

Läs mer om forskningsrapporterna om ren och vindkraft

Uppdaterad syntesrapport – Människors intressen

Syntesrapporten Vindkraftens påverkan på människors intressen har uppdaterats med ny forskning inom områden som samhällsnytta, hälsa och ohälsa. landskap och planering samt sociala konsekvenser.

Läs mer om syntesrapporten

Webbinarium

Webbinarium om landskap, förankring och vindkraft

Den 16 september kl. 14.00 - 15.00 anordnas ett webbinarium  där Karin Hammarlund och Tom Mels, som skrivit den uppdaterade syntesrapporten, presenterar nya forskningsrön. Temat är planering för vindkraft, landskapspåverkan och sociala konsekvenser, samt en diskussion om hur negativ påverkan av vindkraft kan minimeras. 

Webbinariet nås via webbplatsen vindkraftskurs.se

Webbinarium om buller och vindkraft

Den 8 februari 2022 medverkade Karl Bolin, medförfattare till den uppdaterade syntesrapporten, i ett webbinarium om buller och vindkraft, arrangerat av vindkraftskurs.se, Uppsala universitet Campus Gotland. Här hittar du en textad inspelning av webbinariet:

Till webbinarium om buller och vindkraft (vindkraftskurs.se)

Planering och vindkraft 

Vindkraft kan få stor betydelse när elsystemet ställer om till 100 procent förnybart. Därför har Vindval introducerat planering som fokusområde. Fyra projekt har beviljats medel inom forskningsutlysningen Planering för en hållbar storskalig utbyggnad av vindkraft. Tre av dem är inriktade på landbaserad vindkraft och ett på havsbaserad vindkraft.

Läs mer om forskningsprojekten

Tre projekt – uppföljning av vindkraftsetableringar

Våren 2021 beviljade Energimyndigheten medel till tre projekt inom Vindvals utlysning ”Uppföljning av vindkraftsetableringar”. Syftet med utlysningen är att ta fram ett kunskapsunderlag om erfarenheter från de senaste årens vindkraftutbyggnad i Sverige. Projekten är fleråriga.

 • Vindkraft och upplevelsevärden i naturområden.
 • Vindkraft och oförutsedd påverkan på arter och deras livsmiljöer.
 • Vindkraft och fladdermöss - utvärdering av driftsreglering, samt vindkraft i skogsmiljö – dödlighet av fåglar och fladdermöss.

Om utlysningen på Energimyndighetens webbplats

Vindvals forskning

Internationellt samarbete – WREN

Vindval deltar i WREN, ett internationellt samarbete för att främja global förståelse av potentiella miljöeffekter av vindkraft. Tolv länder ingår i samarbetet, som inrättades 2012 av International Energy Agency (IEA) Wind. För att stödja insatsen finns kunskapsdatabasen Tethys som innehåller mer än 3 000 forskningsartiklar och rapporter. Inom ramen för samarbetet anordnas även webbinarier som finns tillgängliga på webbplatsen.

WREN och kunskapsdatabasen

Reports in English

Ett mindre urval av Vindvals rapporter finns översatta till engelska.

A limited number of Vindval reports are translated and available in English.

Vindval reports in English

Projektområden

  Mer information

  Nyhetsbrev från Vindval

  Vill du få nyheter från forskningsprogrammet Vindval? Nyhetsbrevet Vindval – forskning om vindkraftens miljöpåverkan kommer ut med cirka 6 nummer per år.

  Nyhetsbrevet innehållet information från forskningsprogrammet Vindval. Programmets syfte är att ta fram och förmedla vetenskapligt baserade fakta om vindkraftens effekter på människa, natur och miljö.

  Vindval finansieras av Energimyndigheten och drivs av Naturvårdsverket. Programmet startade 2005. 

  Nyhetsbrevet kommer ut cirka sex gånger per år.

  Prenumerera eller avregistrera

  Senaste nyhetsbreven