Tillstånd för myggbekämpning

Här finns information för den som tänker ansöka om tillstånd och dispens för att bekämpa översvämningsmygg med hjälp av biologiska bekämpningsmedel.

Flera myndigheter hanterar frågan

Naturvårdsverket är en av flera myndigheter som hanterar frågor om myggbekämpning. Kemikalieinspektionen beslutar om vilka bekämpningsmedel som får användas. Du behöver tillstånd från:

  • Naturvårdsverket för flygbekämpning av översvämningsmygg  
  • Länsstyrelsen för dispens från föreskrifterna som gäller i det berörda naturreservatet eller den berörda nationalparken 
  • Länsstyrelsen för eventuell dispens från förbuden i artskyddsförordningen. 

Naturvårdsverket har tagit fram en vägledning för er som vill ansöka om tillstånd och dispens för myggbekämpning. 

Information om ansökan, tillstånd, dispenser (pdf 178 kB)

Ansökningshandlingar

Det finns ingen blankett för ansökan.

Kostnad

Ingen ansökningskostnad.

Mer information

Beskrivning av vad som gäller beroende på om området har ett områdesskydd eller inte. Detta ger svar på vilka tillstånd och dispenser som kan bli aktuella att söka. I dokumentet hittar du också information om vilka myndigheter som gör vad i sammanhanget, vad en ansökan bör innehålla och när den senast bör lämnas in till Naturvårdsverket.

Ansökan skickas till

Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm.
Alternativt via e-post: registrator@naturvardsverket.se

Spridning av bekämpningsmedel från luftfartyg (till exempel flygplan eller helikopter) är förbjuden i Sverige (enligt 14 kapitlet i miljöbalken). Det är dock möjligt att få en dispens om det finns synnerliga skäl.

Om området är ett Natura 2000-område behövs också ett tillstånd enligt 7 kapitlet i miljöbalken. Skälet till det är att det inte är tillåtet att göra något som riskerar att skada de värden som man vill skydda i ett sådant område. Du kan läsa mer om Natura 2000-prövningen på vår webb, se länk nedan.

Ansökningar och medföljande miljökonsekvensbeskrivningar granskas för att se att de är fullständiga. Ansökningshandlingarna skickas på remiss för synpunkter.

Vi sammanställer alla synpunkter.

Vi prövar om det finns synnerliga skäl att ge dispens från förbudet att sprida bekämpningsmedel från helikopter. Vi prövar också om tillstånd kan ges för att sprida bekämpningsmedel i Natura 2000-områden. Finner vi att sådant tillstånd inte kan ges, kan frågan ändå komma att prövas av regeringen som då också har möjlighet att ge sin tillåtelse till spridningen. Kommer regeringen i sin tillåtlighetsprövning fram till att tillstånd kan ges, så är det vi som fattar beslut om sådant tillstånd.