Vägledning

Skyddsvärda statliga skogar

Granskad: ‎den ‎5‎ ‎juni‎ ‎2023

Det pågår ett arbete att ge skyddsvärda statliga ägda skogar formellt skydd. Det baseras på inventeringar som Naturvårdsverket och länsstyrelserna redovisade 2004.

Om inventeringen

Totalt registrerades 886 områden på 341 000 hektar, främst på Fastighetsverkets och Sveaskogs marker. Majoriteten av dessa områden bör, enligt Naturvårdsverket, bevaras långsiktigt. Överenskommelser har nåtts med Sveaskog och Fastighetsverket om en del av marken.

Bara 3,6 procent av den produktiva skogen i landet var då skyddad som naturreservat eller nationalpark. Utredningen gäller ytterligare 1,4 procent av den produktiva skogen.

Statliga skogsföretag ägde 2004 en femtedel av den svenska skogen, 4,5 miljoner hektar skogsmark. Sveaskog är störst med 3,5 miljoner hektar skog. Fastighetsverket har 800 000 hektar och Försvaret (Fortifikationsverket) 107 000 hektar. Därtill äger staten genom Naturvårdsverket 1,1 miljoner hektar mark, varav stora delar är fjäll och skog i nationalparker och naturreservat i Norrland.

Resultat

Genom inventeringen identifierades 1 078 skogsområden med höga skyddsvärden på statens mark som inte tidigare är skyddad. Mer än hälften av områdena ligger i Norrbottens och Västerbottens län. Totalt gäller det 374 000 hektar, varav cirka 80 procent ligger i de två länen. 10 procent ligger i övriga Norrland samt Dalarnas län. Resterande 10 procent i södra Sverige.

De 1 078 utvalda områdena representerar en bred variation av värdefulla naturskogar i Sverige. Det är allt ifrån Sydsveriges ädellövskogar till stora urskogsartade barrskogar i fjälltrakterna. Vi redovisar resultatet per skoglig region enligt kartan bredvid. Artiklarna beskriver resultatet och har länk till objektbeskrivningar samt kartor.

Här hittar du ursprungsrapporter till Naturvårdsverkets och länsstyrelsernas arbete 2004 att inventera skyddsvärda statliga skogar längst i syd.

Skyddsvärda skogar längst i syd, region 5