Vägledning

Skötselplaner för nationalparker

Skötselplanen är det dokument som anger hur nationalparken ska förvaltas och beslutas av Naturvårdsverket.

Sidan vänder sig till

Förvaltare av nationalparker.

Om skötselplaner

Alla nationalparker har en skötselplan som anger hur parken ska förvaltas. 

Skötselplanen är det dokument som sammanfattar de avvägningar som gjorts för att hitta en balans mellan orördheten som en nationalpark förväntas representera och den skötsel som krävs för att bevara de höga naturvärden som nationalparken hyser.

Oftast är skötselplanen uppdelad i två delar där den första delen beskriver området. Del två är anger mål och riktlinjer för hur besöksanläggningar ska skötas och utvecklas, hur naturen ska skötas och förvaltas. Tillgänglighet, information, turism, uppföljning, utvärdering och andra förvaltningsfrågor behandlas också.

Varje nationalpark har även föreskrifter för vad som gäller i respektive park. De föreskrifter som anges i skötselplanerna är i de allra flesta fall ersatta med nya. Länk till gällande föreskrifter hittar du i rutan här intill.