Vägledning

Myrskyddsplan för Sverige

Granskad: ‎den ‎13‎ ‎november‎ ‎2023

Plan för att skydda de mest värdefulla myrar i Sverige.

I Myrskyddsplan för Sverige har Naturvårdsverket tillsammans med länsstyrelserna gjort ett urval av de områden som bör prioriteras för skyddsåtgärder.

Urvalet är gjort så att hela den variation som finns gällande myrtyper, vegetationstyper och flora och fauna så småningom ska finns representerade i ett nätverk av skyddade områden. Urvalet har skett utifrån landets myrregioner. Totalt ingår ungefär 326 000 hektar våtmark i planen och det motsvarar fyra procent av landets våtmarksareal.

Historik för rapporter, GIS-filer och korrigeringar

Den första versionen av Myrskyddsplanen publicerades 1994. Den baserades på den nationella våtmarksinventeringen (VMI), för de få län som ännu inte hade inventerats baserades urvalet på andra uppgifter. 

En reviderad version publicerades 2007. Den var kompletterad med områden för de län där inventeringen inte var helt klar eller hade påbörjats 1994. Dessutom byttes några områden som förlorat sina skyddsvärden ut mot nya.

Under 2013 gjordes av kvalitetssäkring av planen från 2007 och ytterligare justeringar genomfördes 2016. Dessa mindre förändringar genomfördes bara i GIS-skiktet, rapporterna från 2007 uppdaterades inte.

Det finns fortfarande brister i GIS-skiktet för myrskyddsplanen som behöver korrigeras. Det är Naturvårdsverkets ambition att dessa brister ska korrigeras framöver med hjälp av de nya GIS-skikten för VMI som håller på att tas fram. 

Här finns länkar till Myrskyddsplanen (2007) i Naturvårdsverkets öppna rapportarkiv. Där kan delrapporter  laddas ned både i original och med korrektur inskriven. Dessutom finns en länk till sammanställningen av korrektur till och med 2016). 

Om GIS-skikt

Det aktuella GIS-skiktet (GIS MSP 2.2) är från 2016. Den aktuella versionen har rättat till områden vars gränser halkat fel, överlappat andra området och kompletterats med polygoner som saknats. Dessutom har det kompletterats med ett antal attribut som klargör områdets historik i Myrskyddsplanen och länkar till de länsfiler där området finns beskrivet. Länkarna fungerar i vissa GIS-program (t.ex. ARC-GIS), men inte i alla (t.ex. QGIS). De som inte kan nyttja länken direkt i GIS-skiktet får söka länsfilerna på denna sida, den motsvarande sidan för Myrskyddsplanen 1994 eller via Skyddad natur.

GIS MSP 2.2 finns tillgängligt för nedladdning på miljödataportalen och geodata.se. De äldre versionerna av GIS-skiktet finns numera endast tillgängligt i Naturvårdsverkets arkiv, GIS MSP 2.0 (2007) i ärende NV-03628-13 och GIS MSP 2.1 (2013) i ärende NV-03628-13.

Huvudrapporten (2007)

Delrapporterna (2007)

Sammanställning över korrektur (2016)

Här finns nedladdningsbara filer (pdf) med Myrskyddsplanen (1994).

Filinnehåll

Rapporten från 1994 kan endast laddas ned uppdelat på flera filer, en för allmän text och resten per län efter länsindelningen 1994. Tyvärr är objektkartorna i svartvitt vilket gör gränserna svårlästa, så använd tillhörande GIS-skikt för områdesavgränsningen.

Filerna innehåller korrektur som hittats efter publiceringen och information om aktuell länstillhörighet för områden som bytt län. Länsfilerna innehåller länskartan och alla områden som presenterades i länskapitlet 1994 samt en sida med länsinformation som inte publicerades 1994 på grund av utrymmesbrist.

Om GIS-skikt

GIS-skikten från 1990-talets början (ett för oskyddade och ett för skyddade polygoner) finns inte kvar i sin originalversion. Däremot finns ett sammanslaget skikt från 2007 ”GIS MSP 1.0” som skapades inför revideringen av planen och som innehåller info om skyddssituationen 2007. En bättre version av det skiktet togs fram 2013 ”GIS MSP 1.1”, den versionen innehåller även info om skyddsstatus 1994 och stora överlapp mellan polygoner har tagits bort.

”GIS MSP 1.1” finns tillgängligt som visningstjänst på miljödataportalen. Det felaktiga GIS MSP 1.0 finns numera endast tillgängligt i Naturvårdsverkets arkiv ärende NV-03628-13.

Allmän text och omslag

Skillnader Myrskyddsplanen 1994 och 2007 samt 2016

I huvudrapporten från 2007 finns skillnaderna mellan versionerna beskrivna. Skillnader för areal har beräknats 2013 (inkl. korrektur 2013). Korrigeringarna 2016 resulterade i att totalarealen minskade med 226 hektar.

Skillnad totalareal och våtmarksareal 1994 och 2007 (pdf 94 kB)

Myrskyddsplanen och nationella mål

Genomförandet av Myrskyddsplanen följs upp i uppföljningen av miljökvalitetsmålet Myllrande våtmarker och utgör en indikator för det målet. Etappmålet för skyddade områden klargör att Myrskyddsplanens ska genomföras.

Indikatorn Myrskyddsplanens genomförande på sverigesmiljömål.se