Vägledning

Granbarkborre i och kring skyddad natur

Granskogsanalys med zoneringar av riskskogar

Materialet riktar sig till de län som ingår i bekämpningsområdet för granbarkborrar, det vill säga för stora delar av Götaland och Svealand.

Skogar i Skogsstyrelsens riskindex beskrivs här som riskskogar. I princip är det granskogar med risk för angrepp av granbarkborrar. Dessa har identifierats på grund av ålder, volym, växtplats, etc. För att ge en tydlig bild av hur riskskogar fördelar sig i och runt varje naturreservat eller nationalpark har Naturvårdsverket genomfört en granskogsanalys med zoneringar. I denna är riskskogarna i och kring varje skyddat område kartlagda i zoner så att det framgår:

  • Hur mycket riskskog det finns i varje naturreservat, nationalpark etc
  • Hur mycket riskskog det finns i närzonen dvs, i direkt anslutning till naturreservatet, 1-300 meter från riskskog i naturreservat
  • Hur mycket riskskog det finns i den yttre närzonen, dvs 301-500 meter från riskskog i naturreservat

Dessutom ingår även riskskogar från omgivningszonen för att ge en bild av situationen i landskapet, 501-1000 meter från riskskog i naturreservat.

Notera att de allra flesta granbarkborrarna sprider sig kortväga. Under en säsong bedöms de allra flesta hamna inom 300 meter från ett tidigare angripet område. Därefter blir det alltmer diffust var barkborrarna kommer ifrån. Omgivningszonen på 500 meter eller längre är med för att ge en bild av situationen i det omgivande landskapet.

Underlaget är tänkt att fungera som ett kunskapsunderlag till Länsstyrelserna i arbetet med att minska angrepp från granbarkborrar i skyddade skogar. Men shape-filerna och statistiken i bifogad excelfil kan förstås vara av intresse även för andra. Naturvårdsverket har därför lagt ut länsvisa kartor och statistik på Miljödataportalen.

Data via Miljödataportalen finns här:
Miljödataportalen

Skriv in granbarkborre som söktext så hittar du "Riskskogar för granbarkborre". Du kan klicka på titeln för att se mer information.