Vägledning

Förvaltning av skog i skyddade områden

Vägledning för förvaltning av skogar och andra trädbärande marker i skyddade områden. Den ger stöd i valet av inriktning på förvaltningen och för det praktiska genomförandet.

Vägledningen vänder sig i första hand till
  • länsstyrelser och andra organisationer som bildar och/eller förvaltar nationalparker, naturreservat, Natura 2000-områden och områden med naturvårdsavtal. 

Andra aktörer som kan ha användning av den är till exempel markägare, markägarorganisationer, andra myndigheter, skogsbrukets aktörer och ideella organisationer.

Arbetet utgår från miljöbalkens områdesskyddsbestämmelser, konventionen om biologisk mångfald samt EU:s direktiv på området.

Vägledningen beskriver

  • val av förvaltningsinriktning i olika typer av områden
  • de åtgärder som är viktigast att genomföra under perioden 2013-2020 för att naturvärdena ska bevaras och utvecklas
  • riktlinjer för ett kunskapsbaserat arbetssätt med stor hänsyn och bra resultat.  

En god förvaltning av skyddade skogsmiljöer bidrar till att uppfylla miljömålen Levande skogar, Ett rikt växt- och djurliv, Ett rikt odlingslandskap, Storslagen fjällmiljö, Myllrande våtmarker och Levande sjöar och vattendrag. Vägledningen ska också bidra till att Sverige uppfyller internationella åtaganden enligt EU:s naturvårdsdirektiv.

Sverige lägger mycket resurser på att skydda värdefull skogsmark och antalet områden att förvalta ökar. Det har gjort att behovet av riktlinjer för långsiktiga prioriteringar inom förvaltningen har blivit tydligare. 

Vägledningen kompletterar Nationell strategi för formellt skydd av skog och är en samlad vägledning för hela nätverket av skyddade områden.

Dessa åtgärder är prioriterade

De viktigaste hoten mot utpekade naturtyper och arter i skyddad skog är brister i grundläggande ekologiska processer. Därför prioriteras åtgärder för att bevara eller återskapa de ekologiska funktioner som har störst betydelse för att uppnå miljömålen. Det är i första hand åtgärder som innebär:

• att upprätthålla eller på nytt introducera naturliga störningar i form av brand och översvämningar

• att återställa dikade marker

• att hävda ängs- och hagmarker och

• att upprätthålla fri utveckling

Bakgrund

Behovet av en vägledning för förvaltning av skyddad skog är tydligt i miljömålsarbetet och arbetet med att leva upp till EU:s naturvårdsdirektiv. Därför startade Naturvårdsverket år 2008 projektet med att ta fram en vägledning.

Förslaget var ute på remiss år 2010 och 2012. Under hösten 2010 träffade Naturvårdsverket länsstyrelserna i fält där remissynpunkter och olika aspekter av förvaltning av skyddad skog diskuterades. Synpunkter från dessa träffar och remisser har beaktats när materialet har färdigställts. 

Vägledningen om förvaltning av skog publicerades i mars 2013.  Den ersatte då ingen tidigare vägledning.