Vägledning

Handledning i samhällsekonomisk analys

Utförligare stöd för att förstå miljöproblemet

Här hittar du stöd för att identifiera, analysera och bedöma om staten ska hantera miljöproblemet.

Sidan vänder sig till

Du som arbetar på en nationell myndighet och ska utföra, beställa eller tolka en problemanalys.

Det finns flera lagkrav som innebär att myndigheter behöver göra samhällsekonomisk analys. Övergripande krav som gäller för alla förvaltningsmyndigheter finns här:

1 kapitlet 3 § Budgetlagen

Myndighetsförordning (2007:515)

Förordning om konsekvensutredning vid regelgivning (2007:1244)

I statens verksamhet ska hög effektivitet eftersträvas och god hushållning iakttas. 
1 kapitlet 3 § Budgetlagen 

Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för verksamheten och ska se till att den bedrivs effektivt samt att myndigheten hushållar väl med statens medel. Myndighetsförordning (2007:515).

Skatteintäkter (och andra resurser) har många alternativa användningsområden.

Formella krav på att analysera konsekvenser av förslag

När nya eller ändrade styrmedel och offentliga åtgärder utvecklas, ska konsekvenser analyseras.

Begreppet "regulation" avser reglering i vid mening och omfattar styrmedel och beslut på både strategisk och operativ nivå. Ofta har det svenska begreppet reglering eller regelgivning snävt tolkats som det administrativa styrmedlet reglering eller lagstiftning i Sverige. Se ESO 2018:5 Tänk efter före! 

Tänk efter före! En ESO-rapport om samhällsekonomiska konsekvensanalyser

Naturvårdsverket tolkar här reglering som styrmedel och offentliga åtgärder. 

Det finns olika formella krav som styr att myndigheter, departement och kommittéer ska analysera konsekvenser av förslag.

Myndigheter

Den som arbetar på en förvaltningsmyndighet ska göra en konsekvensutredning i den omfattning som behövs i det enskilda fallet enligt 4 § enligt förordningen om konsekvensutredning vid regelgivning (2007:1244). 

SFS 2007:1244 (riksdagen.se)

Departement

Den som arbetar inom Regeringskansliet och lägger författningsförslag, styrs av två statssekreterarpromemorior från Näringsdepartementet, daterade den 2008-06-13. Här framgår att alla förslag från Regeringskansliet till nya eller ändrade regler ska konsekvensutredas om de kan få effekter av betydelse för företagens arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt.

Kommittéer

Den som arbetar i en kommitté under regeringens utredningsväsende och avser att lägga författningsförslag styrs av Kommittéförordningen (1998:1474). I 15 a. § Kommittéförordning framgår att om ett betänkande innehåller förslag till nya eller ändrade regler, ska föreslagna kostnadsmässiga och andra konsekvenser anges i betänkandet.

När myndigheter ska genomföra uppdrag som beställs av Regeringskansliet, saknas det lika tydliga krav på samhällsekonomiska analyser. Regeringsuppdragens uppdragstexter innehåller ofta, men inte alltid, specifika krav på samhällsekonomisk analys. Kraven på samhällsekonomiska analyser i uppdragstexterna formuleras på olika sätt. Ibland är det otydligt om skillnaden i formuleringar är olika sätt att beställa samma analys eller om det är en specifik typ av analys som efterfrågas.  

Naturvårdsverkets arbete med samhällsekonomiska analyser

Naturvårdsverkets arbete med samhällsekonomiska analyser styrs via Förordning (2012:989) med instruktion för Naturvårdsverket:

2 § Naturvårdsverket ska inom miljömålssystemet:

 1. vägleda berörda myndigheter i deras arbete med genomförande och uppföljning,
 2. utvärdera, följa upp och i samråd med berörda myndigheter utveckla tillämpningen av samhällsekonomiska analyser,
 3. löpande och strategiskt analysera och utvärdera styrmedel och åtgärder,

Det finns dessutom ofta specifika krav på att samhällsekonomiska analyser ska göras i de regeringsuppdrag som Naturvårdsverket ska genomföra.

Inledning

figur-kedja-miljoforandringar.svg

Vi människor gör olika val när vi producerar eller konsumerar varor och tjänster. Våra beslut orsakar oavsiktliga förändringar i miljön, som kan yttra sig i fysiska, kemiska och biologiska termer. De oavsiktliga förändringarna i miljön påverkar i sin tur människor. Kedjan över vad som orsakar miljöproblem till hur miljöproblem påverkar samhället, är central i en samhällsekonomisk konsekvensanalys och visas i figuren ovan.

Människors val och beslut orsakar miljöproblem

Individers och företags val kan leda till miljöproblem på olika sätt. Ett exempel är att aktörer efterfrågar varor och tjänster som när de produceras skapar miljöfarliga utsläpp och avfall.

Grundläggande frågor är vilka val och beslut som orsakar oavsiktliga förändringar i miljön och hur omfattande dessa förändringar är. För att besvara dessa frågor är det viktigt att du tar reda på varför aktörer orsakar de oavsiktliga miljöförändringarna. Det är även centralt att identifiera vilka aktörer som orsakar de oavsiktliga miljöförändringarna.   

Varför orsakar individer och företag miljöproblem?

När du undersöker miljöproblemet, behöver du ta reda på om det finns oavsiktliga effekter, som ofta kallas externa effekter i miljöekonomi. Externa effekter är effekter av ett val som den enskilda aktören gör, men som påverkar andra i samhället. Den som gör valet beaktar sällan de externa effekterna trots att de kan ha stor betydelse för samhället. Det finns både negativa och positiva effekter.

Exempel på externa effekter är:

 • bilars avgaser som drabbar gående
 • företags utsläpp som skadar badstränder
 • lantbruks utsläpp som leder till övergödning

Exemplen ovan är negativa externa effekter. Externa effekter kan även vara positiva. Ett exempel är biodling som bidrar till att öka pollinering och växtlighet i naturen.

När en samhällsekonomisk problemanalys bör göras, kan du lägga upp arbetet på följande sätt:

figur-samhallsekonomisk-problemanalys.svg

Ta reda på om det finns miljöproblem

figur-kedja-miljoforandringar-individer-och-foretag.svg

Först bör du undersöka om det finns oavsiktliga förändringar, så kallade externa effekter, inom det område som du arbetar med. För att göra det behöver du analysera människors val och beslut och vad som ligger bakom dem. Detta är första delen i kedjan över den samhällsekonomiska problemanalysen.

Frågor att besvara för att ta reda på om det finns miljöproblem:

Börja med att identifiera de beteenden som orsakar förändringar i miljön. Ett beteende är vad någon gör och går att observera.

Det beslut som behöver ringas in är det beslut som direkt orsakar förändringen i miljön. Ett exempel på beslutet som orsakar miljöproblem är beslutet att köra en bensindriven bil. Avgaser från bilen orsakar kostnader för gående och cyklister som bilisterna inte tar hänsyn till. Det är detta beslut som du senare bör ändra när du undersöker hur miljöproblemet kan lösas, även om det finns många faktorer som komplicerar hur beteende påverkar miljön. Genom att identifiera det beteende som i grunden orsakar miljöproblemet blir det tydligare vad analysen senare ska försöka hitta en lösning till.

Du behöver ta reda på varför aktörer i samhället beter sig på sätt som skadar miljön. Varför väljer individer och företag att agera som de gör?

Med andra ord, vilka incitament har aktörerna? För att hitta grundläggande incitament som skapar miljöproblem, kan du identifiera varför vissa tjänar eller förlorar på att systemet är utformat som det är idag.  

Varje aktör tar i sina beslut till exempel hänsyn till det som påverkar en själv, men inte nödvändigtvis det som påverkar andra i samhället.

Exempel: Varför väljer personer att köra bil?

 • Tid: Det går snabbare att ta bilen jämfört med alternativ transport.
 • Bekvämlighet: Slipper trängas i kollektivtrafik eller på cykelbanor.
 • Valmöjlighet: Kan välja när jag förflyttar mig, det vill säga behöver inte invänta tidtabell.
 • Externa kostnader: Behöver inte stå för kostnader som bilutsläppen orsakar andra i samhället.   

Du behöver identifiera vem eller vilka som orsakar problemet. Aktörerna kan vara individer och/eller företag som finns lokalt, nationellt eller internationellt. Det kan underlätta att kartlägga hur de relevanta aktörerna förhåller sig till varandra. Vem tjänar eller förlorar på att systemet är utformat som det är idag?  

Exempel: De som använder personbilar, yrkesfordon och bussar i kollektivtrafiken.

Genom att först ta frågan om varför aktörer skadar miljön, sorterar du relevanta externa effekter. Därefter sorterar du relevanta aktörer. Att arbeta i denna ordning underlättar att avgränsa ditt arbete. 

Du behöver även förstå de yttre faktorer som påverkar de val och beslut som skadar miljön. Yttre faktorer påverkar aktörernas incitament, men de kan inte påverkas inom din utredning utan bör ses som givna omständigheter. Styrmedel utanför uppdraget kan vara exempel på yttre faktorer. Sådana styrmedel riktar sig inte till ditt aktuella problem, men kan ändå påverka val och beslut. Styrmedel som riktar sig till det aktuella problemet, är alltså inte yttre faktorer. Dessa styrmedel fokuserar du på i Hur lösa miljöproblemet?

Ett exempel på en yttre faktor gällande miljöproblemet luftutsläpp i staden är koldioxidskatt. Krav på katalysator för bilar är ett styrmedel som påverkar de utsläpp som du vill minska i uppdraget och är därmed inte yttre faktorer. 

Ett annat exempel på yttre faktorer är priser på världsmarknaden. Du kan identifiera yttre faktorer genom att identifiera den aktuella marknaden. Marknaden påverkas av yttre faktorer.

För att förstå aktörernas val och beslut behöver du undersöka hur den aktuella marknaden som aktörerna agerar på ser ut. Det gör du genom att undersöka hur utbud och efterfrågan ser ut för aktuella varor och tjänster.

Följande frågor hjälper dig att ta reda på hur marknaden ser ut:

 • Vilken marknad är relevant (hushåll, företag, sektorer)? 
  - Vilka varor och tjänster berörs? 
  - Är marknaden nationell, internationell och/eller global?
 • Hur ser konkurrensen ut på den aktuella marknaden? 
  - Vilka aktörer agerar på marknaden? 
  - Är de nationella, internationella och/eller globala? 
  - Hur många är aktörerna? 
  - Vilka marknadsandelar har aktörerna? 
  - Är det någon aktör som driver marknaden?

När du har besvarat frågorna, behöver du göra en helhetsbedömning av om du har tillräcklig information om de val och beslut, aktörer, incitament och yttre faktorer som skapar det aktuella problemet. Om svaret är nej, så behöver du ta fram mer kunskap innan du kan gå vidare. När underlag saknas kan ditt förslag vara att fram kunskap. Det kan till exempel vara att föreslå analys av varför aktörer agerar som de gör. Det kan även handla om att analysera vilka yttre faktorer som begränsar aktörer att agera mer miljövänligt.

Förtydliga miljöproblemet genom att analysera det naturvetenskapligt

figur-kedja-miljoforandringar-paverkan-pa-miljon.svg

När du förtydligar miljöproblem naturvetenskapligt, analyserar du vilka förändringar i naturen eller människors hälsa som miljöproblem orsakar. Detta är andra delen i kedjan över den samhällsekonomiska problemanalysen.

Naturvetenskaplig kunskap om miljöproblemet är en förutsättning för att kunna förstå hur utsläpp sprids och orsakar skada. Det är viktigt att förklara hur den naturvetenskapliga effektkedjan mellan utsläpp, miljöpåverkan och påverkan på människor ser ut, för att få en bra bild över vad som händer i naturen och hur människor drabbas.

Exempel:
Bilavgaser innehåller partiklar, kvävedioxid och organiska ämnen, som bidrar till att marknära ozon bildas. Trafiken orsakar även utsläpp av slitagepartiklar, som slits upp från vägbanan när dubbdäck används. Bilarnas avgaser, buller och slitagepartiklar skadar växter och människors andningsorgan.

Den naturvetenskapliga anlysen handlar om att till exempel kunna identifiera utsläpp som orsakar miljöproblemet, vilka utsläppskällorna är, hur utsläppen sprids i miljön och vilka skador utsläppen orsakar för människor och natur. Det handlar även om att bedöma vilka utsläpp som har störst effekt på miljön och människor. Miljöproblemet bör beskrivas i fysiska, kemiska, biologiska och ekologiska termer.

En naturvetenskaplig analys bör svara på följande frågor:

 • Vilka produktionsprocesser eller konsumtionsmönster orsakar miljöproblemet?
 • Hur förändras problemet över tid?
 • Hur akut är problemet?
 • Bidrar alla källor lika mycket eller på samma sätt till problemet?
 • Uppstår problemet lokalt, nationellt eller utomlands?
 • Hur sprids problemet?
 • Det kan till exempel handla om antal personer, djur, samhällen, företag, men även ekosystemtjänster och framtida generationer.
 • Du bör så det gott det går uppskatta miljöproblemets storlek. Du bör även undersöka om det till exempel finns tröskelnivåer eller risk för oåterkalleliga effekter.
  - Miljöproblemets omfattning kan beskrivas i termer av exponering. Hur många aktörer omfattas?
  - Hur förväntas omfattningen vara över tid? Finns det någon trend som är ökande, minskande eller konstant?

  Exponeringen kan påverkas både av naturvetenskapliga förändringar och förändringar i samhället. En förändring i samhället som kan påverka exponeringen är till exempel urbanisering.

  Exempel:
  - Fler människor riskerar att utsättas för utsläpp från bensindrivna bilar då utsläppen i städer ökar över tid.
  - Fler människor riskerar att utsättas för utsläpp från bensindrivna bilar då befolkningen i städer växer över tid.

Information om miljöproblemets omfattning är viktig för att kunna jämföra miljöproblem och prioritera hur resurser sedan bör fördelas mellan miljöproblem, men även mellan andra samhällsintressen.

När du har besvarat frågorna, behöver du göra en helhetsbedömning av om du har tillräcklig kunskap om miljöproblemet ur ett naturvetenskapligt perspektiv för att gå vidare med analysen. Om svaret är nej, så behöver du ta fram mer kunskap innan du kan gå vidare. Ofta finns det redan mycket kunskap och underlag att hämta.

Förtydliga miljöproblemet genom att analysera det samhällsvetenskapligt

figur-kedja-miljoforandringar-paverkan-pa-samhallet.svg

Den naturvetenskapliga analysen av miljöproblemet beskrev vilka förändringar i naturen eller människors hälsa som miljöproblem orsakar. Nu behöver du analysera hur betydelsefulla de naturvetenskapliga förändringarna är för människor och samhället i stort. Detta är tredje delen i kedjan över den samhällsekonomiska problemanalysen.

Att förtydliga miljöproblemet samhällsvetenskapligt innebär att kvalitativt, och om möjligt kvantitativt, uppskatta hur stora skadorna som miljöproblemet leder till i samhället är. Det handlar om att till exempel kvantifiera och värdera de naturvetenskapliga effekterna och bedöma hur allvarliga effekterna är för dem som drabbas.

En samhällsvetenskaplig analys bör svara på följande frågor:

 • Vad innebär människors förändrade hälsa för samhället? 
  Ett exempel är förändrad arbetsförmåga.  
 • Hur drabbas kommersiella eller icke kommersiella verksamheter? 
 • Hur drabbas kulturtillgångar?
  Ett exempel är hur kulturvärden påverkas av erosion till följd av försurning.
 • Hur drabbas naturtillgångar?
  Ett exempel är hur våtmarker påverkas av att temperatur och nederbörd förändras på grund av klimatförändringar.

När du har identifierat hur miljöproblemet drabbar samhället, behöver du bedöma hur stor denna påverkan är ekonomiskt. Du bör börja med att undersöka följande frågor:

 • Finns det tillräckliga data för att göra kvantitativa bedömningar?
 • Finns det tidigare studier och uppskattningar att använda?

När du bedömer hur miljöproblemet drabbar samhället och hur detta påverkar samhället ekonomiskt, bör du ta hänsyn till förväntade förändringar i samhället. Förändringar kan till exempel vara befolkningsutveckling och urbanisering.

 • Hur förväntas miljöproblemet påverka samhället ekonomiskt över tid? 
 • Finns det någon trend som är ökande, minskande eller konstant?

Information om hur miljöproblemet drabbar samhället och hur detta påverkar samhället ekonomiskt är viktig för att kunna jämföra miljöproblem och prioritera hur resurser sedan bör fördelas mellan miljöproblem, men även mellan andra samhällsintressen.

En samhällsekonomisk analys av hur förändringar i naturen eller människors hälsa påverkar samhället, är i de flesta fall svår att göra. Den är det sista ledet i en kedja av bedömningar och alla osäkerheter i tidigare skeden av problemanalysen samlas här. Det innebär att det ofta handlar om att ta fram kvalitativa bedömningar av hur miljöproblemet drabbar samhället. I sällsynta fall kan denna påverkan kvantifieras och till och med värderas monetärt. 

För att hitta aktuell information om data och uppgifter som är relevant för samhällsekonomisk analys, är det bra att kontakta experter på området eller de aktörer som berörs av miljöproblemet. Ofta finns nödvändig information hos till exempel myndigheter, universitet, branschorganisationer eller andra intresseorganisationer.  

Du behöver göra en helhetsbedömning av om du har tillräcklig kunskap om hur miljöförändringen drabbar samhället för att gå vidare med analysen. Om svaret är nej, så behöver du ta fram mer kunskap innan du kan gå vidare. 

Bedöm om miljöproblemet är betydande nog för att hanteras

När du har förtydligat miljöproblemet naturvetenskapligt och samhällsvetenskapligt, bör du bedöma om miljöproblemet är betydande nog för att det staten bör hantera det. När miljöproblemet till exempel är att små mängder av utsläpp förekommer, behöver detta inte vara skäl nog för staten att agera. Om utsläppen påverkar samhället i liten grad, kan problemet vara så litet att det inte är rimligt att staten agerar för att lösa det.

Frågor att besvara är:

 • Hur många omfattas av problemet?
 • Hur akut är problemet?

För att komma fram till om miljöproblemet är tillräckligt allvarligt för att staten ska hantera det, kan du fråga dig vilken skillnad det skulle göra om miljöproblemet löstes.

Det här bör du tänka på när du undersöker miljöproblemet

 • Undersök miljöproblemet tidigt
  Det är viktigt att undersöka miljöproblemet tidigt i konsekvensanalysen, så att du hamnar rätt i det fortsatta arbetet. Du kan få ny information eller andra förutsättningar för uppdraget efter att du har analyserat problemet. Då kan du behöva analysera miljöproblemet igen för att få veta mer om miljöproblemet eller revidera det.  
 • Identifiera centrala frågor att besvara
  I början av arbetet är det sällan möjligt att besvara alla frågor. Desto viktigare är det att ringa in och förtydliga vilka frågor du behöver besvara.  
 • Samla olika kompetenser
  För att undersöka miljöproblemet behöver ofta olika kompetenser tidigt samarbeta. Det kan till exempel vara samhällsvetare och naturvetare som kan ha olika synvinklar på det aktuella området. De kompetenser som behövs för att analysera problemet kan, men behöver inte, vara desamma som i det fortsatta arbetet.   
 • Redovisa osäkerhet
  Osäkerheten kring miljöproblem är ofta stor. Det beror på att miljöpåverkan, som till exempel utsläpp och de skador som följer, är svår att mäta. Miljöpåverkan kan dessutom vara lokal, regional eller internationell och ske på kort, medellång eller lång sikt, vilket ytterligare ökar graden av osäkerhet i miljöproblemen. Redovisa tydligt vilka osäkerheter som finns, oavsett hur du hanterar dem i din problemanalys. 

  Om du redovisar miljöeffekter kvalitativt bör du ta upp och diskutera de osäkerheter som finns med i redovisningen. Om du kvantifierar miljöeffekter, bör du redovisa de förenklingar och antaganden som du har gjort i kvantifieringen.
 • Motivera bedömningar
  När du undersöker miljöproblem behöver du ofta göra antaganden och bedömningar. Du behöver redovisa vad som ligger till grund för din bedömning och förklara varför du har valt just dessa uppgifter för att problemanalysen ska bli transparent. Den som läser problemanalysen, ska helst kunna göra om samma analys och eventuella beräkningar.
 • Välj ambitionsnivå
  Vilken ambitionsnivå som du bör ha när du beskriver problemet beror på det aktuella problemet och uppdraget. Ju mer specifik du är när du beskriver problemet, desto lättare blir det att senare undersöka hur problemet kan lösas.  

  Problemformuleringens omfattning bör vara proportionerlig till vad problemet är. Om problemet är omfattande, behöver du beskriva det mer utförligt.  
  Omfattningen påverkas även av faktorer som begränsar uppdragets handlingsutrymme att utforma förslag. Exempel på sådana uppdrag kan vara där förslag:
  - följer av EU-rätt eller annan internationell rätt
  - styrs av överordnad nationell lagstiftning.

  Om det finns nationellt handlingsutrymme och möjligheter att utforma ett förslag behöver problembeskrivningen vara mer utförlig. Om det svenska förslaget till exempel går utöver den miniminivå som EU kräver, bör syftet med det nationella tillägget framgå. Motivera då varför svenska förhållanden kräver ytterligare insatser.

Nästa steg

När du vill ha mer stöd för att undersöka det grundläggande miljöproblemet, gå till fördjupad problemanalysDär hittar du stöd för att identifiera olika externa effekter och goda exempel på problemanalyser. 

Fördjupat stöd

Att göra en samhällsekonomisk konsekvensanalys är en iterativ process. Du behöver troligtvis gå tillbaka till och utveckla vad miljöproblemet är, för att kunna analysera och välja hur problemet bör lösas.

När du har identifierat och analyserat det grundläggande miljöproblemet, och kommit fram till att staten bör hantera det, gå vidare till nästa steg i analysen.