Vägledning

Guide för värdering av ekosystemtjänster

Värdering av ekosystemtjänster är en förutsättning för hållbara beslut. Här finns goda råd och vägledning för hur du kan tänka.

Sidan vänder sig till

Ekonomer, miljö- och samhällsplanerare på kommuner, länsstyrelser och regionförbund samt hållbarhetsstrateger inom areella näringar och bygg- och infrastruktursektorn.

Exempel på användningsområden

  • Få underlag för markanvändningsbeslut – var kan vi lägga bebyggelse eller infrastruktur och hur kan den se ut för att bidra till medborgarnas välmående och ekosystemens förmåga att generera tjänster?
  • För att avgöra om ett projekt, en plan eller en policy leder till samhällsekonomisk lönsamhet och att kunna prioritera mellan olika åtgärder eller alternativ.
  • För att undersöka målkonflikter och för att underlätta avvägningar.
  • För att få beslutsunderlag till ett företags strategiska inriktning, till exempel för riskhanteringsplaner om miljöpåverkan i leverantörskedjan eller för att stödja företags värdegrundsarbete för att bidra med samhällsnytta.

Olika sätt att utrycka ekosystemtjänsters värde

Värdet kan uttryckas på olika sätt: kvalitativt, kvantitativt eller monetärt. Värden uttrycks i:

  • ord (kvalitativ värdering)
  • fysisk enhet, till exempel mängden råvaror som produceras under en viss period eller antalet besök till ett rekreationsområde (kvantitativ värdering)
  • poängskala (semikvantitativ värdering)
  • kronor (monetär värdering).

En fördel med monetär värdering är att ekosystemtjänsternas värden kan integreras i samhällsekonomiska analyser på samma premisser som andra värden, vilket är bra då dessa analyser är ett viktigt underlag för många beslut. Men det är inte möjligt eller lämpligt att alltid uttrycka värdet monetärt.

Praktisk guide för värdering

Naturvårdsverket vill uppmuntra fler att värdera ekosystemtjänster och har tagit fram en guide som visar en modell för värdering i sex steg med flera värderingsexempel.

Innehållet ger stöd i förstudier, analyser och beslut om mark- och vattenanvändning. Men även du som utvecklar affärsmöjligheter eller arbetar med samhällsekonomiska analyser har nytta av guiden.

Ladda ned guiden om värdering av ekosystemtjänster som pdf eller beställ en tryckt version