Tillsynsvägledning

Tillsyn av konstgräsplaner

Fotbollsplan med konstgräs

För att minska miljöpåverkan från konstgräsplaner rekommenderar Naturvårdsverket verksamhetsutövare att ta fram en åtgärdsplan.

Tillsynsmyndigheten kan ställa krav på att verksamhetsutövaren tar fram, redovisar och uppdaterar en åtgärdsplan för att minska miljöpåverkan från konstgräsplaner.

Sidan vänder sig till

Tillsynsmyndigheter.

Bra att veta

Det är kommunens miljökontor eller miljöförvaltning som ansvarar för tillsynen av konstgräsplaner.

Allmänna hänsynsregler – konstgräsplaner

Enligt det så kallade kunskapskravet i 2 kap. 2 § miljöbalken har alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd en skyldighet att skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksam­hetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. 

Enligt försiktighetsprincipen och kravet på att använda bästa möjliga teknik i 2 kap. 3 § miljö­balken ska alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte ska vid yrkesmässig verksam­het (d.v.s. sådana verksamheter som inte drivs av privatpersoner för eget bruk) användas bästa möjliga teknik.

Enligt produktvalsprincipen i 2 kap. 4 § miljöbalken ska alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet undvika att använda sådana kemiska produkter eller biotekniska organismer (eller varor som innehåller eller har behandlats med en kemisk produkt eller bioteknisk organism) som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med sådana produkter eller organismer som kan antas vara mindre farliga.

Enligt hushållningsprincipen i 2 kap. 5 § miljöbalken ska alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna att
1. minska mängden avfall,
2. minska mängden skadliga ämnen i material och produkter,
3. minska de negativa effekterna av avfall, och
4. återvinna avfall.

Vidare ska i första hand förnybara energikällor användas.

Miljöbalken 2 kap. Allmänna hänsynsregler m.m.

Miljöbalken 26 kap. Tillsyn

Åtgärder och åtgärdsplan

Vid tillsynen av en konstgräsplan finns det möjlighet för tillsynsmyndigheten att, enligt 26 kapitel 19 § miljöbalken, ställa krav på att verksamhetsutövaren tar fram, redovisar och uppdaterar en åtgärdsplan. Beroende på förutsättningarna i det enskilda fallet kan det dessutom vara rimligt att ställa krav på konkreta åtgärder.

Vilka konkreta åtgärder som är rimliga att vidta för att minska negativ påverkan på miljön från en konstgräsplan, får bedömas i det enskilda fallet. Det finns ett stort antal konstgräsplaner i Sverige och såväl miljöriskerna som de praktiska och tekniska förutsättningarna för olika typer av åtgärder kan variera beroende på bland annat planernas ålder, utformning och placering i förhållande till omgivande miljö.

Tillsynsmyndigheten har möjlighet att förelägga om relevanta uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen. Verksamhets­utövaren är skyldig att utföra sådana undersökningar av verksam­heten och dess verkningar som behövs för tillsynen. Detta följer av bestämmel­serna i 26 kap. 21 och 22 §§ miljöbalken.

Ansvariga tillsynsmyndigheter

Den kommunala nämnden (till exempel miljökontoret eller miljöförvaltningen) är tillsynsmyndighet när det gäller miljö- och hälsoskyddsfrågor för konstgräsplaner. 

Kemikalieinspektionen är tillsynsmyndighet när det gäller primärleverantörers (tillverkarens) utsläppande på marknaden av kemiska produkter, det vill säga granulat. Vid användningen av granulatet på konstgräsplanen är det den kommunala nämnden som är tillsynsmyndighet.

Om ett återvunnet granulat används som fyllnadsmaterial är det kommunen eller länsstyrelsen som har tillsyn över avfallsreglerna. Tillsynen gäller till exempel vad som ligger till grund för leverantörens bedömning av om avfallet upphört att vara avfall samt frågan om användning av avfall för anläggningsändamål.

Om ett återvunnet granulat har upphört att vara avfall och därmed klassas som produkt är Kemikalieinspektionen tillsynsmyndighet på samma sätt som för andra kemiska produkter.