Tillsynsvägledning

Tillsyn enligt miljöbalken

Inspektörer utövar tillsyn i en fabrikslokal

Definition av tillsyn

Tillsyn innebär kontrollerande åtgärder som direkt syftar till att enskilda följer reglerna. Här beskrivs närmare definitionen av tillsyn.

Den här vägledningen vänder sig till

Till dig som arbetar med tillsyn på en tillsynsmyndighet​.

§

Lagstiftning

Miljöbalken 26 kap 1§ - Vad avses med tillsyn

Lag om ändring i miljöbalken, SFS 2020:627

I miljöbalkens 26 kapitel beskrivs tillsyn. Tillsynen ska främja miljöbalkens syfte att uppnå en hållbar utveckling. Tillsyn enligt miljöbalken avser enbart verksamhet som rör regelefterlevnad och som riktas direkt mot ett tillsynsobjekt och som syftar till att se till att enskilda följer reglerna. 

Under 2020 skedde en lagförändring som gav begreppet tillsyn en lite tydligare beskrivning. Med tillsyn avses att tillsynsmyndigheten ska:

  1. på eget initiativ eller efter anmälan i nödvändig utsträckning kontrollera att miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken följs samt vidta de åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse,
  2. underlätta för en enskild att fullgöra sina skyldigheter enligt de handlingsregler som avses i 1 genom information och liknande verksamhet, och
  3. fortlöpande bedöma om villkor för miljöfarlig verksamhet eller vattenverksamhet som omfattas av tillstånd är tillräckliga.

Definitionen återfinns i 26 kap 1 § miljöbalken. 

Tillsynen riktar sig direkt till en verksamhetsutövare

Förklaringen tydliggör att med tillsyn avses enbart verksamhet som rör regelefterlevnad och som riktar sig direkt till en verksamhetsutövare. Det innebär att till exempel miljöstrategiskt arbete, miljöövervakning och annan utredande och uppföljande verksamhet av mer generell karaktär således inte är tillsyn. Den nya definitionen gör det mer tydligt att tillsynen inte kan gå längre än vad som följer av författning eller beslut grundat på författning. Kontroll av regelefterlevnad trots att det saknas en given verksamhetsutövare får anses ingå i tillsynsbegreppet. Det kan till exempel handla om att följa upp ett klagomålsärende eller kontrollera att skyddsföreskrifterna för ett skyddat område har efterlevts.

Tillsynen ska underlätta för en aktören att följa gällande regler

Utöver kontroll av regelefterlevnad omfattar tillsyn främjande och förebyggande åtgärder som riktar sig till en enskild aktör för att underlätta för den aktören att följa gällande regler. Det är information, rådgivning och stödjande arbete som riktar sig direkt till en enskild i syfte att se till att den följer reglerna. Det här går längre än vad som följer av serviceskyldigheten i förvaltningslagen. Ett främjande och förebyggande arbete får dock inte innebära att myndigheten gör de bedömningar och val som enligt gällande regler faller på den enskilde aktören. Du bör inte bistå en aktör med detaljerade råd, till exempel med att identifiera vilka åtgärder och rutiner som är mest lämpliga eller vilken teknisk lösning eller skyddsåtgärd som ska väljas. Råden bör stödja hur en aktör metodiskt kan gå till väga för att ta fram åtgärder som är lämpliga att vidta för att åstadkomma lagefterlevnad.

Ansvarsfördelning för tillsynen

Tillsynen bedrivs av tillsynsmyndigheterna, främst av landets Länsstyrelser och kommuner. Vilken myndighet som har ansvar för tillsynen regleras i miljötillsynsförordningen. Tillsynsmyndigheten ska på eget initiativ eller efter klagomål i nödvändig utsträckning kontrollera att miljöbalkens regler och myndigheternas och domstolarnas beslut efterlevs samt vidta de åtgärder som behövs för att verksamhetsutövare ska följa reglerna. 

Verksamhetsutövare och enskilda har ansvar för att följa lagar och regler och är den som bäst känner till sin verksamhet. Ansvaret innefattar att fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga olägenheter för människors hälsa eller miljön. Genom egna undersökningar eller på annat sätt ska verksamhetsutövaren veta vilken påverkan verksamheten har. Tillsynsmyndigheten bör bedriva tillsynen så att den stödjer verksamhetsutövarens egenkontroll.

De centrala myndigheterna, t.ex. Naturvårdsverket, ansvarar för att ge råd och stöd till regionala och kommunala tillsynsmyndigheter. Tillsynsvägledningen ska också utvärdera, följa upp och samordna tillsynen för att uppnå så stor effekt som möjligt.

Vill du läsa mer?