Tillsynsvägledning

Tillsyn enligt miljöbalken

Inspektörer utövar tillsyn i en fabrikslokal

Miljösanktionsavgift

Miljösanktionsavgift är ett av tillsynens sätt att se till att miljöbalkens regler efterlevs och bidrar till att påverkan på vår miljö minskar. Att påföra miljösanktionsavgift är en del av tillsynen och finns lagstiftat i 30 kap. miljöbalken. Avsikten med miljösanktionsavgifter är att de ska gälla för mindre förseelser som är lätta att konstatera.

Den här sidan vänder sig till

Till dig som arbetar med tillsyn på en tillsynsmyndighet och ska handlägga ett ärende om miljösanktionsavgift.

Bra att veta

Det är viktigt att alla uppgifter är kompletta och fullständiga för att avgiften ska kunna skickas ut. Kontrollera därför noga att allt blir korrekt i din handläggning.

§

Lagstiftning

Miljöbalken 30 kap – Miljösanktionsavgifter

Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter

Naturvårdsverkets föreskrifter om betalning av miljösanktionsavgifter (NFS 2012:10)

I förordningen om miljösanktionsavgifter regleras vilka överträdelser som leder till miljösanktionsavgift. Ni ska inte bedöma hur allvarlig överträdelsen varit utan enbart objektivt konstatera att en överträdelse har inträffat. Avgiften ska påföras oavsett om överträdelsen har skett med vilja, oaktsamhet eller på grund av misstag eller genom okunskap. Vissa undantag finns om det är oskäligt på grund av sjukdom eller att överträdelsen redan lett till straff enligt 29 kapitlet miljöbalken. Att låta bli att ta ut miljösanktionsavgift, när förutsättningarna för uppfyllda, är att betrakta som tjänstefel.

Miljösanktionsavgift är en sorts administrativ, straffliknande, avgift som en tillsynsmyndighet beslutar om när en enskild eller verksamhetsutövare har gjort vissa överträdelser av miljöbalken. Både fysiska och juridiska personer kan bli ålagda att betala miljösanktionsavgift. Avgiften tillfaller staten och betalas in till Kammarkollegiet. Nedan följer några exempel på vad som kan föranleda en miljösanktionsavgift:

  • Inrätta en värmepumpsanläggning eller en avloppsanläggning utan tillstånd
  • Tillhandahålla ett växtskyddsmedel utan märkning på svenska
  • Utebliven läckagekontroll av utrustning med flourerade växthusgaser
  • Försenad inlämning av miljörapport.

Hur du ska handlägga ärenden med miljösanktionsavgift kan du läsa mer om här.

Hur man handlägger ärenden om miljösanktionsavgift (pdf 329 kB)

Handläggning av ärenden om miljösanktionsavgift (pdf 150 kB)

Kammarkollegiet har en instruktion på sin hemsida om hur ni som tillsynsmyndighet ska skicka in underlaget till dem. Använd i första hand den e-tjänst som finns för registrering. Komplettera även informationen med vilken dag som beslutet vann laga kraft.

Kammarkollegiets instruktion till tillsynsmyndigheterna  

Det är viktigt att alla uppgifter i beslutet är kompletta och rätt ifyllda. Det finns flera punkter som gör att beslutet kan bli ogiltigt och Kammarkollegiet kan då inte skicka ut betalningsuppmaningen. Några saker som är viktiga att tänka på:

  • Organisationsnumret måste vara giltigt och ha tilldelats av Skatteverket eller Bolagsverket.
  • Rätt person måste vara delgiven beslutet och i enlighet med delgivningslagens bestämmelser.
  • Om beslutet gäller en juridisk person behöver utdrag ur företagsregistret som visar att den som skrivit under delgivningen är behörig firmatecknare för den juridiska personen bifogas ärendet.