Tillsynsvägledning

Nationell strategi för tillsyn enligt miljöbalken

Två personer tittar på en handhållen skärm

Tillsynsuppdraget

Genom tillsyn kan man upptäcka avvikelser och då åstadkomma åtgärder som är av betydelse för miljön och människors hälsa. Här kan du läsa mer om tillsyn och vad som ingår i tillsynsuppdraget.

Tillsyn i nödvändig utsträckning

Tillsynsmyndigheten ska på eget initiativ eller efter klagomål i nödvändig utsträckning kontrollera att miljöbalkens regler och myndigheternas och domstolarnas beslut efterlevs samt vidta de åtgärder som behövs för att verksamhetsutövare ska följa reglerna. I ”nödvändig utsträckning” betyder att kontrollen ska ske i sådan omfattning att den bidrar till att regelefterlevnaden överlag är god och att alla inkommande ärenden handläggs med tillfredsställande kvalitet. Även om miljöbalken gäller all verksamhet som kan påverka miljöbalkens skyddsintressen är det inte eftersträvansvärt att tillsyna alla verksamheter. Tillsynsinsatsen ska vara i proportion till vad som kan uppnås i det enskilda fallet. För vissa verksamhetstyper finns behov av återkommande och regelbunden tillsyn. För andra typer av verksamheter är det relevant med tillfälliga kampanjer eller projekt, stickprovskontroller eller tillsyn enbart till följd av klagomål. Tillsynen bör ha förmåga att upptäcka och åtgärda regelöverträdelser i sådan utsträckning att det får ett genomslag även för verksamheter som inte har kontrollerats. Att på olika sätt synliggöra resultat av tillsynen är därför viktigt för att sprida ringar på vattnet.

Tillsyn handlar om regelefterlevnad

Begreppet tillsyn enligt miljöbalken omfattar enbart sådan verksamhet som rör regelefterlevnad och som riktar sig direkt till en verksamhetsutövare. Tillsynen kan inte gå längre än vad som följer av regler och beslut. Kontroll av regelefterlevnad trots att det, i vart fall inledningsvis, saknas en given verksamhetsutövare anses ingå i tillsynsbegreppet. Det kan till exempel handla om att följa upp ett klagomålsärende eller kontrollera att skyddsföreskrifterna för ett skyddat område har efterlevts.

Att ge information ingår i tillsynsuppdraget

Tillsynsuppdraget är inte enbart att kontrollera. Att ge information som direkt riktar sig till en enskild verksamhetsutövare i syfte att underlätta för denne att efterleva regelverken är en viktig del i uppdraget. Det är ett uppdrag som går längre än serviceskyldigheten i förvaltningslagen och tillsynsmyndigheten bör arbeta parallellt med information och kontroll i sina kontakter med verksamhetsutövaren.

Tillsyn av tillståndsgivna verksamheter

För större miljöfarliga verksamheter och vattenverksamheter krävs det tillstånd för att verksamheten ska få bedrivas. Tillstånden är i allmänhet inte tidsbegränsade vilket kan medföra att villkoren över tid inte längre avspeglar bästa teknik och dagens möjligheter att begränsa påverkan på miljön. I tillsynsuppdraget ingår därför att fortlöpande bedöma om villkoren är tillräckliga. Tillsynsmyndigheten ska i sin bedömning identifiera om det är uppenbart att villkor saknas eller om ett villkor är alltför generöst och av betydelse för verksamhetens påverkan på miljö och hälsa.