Tillsynsvägledning

Nationell strategi för tillsyn enligt miljöbalken

Två personer tittar på en handhållen skärm

Läsanvisning

Här finns en beskrivning av strategins upplägg. Du hittar också beskrivningar av de begrepp som strategin innehåller i form av fokusområden, effektmål, preciseringar, åtgärder, tillsynsaktiviteter, operativa mål samt uppföljning.

Strategin är indelad i sju tillsynsområden som i huvudsak kopplar till olika kapitel i miljöbalken. Inom var och en av dessa finns tillsyn som är extra angelägen att stärka.

Tillsyn kopplad till övergripande regelverk som exempelvis hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken och egenkontroll enligt förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll hanteras inom samtliga tillsynsområden.

Uppdelningen i tillsynsområden möjliggör en ökad konkretisering och gör strategin lättare att hitta i. Tillsynsområdena avspeglar också att stora delar av miljöbalkstillsynen helt eller delvis bedrivs inom olika kompetensområden. För varje tillsynsområde finns inringade fokusområden. Ett fokusområde innehåller utpekade prioriteringar för tillsynen i form av åtgärder och tillsynsaktiviteter.

Till varje tillsynsområde finns en så kallad lägesbild. Lägesbilderna ger en nulägesbild inom respektive tillsynsområde och har fungerat som ett underlag inför val av fokusområden. Lägesbilderna har bland annat tagits fram med stöd av miljökvalitetsmålen och andra nationella mål och styrdokument som anger tillsynens inriktning.

Tillsynsområden

  • Naturtillsyn
  • Miljöfarlig verksamhet
  • Hälsoskydd
  • Vattenverksamhet
  • Förorenade områden
  • Avfall
  • Kemikalietillsyn 

Fokusområde

Med ett fokusområde menas ett område där det är särskilt viktig ur ett nationellt perspektiv att stärka tillsynen. Vid val av fokusområden har hänsyn även tagits till att de också ska vara realistiska att arbeta med under strategins period. Fokusområdena kan härledas till att det finns en identifierad risk för människors hälsa och miljön, bristande lagefterlevnad eller brister avseende effektivitet, likvärdighet och rättssäkerhet.

Kopplat till varje fokusområde finns ett nationellt effektmål och preciseringar (åtgärder, tillsynsaktiviteter och operativa mål). Omfattningen av de olika tillsynsområdena skiljer sig åt och därmed också antalet fokusområden och preciseringar. Då förutsättningarna inom både tillsynsområden och fokusområden skiljer sig åt så ser detaljeringsgraden på preciseringarna olika ut.

Effektmål

Effektmålen anger övergripande nationella mål för miljöbalkstillsynen som gäller under strategins period. Ett effektmål uttrycker den önskvärda effekten av att ett fokusområde har lyfts i strategin och tydliggör därmed ambitionsnivån. Effektmålen utgör sammantaget de nationella mål för miljöbalkstillsynen som gäller under strategins period.

Preciseringar

Preciseringar är en samlande rubrik för åtgärder, tillsynsaktiviteter och operativa mål som kopplar till fokusområdena. Uppföljningen av strategin kommer att utgå från preciseringarna.

Det som i strategin lyfts som åtgärder är av administrativ karaktär och kan ha både tillsynsmyndigheter och tillsynsvägledande myndigheter som målgrupp. Exempel på åtgärder kan vara att ta fram vägledningar, göra inventeringar och kartläggningar med mera.

Tillsynsaktiviteter är de konkreta tillsynsinsatser som strategin pekar ut och som riktar sig till tillsynsmyndigheterna, det vill säga till kommuner, länsstyrelser och Försvarsinspektören för hälsa och miljö. Det kan till exempel vara vad som bör kontrolleras vid en viss typ av tillsyn eller deltagande i ett nationellt tillsynsprojekt.

Ett operativt mål är ett uppföljningsbart mål knutet till en viss tillsynsaktivitet. Syftet med de operativa målen är att vid behov ange ambitionsnivån vid utförandet av aktiviteten, till exempel ange hur stor del av en viss typ av prioriterad verksamhet som ska tillsynas.

Uppföljning

Uppföljning kommer att ske av åtgärder, tillsynsaktiviteter och operativa mål. Den första versionen av strategin kommer att följas upp med hjälp av den årliga uppföljningen av tillsyn som Naturvårdsverket sammanställer i enlighet med 3 kap. 21 § Miljötillsynsförordningen (2011:13). Nationella tillsynsprojekt kommer att följas upp av respektive central myndighet.

Vid behov kommer de årliga revideringarna av strategin ge närmare anvisningar om hur strategin kommer att följas upp framöver.