Tillsynsvägledning

Nationell strategi för tillsyn enligt miljöbalken

Två personer tittar på en handhållen skärm

Fokusområden Kemikalietillsyn

Här presenteras strategins fastställda fokusområden och effektmål samt preciseringar (åtgärder, tillsynsaktiviteter och operativa mål) för tillsynsområdet Kemikalietillsyn.

Reach – tillsyn av kemiska produkter hos nedströmsanvändare och varor/kemiska produkter i butiksledet

 • Tillsynsmyndigheterna har en tydligare uppfattning om vad tillsyn enligt Reachförordningen innebär för deras del. 
 • Tillsynsmyndigheterna utför Reachtillsyn i högre utsträckning.  

Tillsyn hos nedströmsanvändare är Reachtillsyn som kommuner och länsstyrelser kan utföra när det gäller kemiska produkter. Tillsynen omfattar till exempel användning av särskilt farliga ämnen som omfattas av tillståndskrav enligt Reachförordningen och därmed finns en stor riskminskningspotential. Detta är ett svårt område och det finns ett stort behov av vägledning. Tillsynsmyndigheterna behöver hjälp att förstå vad som ingår i deras tillsynsansvar. Här behöver Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket samverka med att ta fram vägledning. 

Tillsyn av varor och kemiska produkter i butiksledet betraktas som viktig tillsyn eftersom konsumtionen av dessa, såväl privat som yrkesmässig, är kopplad till en global och diffus spridning av farliga kemiska ämnen. Det finns också många tillsynsobjekt och dessa är spridda över hela landet. Trots detta är det vanligt att den här typen av tillsyn blir nedprioriterad.

Åtgärder
 • Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket i samverkan förtydligar vad Reachtillsyn innebär för tillsynsmyndigheterna, samt förtydligar fördelningen av ansvaret för tillsyn och tillsynsvägledning mellan de centrala myndigheterna. Pågår 2022–2023.
 • Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket i samverkan fortsätter det pågående arbetet med att utveckla tillsynsvägledningen på de gemensamma delarna av Reachförordningen. En del av detta kan vara att ta fram olika typer av stöd för att underlätta för tillsynsmyndigheterna att göra ett urval av tillsynsobjekt - utifrån till exempel information om olika branscher, ämnen i olika material - samt tillsynsvägledning om tillståndsämnen. Pågår 2022–2023.
Tillsynsaktiviteter
 • Tillsynsmyndigheterna utför tillsyn hos nedströmsanvändare av tillståndsämnen samt andra särskilt farliga ämnen. Huvudfokus ska vara på tillståndsämnen, att ämnena inte används utan ett giltigt tillstånd samt i enlighet med villkoren i tillståndsbeslut enligt Reachförordningen. (Under strategins period.)
 • Tillsynsmyndigheterna utför tillsyn av varor och kemiska produkter i butiksledet med fokus på begränsningar enligt Reachförordningen. Detta kan göras i form av kontroll av rutiner för att uppfylla krav och begränsningar i lagstiftningen. (Under strategins period.)
Operativa mål

Utförd tillsyn kommer att följas upp med hjälp av den årliga statistik som tillsynsmyndigheterna rapporterar in till Kemikalieinspektionen i enlighet med krav i Reach-förordningen.

CLP – tillsyn av kemiska produkter i butiksledet

 • Tillsynsmyndigheterna har en tydligare uppfattning om vad tillsyn enligt CLP-förordningen innebär för deras del
 • Tillsynsmyndigheterna utför CLP-tillsyn i högre utsträckning  

Detta handlar om kontroll av märkning och förpackning av kemiska produkter som säljs direkt till konsumenter, vilket kan ge en direkt riskminskningseffekt. Det är också förhållandevis konkret tillsyn som lämpar sig väl för kommunal nivå. Här kan också tillsyn av försäljning av kemiska produkter via internet (e-handel) inkluderas, med kontroll av de krav som ställs i artikel 48 i förordningen om faroinformation som ska finnas även på internet – något som efterlevs mycket dåligt idag. CLP-tillsyn ingår i det som kommunerna ska rapportera årligen till EU, vilket kan ses som ytterligare ett argument för att det bör prioriteras. 

Åtgärder
 • Kemikalieinspektionen tydliggör tillsynsmyndigheternas ansvar enligt CLP-förordningen, till exempel genom att peka ut de artiklar i förordningen som deras tillsyn ska fokusera på. (Under strategins period.)
 • Kemikalieinspektionen utvecklar sin tillsynsvägledning med avseende på e-handel med kemiska produkter i förhållande till CLP-regler. Vägledningen utvecklas genom att lyfta fram regler som är lämpliga att kontrollera vid e-handel, samt med råd kring denna tillsyn. (Under strategins period.)
 • Kemikalieinspektionen ordnar ett samverkansprojekt med fokus på CLP-förordningen som kommunerna kan delta i. Genomförs under våren 2023.
Tillsynsaktiviteter

Tillsynsmyndigheterna deltar i det samverkansprojekt med fokus på CLP-förordningen som Kemikalieinspektionen ordnar våren 2023.

Operativa mål

Utförd tillsyn kommer att följas upp med hjälp av den årliga statistik som tillsynsmyndigheterna rapporterar in till Kemikalieinspektionen i enlighet med krav i CLP-förordningen.

Biocider – tillsyn av biocidprodukter och behandlade varor i butiksledet

 • Tillsynsmyndigheterna har en tydligare uppfattning om vad tillsyn enligt biocidlagstiftningen innebär för deras del.
 • Tillsynsmyndigheterna utför tillsyn av biocidprodukter och behandlade varor i högre utsträckning.

Detta handlar om tillsyn av produktgodkännande, märkning och faroinformation för biocidprodukter samt av märkningsregler för biocidbehandlade varor. De verksamma ämnena i biocidprodukter har förmågan att bekämpa levande organismer, därför kan användningen också medföra risker för människor, djur och miljön. Användningen kan i många fall bidra till exponering i miljön som är svår att kontrollera. Det finns också farhågor om att en låg och konstant exponering för biocidämnen kan bidra till uppkomst av antibiotikaresistens. Detta är ett svårt tillsynsområde med behov av mer vägledning. Biocidprodukter innefattar till exempel desinfektionsmedel, och behandlade varor kan vara till exempel antibakteriellt behandlade kläder. Alla kommuner förväntas därför ha relevanta företag. Även här kan man tänka sig att inkludera tillsyn av e-handel, till exempel av regler i artikel 72 i biocidförordningen som säger att det i marknadsföringen ska finnas information om att biocider ska användas på ett säkert sätt samt att ord som ”miljövänlig” osv. inte får användas i marknadsföringen.

Ågärder
 • Kemikalieinspektionen tydliggör tillsynsmyndigheternas ansvar enligt biocidförordningen, till exempel i form av konkreta exempel på relevanta verksamheter att rikta tillsyn mot och på hur tillsynen kan utföras. (Under strategins period.)
 • Kemikalieinspektionen tar fram en metodik för enkel tillsyn enligt biocidförordningen – korta inspektioner eller inspektioner där biocidlagstiftningen är en mindre del av en bredare inspektion. Här kan till exempel ingå kontroll av produktgodkännande för biocidprodukter och märkning av biocidbehandlade varor som till exempel träskyddsbehandlat virke. Kemikalieinspektionen kan ta fram checklistor för tillsyn hos olika typer av verksamheter. (Under strategins period.)
 • Kemikalieinspektionen tar fram en metodik för utökad tillsyn enligt biocidlagstiftningen. Detta kan göras i form av utveckling av befintligt vägledningsmaterial. (Under strategins period.)
 • Kemikalieinspektionen utvecklar sin tillsynsvägledning med avseende på e-handel med biocidprodukter och behandlade varor. Vägledningen utvecklas genom att lyfta fram regler som är lämpliga att kontrollera vid e-handel, samt med råd kring denna tillsyn. (Under strategins period.)
Tillsynsaktiveteter
 • Tillsynsmyndigheterna utför tillsyn av biocidprodukter i butiksledet som egna inspektioner eller som ett delområde i en bredare inspektion. Biocidprodukter att fokusera särskilt på kan vara rått- och musmedel, insektsmedel och båtbottenfärger. (Under strategins period.)
 • Tillsynsmyndigheterna utför tillsyn av behandlade varor i butiksledet som egna inspektioner eller som ett delområde i en bredare inspektion. Ett särskilt fokus kan läggas på träskyddsbehandlat virke. (Under strategins period.)
Operativa mål

Utförd tillsyn kommer att följas upp med hjälp av den årliga statistik som tillsynsmyndigheterna rapporterar in till Kemikalieinspektionen i enlighet med krav i biocidförordningen. 

Bilaga till tillsynsplan

Denna bilaga kan kopplas till tillsynsplanen för att visa hur tillsynsmyndigheten har tagit hänsyn till den nationella strategin för miljöbalkstillsynen i tillsynsplanen. 

Bilaga till tillsynsplan – Nationella strategin för miljöbalkstillsynen 2022-2024 (xlsx 66 kB)

Kontakt

Kemikalieinspektionen

kemi@kemi.se