Tillsynsvägledning

Nationell strategi för tillsyn enligt miljöbalken

Två personer tittar på en handhållen skärm

Fokusområden Hälsoskydd

Här presenteras strategins fastställda fokusområden och effektmål samt preciseringar (åtgärder, tillsynsaktiviteter och operativa mål) för tillsynsområdet Hälsoskydd.

Inomhusmiljö i bostäder

God inomhusmiljö i bostäder. Fastighetsägarna bedriver egenkontroll och tillsynsmyndigheterna arbetar förebyggande och utövar en effektiv bostadstillsyn.

Tillsynsmyndigheternas kunskap om förebyggande bostadstillsyn har ökat och fler kommuner arbetar metodiskt med förebyggande bostadstillsyn.  

Var femte person anger hälsorelaterade besvär till följd av inomhusmiljön. Problemen har inte minskat över tid och rapporteras oftare av boende i hyresrätter än av boende i småhus. Det finns socioekonomiska skillnader i hur vi bor vilket skapar ojämlikheter i inomhusmiljö och hälsa och dessa ojämlikheter minskar inte.

Cirka 25 procent av kommunernas miljö- och hälsoskyddskontor anger att mellan två tredjedelar och samtliga ärenden om klagomål på inomhusmiljö är befogade och/eller har lett till en åtgärd. De områden som tillsynsmyndigheterna oftast får in klagomål på är fukt och mikroorganismer, buller, luftkvalitet och temperatur i bostäder. Mer än hälften av kommunerna utför ingen förebyggande bostadstillsyn och för dessa kommuner är bostadstillsynen endast styrd av klagomålsärenden. Förebyggande bostadstillsyn kan vara ett sätt att effektivisera tillsynen på området.

Åtgärder
 • Folkhälsomyndigheten tar fram tillsynsvägledning och informationsmaterial om bostadstillsyn. Publiceras våren 2024.
 • Folkhälsomyndigheten arrangerar en utbildningsinsats om bostadstillsyn våren 2024.
 • Folkhälsomyndigheten deltar på regionala hälsoskyddsträffar hösten 2024.
 • Länsstyrelsen skapar förutsättningar för samverkan inom länet och samordnar tillsynen genom att exempelvis anordna hälsoskyddsträffar om bostadstillsyn hösten 2024.
Tillsynsaktiviteter
 • Kommunerna kartlägger och väljer ut fastigheter/bostäder 2022–2024 inför tillsyn. (Flerbostadshus som till exempel hyresrätter eller liknande boendeformer)
 • Kommunerna bedriver tillsyn av fastigheter/bostäder där risken för olägenhet för människors hälsa är stor 2022–2024. (Flerbostadshus som till exempel hyresrätter eller liknande boendeformer)

Notera att Folkhälsomyndighetens åtgärder inom området sker först 2024, men de kommuner som har möjlighet kan bedriva tillsyn under hela strategiperioden. Övriga kommuner kan påbörja sin tillsyn hösten 2024 efter Folkhälsomyndighetens åtgärder.

Operativa mål

-

Andel kommuner som bedriver förebyggande bostadstillsyn. Uppföljning genom fråga i tillsynsenkät.

Likvärdig tillsyn av yrkesmässig hygienisk verksamhet

Variation i bedömningen av verksamheter minskar, miljökontoren har en ökad kunskap om verksamheterna och kan göra tillförlitliga bedömningar.

Många miljöförvaltningar upplever svårigheter att använda det vägledningsmaterial som finns idag. Materialet är dels föråldrat, men det har också tillkommit många nya behandlingsmetoder samt ny lagstiftning på området. Antal verksamheter som utför yrkesmässig hygienisk behandling har också ökat. Svårigheter att använda vägledningsmaterialet leder till en risk för bristande likvärdighet och rättssäkerhet vid tillsynen.

Åtgärder

Socialstyrelsen arbetar fram ett uppdaterat vägledningsmaterial för att bättre kunna möta dagens behov av tillsynsvägledning. Detta görs genom att det befintliga vägledningsmaterialet (handbok och allmänt råd) uppdateras. Vi följer upp detta med en seminarieserie riktad till tillsynsmyndigheterna med syfte att informera om det uppdaterade vägledningsmaterialet.

Tillsynsaktiviteter

-

Operativa mål

-

-

Bassängbad

God vatten- och luftkvalitet i bassängbad. Verksamhetsutövarna har kunskap om riskerna med sin verksamhet och bedriver egenkontroll.

Verksamhetsutövarna och tillsynsmyndigheterna har kunskap om Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd (HSLF-FS 2021:11) och tillhörande vägledning om bassängbad och tillsynsmyndigheterna tillämpar dessa vid tillsyn.

Den varma och fuktiga miljön i badanläggningar är gynnsam för många mikroorganismer och det finns en risk att de orsakar negativa hälsoeffekter för de badande. Även de kemikalier som används för rening och desinfektion kan innebära en risk för negativ hälsopåverkan. Bland annat kan höga halter av trikloramin i luft ge upphov till hälsobesvär i form av irritation i luftvägar och ögon.

Under våren 2021 publicerade Folkhälsomyndigheten nya allmänna råd och en tillhörande vägledning om bassängbad. För att de allmänna råden snabbt ska få ett önskat genomslag och att tillämpningen av dessa sker likvärdigt är det angeläget med en nationellt samordnad tillsynsinsats.

Åtgärder
 • Folkhälsomyndigheten tillhandahåller frågor och svar på webben om tillsyn av bassängbad.

Frågor och svar om tillsyn av bassängbad (folkhalsomyndigheten.se)

 • Folkhälsomyndigheten deltar på regionala hälsoskyddsträffar 2022–2023.
 • Länsstyrelsen skapar förutsättningar för samverkan inom länet och samordnar tillsynen 2022–2024 genom att exempelvis anordna hälsoskyddsträffar om tillsyn av bassängbad.
Tillsynsaktiviteter

Kommunerna gör tillsynsbesök på anmälningspliktiga bassängbad under 2022–2024. I tillsynen tillämpas Folkhälsomyndighetens allmänna råd (HSLF-FS 2021:11) och tillhörande vägledning om bassängbad. 

Operativa mål

Alla anmälningspliktiga bassängbad har fått ett tillsynsbesök under 2022–2024.

Andel anmälningspliktiga bassängbad som fått ett tillsynsbesök 2022–2024. Uppföljning genom fråga i tillsynsenkät.

Inomhusmiljö och egenkontroll i förskola och skola. Extra fokus under perioden är städning

God inomhusmiljö i förskolor och skolor. Verksamhetsutövarna har en god egenkontroll och tillsynsmyndigheterna bedriver tillsyn regelbundet. Folkhälsomyndigheten anser att med regelbunden tillsyn av förskolor och skolor avses tillsyn oftare än vart femte år.

Verksamhetsutövarna har kunskap om Folkhälsomyndighetens allmänna råd (FoHMFS 2014:19) om städning och bedriver egenkontroll. Tillsynsmyndigheterna har vid tillsyn kontrollerat efterlevnaden av de allmänna råden om städning i förskolor och skolor.

Barns inomhusmiljöer har en stor betydelse för deras välbefinnande och hälsa. Utöver bostaden är förskolan och skolan platser där barn vistas en stor del av sin tid. Många förskolor och skolor har brister i inomhusmiljön, till exempel så förekommer ofta högre halter av damm i förskolan och skolan jämfört med andra arbetsmiljöer.

Förskolor och skolor är anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter och regelbunden tillsyn av dessa verksamheter är viktig för att säkerställa en god inomhusmiljö för barns hälsa och förebygga spridning av smittsamma sjukdomar. En majoritet av kommunerna, dock inte samtliga, uppger att de regelbundet bedriver tillsyn över förskolor och skolor.

Åtgärder
 • Folkhälsomyndigheten ser över och vid behov kompletterar sin tillsynsvägledning på webben om städning i förskolor och skolor 2022.
 • Folkhälsomyndigheten tillhandahåller frågor och svar på webben om tillsyn av städning i skola och förskola.
 • Folkhälsomyndigheten deltar på regionala hälsoskyddsträffar 2022–2023. (Från och med hösten 2022.)
 • Länsstyrelsen skapar förutsättningar för samverkan inom länet och samordnar tillsynen 2022–2024 genom att exempelvis anordna hälsoskyddsträffar om inomhusmiljö och egenkontroll i förskola och skola.
Tillsynsaktiviteter

Kommunerna bedriver tillsyn av förskolor och grundskolor. Extra fokus under perioden 2022–2024 är städning.

Operativa mål

Alla kommuner bedriver regelbunden tillsyn av förskolor och skolor, med ett intervall oftare än vart femte år.

 • Andel kommuner som bedrivit tillsyn av städning i förskolor 2022–2024 och hur många procent av kommunens förskolor som besökts. Uppföljning genom fråga i tillsynsenkät.
 • Andel kommuner som bedrivit tillsyn av städning i grundskolor 2022–2024 och hur många procent av kommunens skolor som besökts. Uppföljning genom fråga i tillsynsenkät.
 • Andel kommuner som bedriver regelbunden tillsyn av förskolor och skolor, med ett intervall oftare än vart femte år. Uppföljning genom fråga i tillsynsenkät.

Bilaga till tillsynsplan

Denna bilaga kan kopplas till tillsynsplanen för att visa hur tillsynsmyndigheten har tagit hänsyn till den nationella strategin för miljöbalkstillsynen i tillsynsplanen. 

Bilaga till tillsynsplan – Nationella strategin för miljöbalkstillsynen 2022-2024 (xlsx 66 kB)

Kontaktuppgifter

Inomhusmiljö i bostäder
Likvärdig tillsyn av yrkesmässig hygienisk verksamhet
Bassängbad
Inomhusmiljö och egenkontroll i förskola och skola