Tillsynsvägledning

Nationell strategi för tillsyn enligt miljöbalken

Två personer tittar på en handhållen skärm

Bakgrund till strategin

Den nationella strategin för miljöbalkstillsynen innebär ett kliv framåt i att lyfta fram särskilt angelägna områden i syfte att samordna tillsynen. Delaktigheteten i framtagandet har varit bred.

Miljötillsynsutredningen (SOU 2017:63) är en av flera utredningar som har pekat på att kommuner och länsstyrelser behöver ett bättre stöd för sin tillsyn från de nationella tillsynsvägledande myndigheterna. Ett av förslagen i utredningen var just att ta fram en nationell strategi för miljöbalkstillsyn.

§

Lagstiftning

Sedan 2020 regleras framtagandet av strategin i miljötillsynsförordningen (2011:13).

Miljötillsynsutredningen 

Miljötillsynsförordningen

Så här har strategin tagits fram

Strategin har tagits fram gemensamt av Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Folkhälsomyndigheten, Kemikalieinspektionen, Socialstyrelsen, Energimyndigheten och Svenska kraftnät. Tillsynsrådet har varit styrgrupp för processen att ta fram strategin. 

När strategin lanserades var inte tillsynsområdet kemikalietillsyn med på grund av ändringen den 16 juli 2021 i Marknadskontrollförordningen (2014:1039). Ändringen innebar att stora delar av kemikalietillsynen flyttades från miljöbalken. Genom en ändrad lagstiftning sommaren 2022 har kemikalietillsynen nu kopplats tillbaka till miljöbalken. Strategin utökas därför med tillsynsområdet kemikalietillsyn och de fokusområden som från början var tänkta att ingå i strategin. 

En myndighetsgemensam arbetsgrupp, ledd av Naturvårdsverket, med representanter från ansvariga centrala myndigheter, länsstyrelserna och kommunerna har samordnat framtagandet. Gruppen har haft en viktig roll att bland annat uppmärksamma angelägna behov av koordinering samt säkerställa att strategin är realistisk och bygger på tillsynsmyndigheternas förutsättningar. 

Strategin är indelad i sju så kallade tillsynsområden. Arbetet att ta fram fokusområden, effektmål och preciseringar inom varje tillsynsområde har letts av en central myndighet. Här ser du vilka tillsynsområden som de centrala myndigheterna ansvarar för:

Naturvårdsverket 
  • Naturtillsyn 
  • Miljöfarlig verksamhet (tillsammans med Jordbruksverket, Havs- och vattenmyndigheten och Energimyndigheten)
  • Förorenade områden
  • Avfall
Folkhälsomyndigheten
  • Hälsoskydd (tillsammans med Socialstyrelsen) 
Havs- och vattenmyndigheten 
  • Vattenverksamheter (tillsammans med Svenska kraftnät)
Kemikalieinspektionen
  • Kemikalietillsyn

För att stärka tillsynsperspektivet har alla tillsynsområden haft egna arbetsgrupper kopplade till sig med deltagare från kommuner och länsstyrelser. Inom tillsynsområdena hälsoskydd, miljöfarliga verksamheter och vattenverksamheter har även Jordbruksverket, Socialstyrelsen, Energimyndigheten respektive Svenska kraftnät deltagit. Arbetsgrupperna har varit ett stöd i arbetet med analyser av nuläget, prioriteringar av fokusområden och preciseringar till konkreta åtgärder och tillsynsaktiviteter.

Lägesbilderna – ett underlag till strategins framtagna prioriteringar

Som ett underlag till arbetet med att ta fram prioriterade insatser i form av fokusområden med tillhörande preciseringar har lägesbilder tagits fram. Lägesbilderna är framtagna för de olika tillsynsområdena av de ansvariga centrala myndigheterna i samverkan med länsstyrelser, kommuner och andra relevanta aktörer såsom Jordbruksverksverket, Energimyndigheten, Socialstyrelsen och Svenska kraftnät.

Det huvudsakliga syftet med lägesbilderna har varit att göra en omvärldsanalys för att visa på hur tillsynen inom de olika tillsynsområdena bedrivs och fungerar. Det kan handla om att lyfta fram till exempel regelverk, miljökvalitetsmål, åtgärdsprogram och nationella uppföljningar av vikt för tillsynsområdet men också de centrala myndigheternas bedömningar och erfarenheter inom respektive tillsynsområde. I lägesbilderna har dessutom de stora utmaningarna sammanfattats, liksom tillsynsområdets förutsättningar, styrkor och svagheter. Framtagandet av lägesbilderna har varit ett steg i processen med att ta fram strategin och att ringa in det mest väsentliga.

Här finns möjlighet att gå in och läsa respektive tillsynsområdes lägesbild för att få en bakgrund till strategin med dess fokusområden och preciseringar.

Lägesbild Avfall (pdf 455 kB)

Lägesbild Förorenade områden (pdf 343 kB)

Lägesbild Hälsoskydd (pdf 294 kB)

Lägesbild Kemikalier (pdf 237 kB)

Lägesbild Miljöfarliga verksamheter (pdf 338 kB)

Lägesbild Naturtillsyn (pdf 318 kB)

Lägesbild Vattenverksamhet (pdf 293 kB)