Tillsynsvägledning

Nationell strategi för tillsyn enligt miljöbalken

Två personer tittar på en handhållen skärm

Att använda strategin

Den nationella strategin för miljöbalkstillsynen är ett verktyg för dig som leder, planerar och följer upp tillsynen. Förutsättningarna för i vilken omfattning de utpekade tillsynsaktiviteterna kan genomföras ser olika ut mellan olika tillsynsmyndigheter. Här ges stöd för hur prioriteringar kan göras och hur strategin kan arbetas in i tillsynsplaneringen.

Enligt Miljötillsynsförordningen (2011:13) ska det framgå hur tillsynsmyndigheterna har tagit hänsyn till den nationella tillsynsstrategin (1 kap. 8 § MTF) i den tillsynsplan som årligen ska tas fram.

Den nationella strategin för miljöbalkstillsynen ska ses som ett av de underlag som tillsynsmyndigheten behöver för sin planering av miljöbalkstillsynen. 

Vid den årliga översynen kommer beslut om eventuella revideringar av åtgärder och tillsynsaktiviteter tas av den centrala myndighet som har ansvar för respektive tillsynsområde under hösten året innan de gäller. Det är i första hand preciseringar som kommer att ses över. Fokusområdena kommer att stå fast hela strategins period. Eventuellt kan något fokusområde tillkomma, men endast vid händelse av uppmärksammande av något miljöproblem av extraordinärt slag.  För att strategin ska kunna vara ett planeringsunderlag för tillsynen är det endast undantagsvis som tillsynsaktiviteter läggs till för ett direkt efterföljande år. Vanligtvis är framförhållningen ytterligare ett år. Av strategins preciseringar framgår när tillsynsaktiviteter är tänkta att ske. 

Stöd för planering och prioritering

I vilken omfattning en enskild tillsynsmyndighet kan planera och genomföra det som pekas ut i strategin kommer att skilja sig åt beroende på förutsättningarna. Särskilt mindre tillsynsmyndigheter kan ha begränsningar i antalet aktiviteter de kan delta i. Även en större tillsynsmyndighet kan i olika delar behöva justera ambitionsnivån. Nedan ges stöd för hur strategin kan arbetas in i tillsynsplaneringen.

Att ta hänsyn till strategin i tillsynsplaneringen kan göras enligt följande:

Ta fram en lista över de fokusområden och tillsynsaktiviteter som berör er genom att ta bort fokusområden som inte faller under ert tillsynsansvar eller som handlar om tillsyn av åtgärder/verksamheter som inte finns inom ert län eller kommun.

Dela upp listan i två kategorier:

  • Tillsynsaktiviteter som kan rymmas inom den återkommande och planerade tillsynen av verksamheter eller åtgärder. Dessa verksamheter behöver ni ändå tillsyna men strategin kan påverka inriktningen.
  • Tillsynsaktiviteter som medför en ny eller en ökad omfattning av tillsyn. Att utföra tillsynsaktiviteterna innebär antingen ett behov av resursförstärkning eller en bortprioritering av annan tillsyn.

De tillsynsaktiviteter som ryms inom planerad tillsyn bör arbetas in i tillsynsplanen. Ett skäl att inte göra det kan vara att det redan finns god koll på det som tillsynsaktiviteten handlar om.

Gör en bedömning av konsekvenser och möjligheter att genomföra nya tillsynsaktiviteter. Det innebär till exempel att bedöma:

  • Finns det fokusområden och tillsynsaktiviteter som är mindre relevanta för din kommun/ditt län att prioritera?
  • Vilken omfattning innebär det för er?
  • Vilka resurser krävs för att genomföra aktiviteterna?
  • Hur kan tillsynen finansieras, finns det möjlighet till samverkan med annan tillsynsmyndighet?

Nya tillsynsaktiviteter, som inte kan resurssättas genom tillsynsavgifter eller en utökad budget behöver vägas mot andra identifierade tillsynsaktiviteter som är skattefinansierade. I den bedömningen kan lokalt och regionalt prioriterade behov väga tyngre.

Dokumentera kortfattat i eget avsnitt i tillsynsplanen vilka överväganden ni har gjort när ni beaktat strategin i framtagandet av er tillsynsplan.

Bilaga till tillsynsplan

Denna bilaga kan kopplas till tillsynsplanen för att visa hur tillsynsmyndigheten har tagit hänsyn till den nationella strategin för miljöbalkstillsynen i tillsynsplanen. 

Bilaga till tillsynsplan – Nationella strategin för miljöbalkstillsynen 2022-2024 (xlsx 66 kB)