Tillsynsvägledning

Nationell strategi för tillsyn enligt miljöbalken

Två personer tittar på en handhållen skärm

Allmänt om miljöbalkstillsynen

Miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer kan leva i en hälsosam och god miljö. Här följer en övergripande presentation av tillämpningen av miljöbalken och tillsyn.

Miljöbalken - en ramlagstiftning

Miljöbalkens regler gäller för alla åtgärder och verksamheter som på något sätt motverkar att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Miljöbalken är en ramlag, vilket innebär att de flesta reglerna inte är exakta och att det inte anges i detalj hur olika avvägningar enligt balkens bestämmelser ska göras. Delvis förtydligas miljöbalken genom förordningar, föreskrifter och myndighetsbeslut men också genom den praxis som utvecklas med tiden. 

Tillämpning av miljöbalken i det enskilda fallet

Miljöbalkens tillämpning utvecklas med samhällets utveckling och utefter vad som behövs för att motverka och begränsa att skador uppstår. Ett utmärkande drag för miljöbalken är att det ofta behöver göras bedömningar i det enskilda fallet enbart med stöd av de allmänna hänsynsreglerna och miljöbalkens mål. Samtidigt som det är miljöbalkens styrka att gälla för alla de tillfällen, situationer, händelser, verksamheter och åtgärder som omfattas av miljöbalken finns utmaningar med att avvägningar görs likvärdigt. De tillsynsvägledande myndigheterna har därför uppdraget att stödja tillsynsmyndigheterna med till exempel bedömningsstöd och tolkningshjälp av lagstiftningen. Då tillsynsvägledningen aldrig sträcker sig till att göra bedömningar i ett enskilt ärende är tillsynsmyndigheternas kompetens och förmåga att göra väl avvägda bedömningar mycket viktig. Inte sällan behöver ställningstaganden göras i avsaknad av praxis och vägledning. Att miljöbalkens tillämpning i de fallen kan komma att variera är närmast ofrånkomligt samtidigt som det bidrar till att praxis utvecklas.

Tillsynen stärker syftet med balken

Tillsyn är samhällets viktigaste styrmedel för att säkerställa syftet med miljöbalken. Genom att regelverken följs främjas en hållbar utveckling. Att tillsynen upptäcker avvikelser och åstadkommer rättelse är av betydelse för miljön och människors hälsa men också för att olika företag ska kunna verka på lika villkor.

Ansvarsfördelning inom tillsynen

Miljöbalkstillsynen utförs huvudsakligen av länsstyrelser och kommuner. Försvarsinspektören för hälsa och miljö utövar tillsyn över försvarets verksamheter. De centrala myndigheternas tillsyn är i regel begränsad till specifika regelverk. Vilken tillsyn som en myndighet ansvarar för framgår av miljötillsynsförordningen (2011:13). Länsstyrelsen får, om vissa förutsättningar är uppfyllda, överlåta åt en kommun att utöva den tillsyn som annars skulle skötas av dem. En strategisk och genomtänkt överlåtelse är ett verktyg för att möjliggöra en effektivare tillsyn. Överlåtelse av tillsyn är vanligare inom miljöfarlig verksamhet än inom andra tillsynsområden.

Miljöbalkens spännvidd

Miljöbalken har en stor spännvidd och omfattar många olika typer av verksamheter och åtgärder. Verksamhetsutövare kan vara allt från stora internationella företag till enskilda personer. Inom vissa tillsynsområden kan det även vara svårt att veta vem eller hitta den som har vidtagit en åtgärd. Förutsättningarna inom de olika tillsynsområdena är alltså mycket olika och den tillsyn som bedrivs speglar detta. Miljöbalkstillsyn kräver ofta en hög grad av specialisering vilket gör att många tillsynare endast verkar inom ett eller ett fåtal tillsynsområden. Mer om olika tillsynsområden finns att läsa i de tillsynsområdesvisa lägesbilderna.