Tillsynsvägledning

Nationell strategi för tillsyn enligt miljöbalken

En kvinlig elektriker förklarar hur en maskindel fungerar för en kund i en fabrik
Granskad: ‎den ‎8‎ ‎maj‎ ‎2024

Den nationella strategin för tillsyn enligt miljöbalken är vårt gemensamma verktyg för att uppnå en effektiv och likvärdig tillsyn. Tillsynen är viktig för att säkerställa syftet med miljöbalken och därmed främja en hållbar utveckling utifrån miljömålen.

Syftet med tillsynsstrategin är att få genomslag för nationella prioriteringar, lyfta fram angelägna utvecklingsområden för att stärka tillsynsverksamheten, öka tillsynens effektivitet, likvärdighet och rättssäkerhet, förenkla tillsynsmyndigheternas planering av tillsyn samt tydliggöra vad som ska följas upp.

Sidan vänder sig till

Tillsynsmyndigheterna; kommuner, länsstyrelser och Försvarsinspektören för hälsa och miljö. 

Bra att veta

Arbetet med strategiperioden för 2026 - 2029 har startat. Nu kan du följa processen och lämna inspel till arbetet.

3 kap. 19 §

Naturvårdsverket ska i samverkan med centrala tillsynsvägledande myndigheter se till att det finns nationella mål för tillsynen enligt miljöbalken och en strategi för att uppnå de målen (nationell tillsynsstrategi).

3 kap. 20 §

Varje nationell tillsynsstrategi ska omfatta en period om fyra år. Den ska ses över minst en gång varje år och utöver det vid behov.

1 kap. 8 §

En tillsynsmyndighet ska för varje verksamhetsår upprätta en samlad tillsynsplan som omfattar myndighetens ansvarsområde enligt miljöbalken. Planen ska grundas på den behovsutredning som avses i 6 § och det register som avses i 7 §.

Av planen ska det framgå hur myndigheten har tagit hänsyn till den nationella tillsynsstrategin som avses i 3 kap. 19 §.

Aktuellt

Folkhälsomyndighetens  har tagit fram en ny vägledning som heter ”Tillsynsvägledning om inomhusmiljö i bostäder – tillsyn på eget initiativ och i förebyggande syfte”. Vägledningen beskriver både bakgrunden till och metodiken för förebyggande tillsyn. 

Tillsynsvägledning om inomhusmiljö i bostäder (folkhalsomyndigheten.se) 

Kopplat till vägledningen har vi tagit fram vanliga frågor och svar. Vi har också tagit fram en informationsbroschyr som handlar om fastighetsägarens egenkontroll samt en presentation om förebyggande tillsyn i bostäder som kan användas av tillsynsmyndigheten i olika sammanhang. Till exempel kan presentationen användas för att informera den egna nämnden eller andra delar av kommunen. På vår webb finns också ett informationsmaterial som ni kan använda när ni vill informera de boende. Texten är översatt till olika språk och finns även på lätt svenska.

Strategiperiod

  Forum för miljötillsynsstrategin

  Naturvårdsverket och Jordbruksverket har öppnat Forum för miljötillsynsstrategin. Forumet är en plats för erfarenhetsutbyte mellan tillsynsmyndigheter och tillsynsvägledande myndigheter.

  I forumet kan du ställa frågor kring fokusområdena i den nationella strategin för miljöbalkstillsyn och besvara andras frågor. Forumet innehåller mer detaljerad information om Naturvårdsverkets fokusområden, den tillsynsvägledning som håller på att tas fram samt de kommande tillsynsprojekten. 

  Forumet omfattar i dagsläget fokusområden inom tillsynsområdena avfall, förorenade områden, miljöfarlig verksamhet, kemikalier och naturtillsyn. Det här är ett pilotprojekt som ska ligga till grund för en eventuell gemensam plattform för alla vägledande myndigheter.

  För att du ska komma åt forumet krävs det att du är medlem och loggar in. Du behöver ansöka om ett konto. Endast mailadresser från kommuner, länsstyrelser och centrala myndigheter kommer att godkännas som medlemmar.  

  Ansök om konto och logga in i Forum för miljötillsynsstrategin (miljotillsynsstrategin.se)

  Medverkande myndigheter

  Strategin är produkten av en samverkan mellan de centrala tillsynsvägledande myndigheterna enligt miljötillsynsförordningen.

  Energimyndighetens logotypeFolkhälsomyndighetens logotypeHavs- och vattenmyndighetens logotypeJordbruksverkets logotypeNaturvårdsverkets logotypeSocialstyrelsens logotypeSvenska kraftnäts logotypeKemikalieinspektionens logotype