Tillsynsvägledning

Nationell strategi för tillsyn enligt miljöbalken

Två personer tittar på en handhållen skärm

Den nationella strategin för miljöbalkstillsynen är vårt gemensamma verktyg för att uppnå en effektiv och likvärdig tillsyn. Tillsynen är ett viktigt styrmedel för att säkerställa syftet med miljöbalken och därmed främja en hållbar utveckling utifrån miljömålen.

Vägledningen vänder sig till

Målgruppen för strategin är tillsynsmyndigheterna; kommuner, länsstyrelser och Försvarsinspektören för hälsa och miljö. 

Aktuellt

När strategin lanserades var inte tillsynsområdet kemikalier med på grund av att stora delar av kemikalietillsynen just hade tappat sin koppling till miljöbalken.

Genom en ändrad lagstiftning sommaren 2022 har kemikalietillsynen nu återkopplats till miljöbalken. Strategin utökas därför med tillsynsområdet kemikalier och de fokusområden som från början var tänkta att ingå i strategin.

Mer om de nya fokusområdena hittar du under fokusområden kemikalietillsyn

Nu har fokusområdet Grunda havsvikar en egen sida på Naturvårdsverkets webbplats:

Grunda havsvikar

Folkhälsomyndigheten har nu publicerat frågor och svar på webben om tillsyn av bassängbad 2022–2024

Frågor och svar om tillsyn av bassängbad 2022-2024 (Folkhälsomyndighetens webbplats)

Preciseringarna under för fokusområdena Bassängbad och Inomhusmiljö har justerats något.

En Excelfil har tagits fram som ger stöd vid planering av tillsynen enligt strategin: 

Tillsynsplan nationella strategin för miljöbalkstillsynen 2022-2024 (xlsx, 59 kB)

Sedan i höstas finns den nationella strategin för tillsyn enligt miljöbalken. Här berättar miljöförvaltningen i Uppsala kommun vad den innebär och vilken kommande vägledning de väntar lite extra på.

Så här jobbar Uppsala kommun med tillsynsstrategin (artikel i Tillsynsnytt)

Om strategin

Strategin syftar till att främja tillsyn inom områden som ur ett nationellt perspektiv är extra angelägna under strategins period. En ökad tydlighet gynnar att myndigheternas samlade resurser och kompetens används effektivare, bidrar till en ökad likvärdighet i tillsynen och underlättar planering av tillsyn.

Strategin innehåller sex tillsynsområden. Vart och ett av dessa har inringade fokusområden med tillhörande preciseringar kopplade till sig. Till varje fokusområde finns ett nationellt effektmål för tillsynen. Preciseringarna utgör strategi för att uppnå effektmålen.

Förutom att peka ut viss tillsyn under perioden lyfter strategin också fram andra åtgärder som stärker fokusområdena, exempelvis tillsynsvägledning. 

  • Strategin gäller i treårsperioder. Den här är den första versionen och gäller för perioden 2022-2024. Strategins aktualitet kommer att ses över en gång per år.
  • Strategin är framtagen i samverkan mellan Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Jordbruksverket, Socialstyrelsen, Energimyndigheten och Svenska kraftnät. Naturvårdsverket har haft ett samordningsansvar för arbetet. Länsstyrelser och kommuner har löpande deltagit i arbetet. Tillsynsrådet har varit styrgrupp för processen att ta fram strategin.
  • Även Kemikalieinspektionen har varit en viktig part och en av initiativtagarna i arbetet att forma strategin. Eftersom stora delar av kemikalietillsynen flyttats från miljöbalken till marknadskontrollförordningen under sommaren 2021 ingår området inte i strategin för miljöbalkstillsynen.
  • Strategin lyfter inte fram miljöbalkstillsyn som redan hanteras inom ramen för den Nationella kontrollplanen för livsmedelskedjan (Livsmedelsverket med flera), till exempel växtskyddsmedel.
  • Strategin kommer att påverka innehållet i de planer för tillsynsvägledning som under 2021 tas fram av de centrala myndigheter som ansvarar för framtagandet av strategin. Planerna för tillsynsvägledning kommer att gälla för åren 2022-2024.
  • Syftet med de utpekade prioriteringar i strategin är inte att tillsynsmyndigheterna ska prioritera ner den löpande återkommande tillsynen men strategin kan komma att påverka inriktningen på den planerade tillsynen. Strategin har ett nationellt perspektiv. Lokala och regionala variationer utifrån behov av tillsyn kommer alltid att finnas. Det samma gäller annan nödvändig tillsyn som inte omnämns i strategin.
  • En översyn av strategins åtgärder och/eller tillsynsaktiviteter kommer att genomföras årligen. Utgångspunkten är att strategins fokusområden ligger fast under hela treårsperioden och att översynen handlar om eventuella mindre justeringar av preciseringarna. Även helt nya fokusområden kan tillkomma om nya miljöproblem eller något annat extraordinärt inträffar. I mitten av september 2022 och 2023 kommer eventuella revideringar att kommuniceras ut till tillsynsmyndigheterna. Hösten 2024 kommer en ny strategiperiod att lanseras.

Läsanvisning

Här finns en beskrivning av strategins upplägg. Du hittar också beskrivningar av de begrepp som strategin innehåller i form av fokusområden, effektmål, preciseringar, åtgärder, tillsynsaktiviteter, operativa mål samt uppföljning.

Att använda strategin

Den nationella strategin för miljöbalkstillsynen är ett verktyg för dig som leder, planerar och följer upp tillsynen. Förutsättningarna för i vilken omfattning de utpekade tillsynsaktiviteterna kan genomföras ser olika ut mellan olika tillsynsmyndigheter.  Här ges stöd för hur prioriteringar kan göras och hur strategin kan arbetas in i tillsynsplaneringen.

Allmänt om miljöbalkstillsynen

Miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer kan leva i en hälsosam och god miljö. Här följer en övergripande presentation av tillämpningen av miljöbalken och tillsyn. 

Tillsynsuppdraget

Genom tillsyn kan man upptäcka avvikelser och då åstadkomma åtgärder som är av betydelse för miljön och människors hälsa. Här kan du läsa mer om tillsyn och vad som ingår i tillsynsuppdraget. 

Gemensamma utmaningar

I många fall är dagens tillsyn välfungerande men det finns också brister. Den nationella strategin är en viktig del i att stärka tillsynen men fler åtgärder behöver ske i samverkan för att utveckla miljöbalkstillsynen.

Bakgrund till strategin

Den nationella strategin för miljöbalkstillsynen innebär ett kliv framåt i att lyfta fram särskilt angelägna områden i syfte att samordna tillsynen. Delaktigheteten i framtagandet har varit bred.

Fokusområden Avfall

Här presenteras strategins fastställda fokusområden och effektmål samt  preciseringar (åtgärder, tillsynsaktiviteter och operativa mål) för tillsynsområdet Avfall.

Fokusområden Förorenade områden

Här presenteras strategins fastställda fokusområden och effektmål samt preciseringar (åtgärder, tillsynsaktiviteter och operativa mål) för tillsynsområdet Förorenade områden. 

Fokusområden Hälsoskydd

Här presenteras strategins fastställda fokusområden och effektmål samt preciseringar (åtgärder, tillsynsaktiviteter och operativa mål) för tillsynsområdet Hälsoskydd.

Fokusområden Kemikalietillsyn

Här presenteras strategins fastställda fokusområden och effektmål samt preciseringar (åtgärder, tillsynsaktiviteter och operativa mål) för tillsynsområdet Kemikalietillsyn.

Fokusområden Miljöfarlig verksamhet

Här presenteras strategins fastställda fokusområden och effektmål samt preciseringar (åtgärder, tillsynsaktiviteter och operativa mål) för tillsynsområdet Miljöfarlig verksamhet.

Fokusområden Naturtillsyn

Här presenteras strategins fastställda fokusområden och effektmål samt preciseringar (åtgärder, tillsynsaktiviteter och operativa mål) för tillsynsområdet Naturtillsyn.

Fokusområden Vattenverksamhet

Här presenteras strategins fastställda fokusområden och effektmål samt preciseringar (åtgärder, tillsynsaktiviteter och operativa mål) för tillsynsområdet Vattenverksamhet.

Medverkande myndigheter

Strategin är produkten av en samverkan mellan Naturvårdsverket, Folkhälsomyndigheten, Jordbruksverket, Havs-och vattenmyndigheten, Energimyndigheten, Socialstyrelsen och Svenska kraftnät. 

Energimyndighetens logotypeFolkhälsomyndighetens logotypeHavs- och vattenmyndighetens logotypeJordbruksverkets logotypeNaturvårdsverkets logotypeSocialstyrelsens logotypeSvenska kraftnäts logotypeKemikalieinspektionens logotype