Tillsynsvägledning

Nationell strategi för tillsyn enligt miljöbalken

Två personer tittar på en handhållen skärm

Den nationella strategin för miljöbalkstillsynen är vårt gemensamma verktyg för att uppnå en effektiv och likvärdig tillsyn. Tillsynen är ett viktigt styrmedel för att säkerställa syftet med miljöbalken och därmed främja en hållbar utveckling utifrån miljömålen.

Vägledningen vänder sig till

Målgruppen för strategin är tillsynsmyndigheterna; kommuner, länsstyrelser och Försvarsinspektören för hälsa och miljö. 

Aktuellt

Nu finns ny tillsynsvägledning framtagen inom fokusområdet energihushållning.

Vägledning beskriver hur energihushållningsplaner kan användas vid tillsyn och prövning enligt miljöbalken samt som ett stöd till företag som omfattas av lagen om energikartläggning vid stora företag.

Vägledning om energihushållningsplaner

Nu finns två nya tillsynsvägledningar framtagna inom fokusområdet. "Prioriteringsgrunder för strandskyddstillsynen vid kusten" är ett prioriteringsverktyg för planering av tillsyn. "Samordnad tillsyn av strandskydd och vattenverksamheter" som handlar om samordning tillsynen av strandskydd och vattenverksamhet.

Tillsyn av strandskydd och vattenverksamhet i grunda havsvikar

Nu finns ny tillsynsvägledning framtagen inom fokusområdet. "Prioriteringsgrunder för riskbaserad tillsyn i jordbrukslandskapet" vilket är ett prioriteringsverktyg för planering av tillsyn i jordbrukslandskapet. Tillhörande till tillsynsvägledningen finns ett geografiskt underlag som är framtaget av Miljösamverkan Sverige.

Tillsyn i jordbrukslandskapet

Regeringen har på inrådan av de tillsynsvägledande myndigheterna i Tillsynsrådet beslutat att från och med årsskiftet ska varje nationell tillsynsstrategi omfatta en period om fyra år. Fyra år i stället för tre öppnar för en bättre fördelning av aktiviteter och åtgärder över tid samt att tillsynstrategin och den Nationella kontrollplanen för livsmedelskedjan blir synkade tidsmässigt genom att befintlig tillsynsstrategi förlängs med ett år till att omfatta perioden 2022-2025. Arbete med att förlänga tillsynsstrategin startar nu och pågår fram till sommaren 2023. Utpekade tillsynsaktiviteter år 2023 kommer att så lite som möjligt att ändras. För år 2024 och 2025 kommer nya tidsangivelser att bli aktuella. Inom några av fokusområdena kan nya aktiviteter och åtgärder tillkomma. Översynen kan också innebära att tillsynsstrategin utökas med ett eller ett par nya fokusområden.

Naturvårdsverket och Jordbruksverket har öppnat Forum för miljötillsynsstrategin. Forumet är en plats för erfarenhetsutbyte mellan tillsynsmyndigheter och tillsynsvägledande myndigheter.

I forumet kan du ställa frågor kring fokusområdena i den nationella strategin för miljöbalkstillsyn och besvara andras frågor. Forumet kommer även innehålla mer detaljerad information om Naturvårdsverkets fokusområden, den tillsynsvägledning som håller på att tas fram samt de kommande tillsynsprojekten. 

I dagsläget är det bara fokusområdena som Naturvårdsverket och Jordbruksverket ansvarar för som finns med i forumet. Det här är ett pilotprojekt som ska ligga till grund för en eventuell gemensam plattform för alla vägledande myndigheter.

För att du ska komma åt forumet krävs det att du är medlem och loggar in. Endast mailadresser från kommuner, länsstyrelser och centrala myndigheter kommer att godkännas som medlemmar. 

Vill du bli medlem så går du in och ansöker om ett konto på: 

www.miljotillsynsstrategin.se

 

Nu har Folkhälsomyndigheten publicerat en ny sammanhållen vägledning om hälsoskydd i skola och förskola. Folkhälsomyndigheten har också lagt ut frågor och svar om tillsyn av städning i skola och förskola på sin webbplats. Vägledningen innehåller ett fördjupande kapitel om städning, som ger kompletterande vägledning till det allmänna rådet om städning i förskola, skola, fritidshem och öppen fritidsverksamhet (FoHMFS 2014:19). Den tar också upp andra faktorer som hygien, allergener, ventilation, temperatur och buller. Vägledningen är i första hand riktad till miljö- och hälsoskyddsnämnderna, men kan även användas av verksamhetsutövare och andra berörda. 

Tillsynsvägledning om hälsoskydd i skola och förskola (folkhalsomyndigheten.se)

Frågor och svar om tillsyn av städning i skola och förskola (folkhalsomyndigheten.se)

Tillsynsvägledning skola och förskola (folkhalsomyndigheten.se)

När strategin lanserades var inte tillsynsområdet kemikalier med på grund av att stora delar av kemikalietillsynen just hade tappat sin koppling till miljöbalken.

Genom en ändrad lagstiftning sommaren 2022 har kemikalietillsynen nu återkopplats till miljöbalken. Strategin utökas därför med tillsynsområdet kemikalier och de fokusområden som från början var tänkta att ingå i strategin.

Mer om de nya fokusområdena hittar du under fokusområden kemikalietillsyn

En Excelfil har tagits fram som ger stöd vid planering av tillsynen enligt strategin: 

Tillsynsplan nationella strategin för miljöbalkstillsynen 2022-2024 (xlsx, 59 kB)

Om strategin

Strategin syftar till att främja tillsyn inom områden som ur ett nationellt perspektiv är extra angelägna under strategins period. En ökad tydlighet gynnar att myndigheternas samlade resurser och kompetens används effektivare, bidrar till en ökad likvärdighet i tillsynen och underlättar planering av tillsyn.

Strategin innehåller sju tillsynsområden. Vart och ett av dessa har inringade fokusområden med tillhörande preciseringar kopplade till sig. Till varje fokusområde finns ett nationellt effektmål för tillsynen. Preciseringarna utgör strategi för att uppnå effektmålen.

Förutom att peka ut viss tillsyn under perioden lyfter strategin också fram andra åtgärder som stärker fokusområdena, exempelvis tillsynsvägledning. 

  • Strategin gäller i treårsperioder. Den här är den första versionen och gäller för perioden 2022-2024. Strategins aktualitet kommer att ses över en gång per år.
  • Strategin är framtagen i samverkan mellan Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen, Socialstyrelsen, Energimyndigheten och Svenska kraftnät. Naturvårdsverket har haft ett samordningsansvar för arbetet. Länsstyrelser och kommuner har löpande deltagit i arbetet. Tillsynsrådet har varit styrgrupp för processen att ta fram strategin.
  • När strategin lanserades var inte tillsynsområdet kemikalietillsyn med på grund av att stora delar av kemikalietillsynen flyttades från miljöbalken till Marknadskontrollförordningen (2014:1039) under sommaren 2021. Genom en ändrad lagstiftning sommaren 2022 har kemikalietillsynen nu kopplats tillbaka till miljöbalken. Strategin utökas därför med tillsynsområdet kemikalietillsyn och de fokusområden som från början var tänkta att ingå i strategin. 
  • Strategin lyfter inte fram miljöbalkstillsyn som redan hanteras inom ramen för den Nationella kontrollplanen för livsmedelskedjan (Livsmedelsverket med flera), till exempel växtskyddsmedel.
  • Strategin kommer att påverka innehållet i de planer för tillsynsvägledning som under 2021 tas fram av de centrala myndigheter som ansvarar för framtagandet av strategin. Planerna för tillsynsvägledning kommer att gälla för åren 2022-2024.
  • Syftet med de utpekade prioriteringar i strategin är inte att tillsynsmyndigheterna ska prioritera ner den löpande återkommande tillsynen men strategin kan komma att påverka inriktningen på den planerade tillsynen. Strategin har ett nationellt perspektiv. Lokala och regionala variationer utifrån behov av tillsyn kommer alltid att finnas. Det samma gäller annan nödvändig tillsyn som inte omnämns i strategin.
  • En översyn av strategins åtgärder och/eller tillsynsaktiviteter kommer att genomföras årligen. Utgångspunkten är att strategins fokusområden ligger fast under hela treårsperioden och att översynen handlar om eventuella mindre justeringar av preciseringarna. Även helt nya fokusområden kan tillkomma om nya miljöproblem eller något annat extraordinärt inträffar. I mitten av september 2022 och 2023 kommer eventuella revideringar att kommuniceras ut till tillsynsmyndigheterna. Hösten 2024 kommer en ny strategiperiod att lanseras.

Utöver miljötillsynstrategin samordnar och publicerar Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Folkhälsomyndigheten och Kemikalieinspektionen planer för tillsynsvägledning. Syftet med planerna är att sammanställa myndigheternas planerade tillsynsvägledning. Tillsyn som lyfts fram i den nationella strategin för miljöbalkstillsynen påverkar innehållet i planerna, men i strategin återfinns inte all tillsyn som behöver genomföras av kommuner och länsstyrelser.

Planerna för tillsynsvägledning som tas fram av respektive myndighet behöver därför ta hänsyn till mer än vad som följer av strategin för att omfatta de centrala myndigheternas hela tillsynsvägledningsarbete. Det som påverkar innehållet i planer för tillsynsvägledning är bland annat ny lagstiftning, myndigheternas bedömningar av områden där tillsynen behöver stärkas, och tillsynsmyndigheternas feedback på behov av tillsynsvägledning.

Du hittar de aktuella tillsynsvägledningsplanerna på myndigheternas hemsidor:

Läsanvisning

Här finns en beskrivning av strategins upplägg. Du hittar också beskrivningar av de begrepp som strategin innehåller i form av fokusområden, effektmål, preciseringar, åtgärder, tillsynsaktiviteter, operativa mål samt uppföljning.

Att använda strategin

Den nationella strategin för miljöbalkstillsynen är ett verktyg för dig som leder, planerar och följer upp tillsynen. Förutsättningarna för i vilken omfattning de utpekade tillsynsaktiviteterna kan genomföras ser olika ut mellan olika tillsynsmyndigheter.  Här ges stöd för hur prioriteringar kan göras och hur strategin kan arbetas in i tillsynsplaneringen.

Allmänt om miljöbalkstillsynen

Miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer kan leva i en hälsosam och god miljö. Här följer en övergripande presentation av tillämpningen av miljöbalken och tillsyn. 

Tillsynsuppdraget

Genom tillsyn kan man upptäcka avvikelser och då åstadkomma åtgärder som är av betydelse för miljön och människors hälsa. Här kan du läsa mer om tillsyn och vad som ingår i tillsynsuppdraget. 

Gemensamma utmaningar

I många fall är dagens tillsyn välfungerande men det finns också brister. Den nationella strategin är en viktig del i att stärka tillsynen men fler åtgärder behöver ske i samverkan för att utveckla miljöbalkstillsynen.

Bakgrund till strategin

Den nationella strategin för miljöbalkstillsynen innebär ett kliv framåt i att lyfta fram särskilt angelägna områden i syfte att samordna tillsynen. Delaktigheteten i framtagandet har varit bred.

Fokusområden Avfall

Här presenteras strategins fastställda fokusområden och effektmål samt  preciseringar (åtgärder, tillsynsaktiviteter och operativa mål) för tillsynsområdet Avfall.

Fokusområden Förorenade områden

Här presenteras strategins fastställda fokusområden och effektmål samt preciseringar (åtgärder, tillsynsaktiviteter och operativa mål) för tillsynsområdet Förorenade områden. 

Fokusområden Hälsoskydd

Här presenteras strategins fastställda fokusområden och effektmål samt preciseringar (åtgärder, tillsynsaktiviteter och operativa mål) för tillsynsområdet Hälsoskydd.

Fokusområden Kemikalietillsyn

Här presenteras strategins fastställda fokusområden och effektmål samt preciseringar (åtgärder, tillsynsaktiviteter och operativa mål) för tillsynsområdet Kemikalietillsyn.

Fokusområden Miljöfarlig verksamhet

Här presenteras strategins fastställda fokusområden och effektmål samt preciseringar (åtgärder, tillsynsaktiviteter och operativa mål) för tillsynsområdet Miljöfarlig verksamhet.

Fokusområden Naturtillsyn

Här presenteras strategins fastställda fokusområden och effektmål samt preciseringar (åtgärder, tillsynsaktiviteter och operativa mål) för tillsynsområdet Naturtillsyn.

Fokusområden Vattenverksamhet

Här presenteras strategins fastställda fokusområden och effektmål samt preciseringar (åtgärder, tillsynsaktiviteter och operativa mål) för tillsynsområdet Vattenverksamhet.

Medverkande myndigheter

Strategin är produkten av en samverkan mellan Naturvårdsverket, Folkhälsomyndigheten, Jordbruksverket, Havs-och vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen, Energimyndigheten, Socialstyrelsen och Svenska kraftnät. 

Energimyndighetens logotypeFolkhälsomyndighetens logotypeHavs- och vattenmyndighetens logotypeJordbruksverkets logotypeNaturvårdsverkets logotypeSocialstyrelsens logotypeSvenska kraftnäts logotypeKemikalieinspektionens logotype