Stöd och information

Vedeldning

Vedeldning i en kamin

Inköp och ändring av eldningsutrustning

Granskad: ‎den ‎18‎ ‎mars‎ ‎2024

Råd för dig som planerar att köpa ny eller ändra din eldningsutrustning.

Under de senaste årtiondena har eldningsutrustning utvecklats mycket när det gäller energieffektivitet och minskade utsläpp. Det handlar främst om ackumulatortankar och keramisk omslutning som ger jämnare förbränning, men också styrning av lufttillförsel.

Styrning av lufttillförsel har utvecklats till så kallad ”blålågeteknik” eller ”omvänd förbränning”. Det innebär att bränslet först förgasas och därefter förbränns gasen. Då bildas en mindre andel partiklar jämfört med konventionell teknik. Med styrning av lufttillförsel kan också bildning av andra ämnen minskas.

De nya teknikerna gör det möjligt för eldningsutrustning att uppfylla de krav som ställs i EU:s ekodesigndirektiv och Boverkets byggnormer.

Förutom själva förbränningstekniken har det också utvecklats reningsutrustning för småskalig förbränning.

För råd kring energieffektiva värmesystem kan du kontakta din kommunala energi- och klimatrådgivare. 

Regler och riktlinjer

Det är olika regelverk som styr vad som får sättas på marknaden, vad som får installeras och vad som gäller från redan installerad utrustning.

Anmäl nyinstallation eller ändring till din kommun

Vid nyinstallation eller väsentlig ändring av eldstäder och rökkanaler behövs en anmälan till din kommun.

Med väsentlig ändring av eldstad och rökkanal avses sådana åtgärder som kan leda till en ökad brandrisk eller förändrade utsläpp till omgivningen. Till exempel genom ändrade eldningsförhållanden och rökgastemperaturer eller annan förändring av eldstadens funktion och användningssätt.

Exempel på anmälningspliktiga åtgärder är

  • insättning av kassett eller motsvarande i en tidigare öppen eldstad
  • installation av brännare eller anordning för bränsletillförsel till följd av bränslebyte, till exempel från olja till pellets.

Kravet på anmälan ger möjlighet för dig och kommunen att diskutera frågan vid ett tekniskt samråd. Kravet på anmälan innebär också att du inte får påbörja arbetet innan du har fått ett startbesked från kommunen. I startbeskedet fastställs en kontrollplan där kommunen kan kräva en besiktning av en sakkunnig inom eldstäder och skorstenar innan du får ett slutbesked från kommunen. Ett slutbesked innebär att du får börja använda eldstaden och rökkanalen igen.

När du köper ny utrustning

När du köper ny utrustning bör du kontrollera att den uppfyller kraven för att få infoga produkten i din byggnad. I Boverkets byggregler finns krav på utsläpp och verkningsgrad för eldningsutrustning. Det är fastighetsägaren (byggherren) som är ansvarig för att se till att reglerna uppfylls, även när byggherren är en privatperson. 

Som fastighetsägare är du också skyldig att se till att sotning genomförs. Kommunen beslutar egna föreskrifter om hur ofta sotning ska göras och beslutar även om taxan (priset) för sotningen. Kontakta din kommun för att få reda på vad som gäller för din anläggning.

Prestandadeklaration och CE-märkning

Sedan 2013 ska alla nyproducerade braskaminer, pelletskaminer, insatser, fastbränsleeldade köksspisar och kökspannor (max 50 kW), bastuaggregat för styckved och eldstäder med långsam värmeavgivning ha en prestandadeklaration. Den visar vilka utsläpp, vilken verkningsgrad och vilken effekt som utrustningen har. Använd informationen för att avgöra om kraven uppfylls.

En eldningsutrustning måste också vara CE-märkt för att få säljas inom EU. Genom prestandadeklarationen och dess CE-märkning garanterar tillverkaren att den deklarerade prestandan stämmer.

Vid köp av ny eller begagnad utrustning via internet är det särskilt viktigt att kontrollera prestandadeklaration och CE-märkning. Det är inte säkert att den utrustning som säljs uppfyller de krav som gäller för att få använda utrustningen i Europa och Sverige.

Regelverk

Ekodesigndirektivet

EU-kommissionen har beslutat om förordningar med ekodesignkrav och energimärkningskrav för bland annat fastbränslepannor och rumsvärmare.

Ekodesign innebär bland annat krav på energimärkning och fastställande av maximalt utsläpp från utrustningen. Kraven motsvarar typgodkännande, men är ingen garanti för att kraven uppnås vid användning efter installation.

EU-förordningar för produktgrupper:

Rumsvärmare (energimyndigheten.se)

Fastbränslepannor (energimyndigheten.se)

Boverkets byggregler

Boverkets byggregler gäller utrustning som ska installeras. De krav som gäller när ny utrustning ska installeras motsvarar kraven för ekodesign.

Om Boverkets byggregler, BBR (boverket.se)

Kravnivåerna i BBR avsnitt 6:7412 är bara direkt tillämpliga vid uppförande av en ny byggnad. En nyinstallation eller ett byte av en rumsvärmare i en befintlig byggnad är en ändring av en byggnad. 

Krav vid ändring av byggnad för kaminer (boverket.se)

Boverket har även krav för ackumulatortank, byggteknik, brandsäkerhet och skorstenshöjd och placering av skorsten.

Skorstenshöjd och placering av skorsten (boverket.se)

Lokala regler i kommunerna

Gå in på aktuell kommuns webbplats eller kontakta kommunen för att ta reda på vad som gäller hos dig.

Miljömärkt utrustning

Det finns ved- och pelletseldade pannor och kaminer som uppfyller frivilliga miljökrav. De har krav på utsläpp, verkningsgrad, konstruktionsmaterial och ska ha en bra instruktionsbok.

Svanenmärkta kaminer för fasta biobränslen kan du hitta på:

Svanen.se