Vägledning

Klimateffektbedömningar av styrmedel och åtgärder

Två personer sitter vid en dator i ett mötesrum.

Vägledning för bedömningar av hur styrmedel och åtgärder påverkar utsläppen och upptagen av växthusgaser och bidrar till klimatomställningen.

Vägledningen ska bidra till att klimateffektbedömningar som görs blir transparenta, jämförbara och användbara inom det svenska klimatramverket. Vägledningen behandlar både effektberäkningar och kvalitativa effektbedömningar och handlar specifikt om bedömning av klimateffekter; inte om andra aspekter som krävs i en fullständig styrmedelsanalys, såsom genomförbarhet och kostnadseffektivitet. Vägledningen behandlar klimateffektbedömningar som görs av förslag eller beslut om åtgärder och styrmedelsförändringar innan deras faktiska effekter kan studeras. 

Sidan vänder sig till

Främst statliga myndigheter, inklusive Regeringskansliet och Statens offentliga utredningar, och de som inom eller åt myndigheter tar fram klimateffektbedömningar. 

Bra att veta

Vägledningen, publicerad i juni 2022, är en myndighetsgemensam produkt framtagen av Naturvårdsverket, Energimyndigheten, Konjunkturinstitutet och Trafikverket. 

Vägledningen

Här hittar du Naturvårdsverkets, Energimyndighetens, Konjunkturinstitutets och Trafikverkets myndighetsgemensamma vägledning om klimateffektbedömningar och beräkningar.

Till vägledningen

Om klimateffektbedömningar

Klimateffektbedömningar är ett paraplybegrepp för de bedömningar som görs av hur ett styrmedel eller en offentlig åtgärd bidrar till klimatomställningen. En klimateffektbedömning beskriver vilken roll ett styrmedel eller en offentlig åtgärd spelar i klimatomställningen, samt redogör kvantitativt eller kvalitativt för vilken betydelse styrmedlet eller åtgärden har för att förändra utsläpp eller upptag av växthusgaser. Klimateffektbedömningar kan göras av både styrmedel och offentliga åtgärder som har någon slags direkt eller indirekt påverkan på utsläpp eller upptag av växthusgaser. 

Relaterad vägledning

Konjunktur Institutets logotypEnergimyndighetens logotypTrafikverkets logotyp