Vägledning

PCB

PCB i utrustning

Granskad: ‎den ‎15‎ ‎januari‎ ‎2024

Utrustning som innehåller PCB ska anmälas till Naturvårdsverket och omgående dekontamineras eller bortskaffas. Om det finns särskilda skäl kan företagen ansöka om dispens hos Naturvårdsverket.

Anmälan

All utrustning som innehåller eller kan antas innehålla mer än 5 kubikdecimeter (liter) PCB-produkt med en PCB-halt över 2ppm (2 mg/kg) ska omgående anmälas till Naturvårdsverket (11 § PCB-förordningen). När utrustning åtgärdats eller andra förändringar skett ska anmälan uppdateras.

Naturvårdsverket har en förteckning över utrustning som omfattas av anmälningsplikt (30 §).

Anmälan ska innehålla uppgift om:

1. innehavarens namn och adress
2. platsen där utrustningen finns samt en beskrivning av utrustningen
3. den mängd PCB-produkt som finns i utrustningen
4. datum för och slag av planerad eller pågående åtgärd såsom t ex utbyte eller dekontaminering
5. datum för intyg som utfärdats för den anmälda utrustningen (analysprotokoll)

Provtagning och andra undersökningsmetoder

Isoleroljor analyseras enligt den internationella analysstandarden för PCB i isoleroljor, IEC 616 19, som möjliggör kvantifiering ned till 2 ppm.

I vissa fall kan det vara svårt att avgöra vilken utrustning som innehåller PCB, eftersom provtagning kan vara tidskrävande och praktiskt svår att utföra, t.ex. för stolpmonterade distributionstransformatorer.

Innehavaren ska ändå bedöma vilken utrustning som kan antas innehålla PCB. Man kan då utgå ifrån information om till exempel årtal när utrustningen tagits i bruk eller när service utförts. Vilket företag som tillverkat och levererat utrustningen kan också ge tips om att utrustningen innehåller PCB.

Anmälan ska uppdateras så snart information om halten PCB i utrustningen finns tillgänglig.

Förbud mot PCB

Det är förbjudet att använda en transformator eller en sådan kondensator som innehåller PCB-produkt och som har högre effekt än 2 kilovoltampere (reaktivt). Denna bestämmelse finns i 8 §.

Utrustning med PCB ska åtgärdas omgående

Den som innehar en utrustning som omfattas av anmälningsplikt enligt 11 § ska omgående se till att utrustningen dekontamineras. Denna bestämmelse finns i 14 § och bestämmelser om dekontaminering finns i 15 §. Om företaget upptäcker att PCB finns i utrustningen och inte tänker behålla utrustningen ska den bortskaffas omgående.

Dispens av särskilda skäl

Innehavaren av utrustning som innehåller PCB kan ansöka om dispens från användningsförbudet (8 §) och kravet på att utrustning ska dekontamineras omgående (14 §). Det finns dock ingen möjlighet till dispens från anmälningsplikten (11 §).

Dispens kan sökas under förutsättning att:
• ansökan gäller ett enskilt fall
• det finns särskilda skäl, och
• utrustningen inte innehåller mer än 500 ppm PCB

Dispens ska ses som en möjlighet i undantagsfall när olika sätt att åtgärda utrustningen har övervägts, men inte ansetts möjliga.

I dispensansökan ska sökanden ange de särskilda skäl man vill åberopa i det enskilda fallet. Särskilda skäl kan till exempel vara att en samhällsviktig verksamhet försvåras på ett betydande sätt.

Undantag från dispenskravet

Det är möjligt att en kort tid fortsätta att använda utrustning som man upptäckt innehåller PCB utan att ansöka om dispens från användningsförbudet. Det gäller den som omgående dekontaminerar eller bortskaffar sin utrustning.

Begreppet omgående får tolkas i det enskilda fallet, men syftet är att utrustning ska åtgärdas så snart det är möjligt. Ett exempel på omgående kan vara att det finns ett datum nära i tiden för en planerad åtgärd, t.ex. dekontaminering eller utbyte av en transformator.

Dispensansökan ska innehålla uppgift om:

1. innehavarens namn och adress
2. platsen där utrustningen finns samt en beskrivning av utrustningen
3. den mängd PCB-produkt som finns i utrustningen
4. datum för intyg som utfärdats för den anmälda utrustningen (analysprotokoll)
5. om ansökan avser begäran om dispens enligt 8 a § och/eller begäran om dispens enligt 14 a §.
6. särskilda skäl för dispens, till exempel:
- varför utrustningen inte kan tas ur drift och/eller åtgärdas omgående
- den åtgärd som planeras i stället och tid när den kan vara genomförd

Skicka ansökan till

Såväl anmälan om PCB-innehåll som ansökan om dispens ska skickas med post till:

Naturvårdsverket
Avfalls- och kemikalieenheten
106 48 Stockholm