Vägledning

Fluorerade växthusgaser

Privatpersoner måste anlita certifierad personal för installation av värmepump

Granskad: ‎den ‎15‎ ‎april‎ ‎2024

Endast certifierad person får installera värmepumpar. Här finns vägledning och information om regler som gäller vid privat installation av utrustning som innehåller f-gaser.

Sidan vänder sig till

Dig som arbetar på tillsynsmyndighet, är verksamhetsutövare, operatör, privatperson, arbetar med service och underhåll, tillverkare, importör eller exportör.

Bra att veta

Den nya EU-förordningen om fluorerade växthusgaser har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning. Förordningen trädde i kraft i sin helhet den 11 mars. Vissa delar träder i kraft vid senare tidpunkter. Det gäller bland annat nya regler för certifikat och vilka produkter och utrustningar som får sättas på marknaden.

Med anledning av den nya EU-förordningen har Naturvårdsverket fått i uppdrag att göra en översyn av den svenska lagstiftningen som berör f-gaser. Uppdraget ska redovisas i september 2024.

Endast certifierad person får installera

F-gaser får endast säljas till, eller köpas av, företag som innehar relevanta certifikat eller intyg och som har personal med relevanta certifikat.

Ett krav i EU 517/2014 är att utrustningar som innehåller F-gaser och som kräver installation endast får säljas till slutanvändare om det kan bevisas att installationen ska utföras av ett företag som är certifierat. I förordningen uttrycks detta som icke-hermetisk utrustning. Utrustningar som klassas som hermetiskt slutna och inte kräver installation, omfattas inte av detta krav.

Hermetiskt sluten utrustning ska vara märkt som sådan och innebär att alla enheter som innehåller F-gas tätats och har ett fastställt minsta läckage. 

Hermetiskt sluten utrustning kan till exempel vara en förfylld värmepump där ingen installation krävs. Hermetiskt sluten utrustning kallas ibland för ”mono block”. (se definition av hermetisk sluten utrustning och installation i fliken Begrepp).

För att ta reda på om din utrustning omfattas av krav på läckagekontroll: Se sidan Läckagekontroll, gränsvärden finns i menyn.

Privatpersoner och EU-förordningen om fluorerade växthusgaser

Privatpersoner påverkas också av EU 517/2014 om fluorerade växthusgaser. Det är till exempel förbjudet att som privatperson själv installera, demontera, genomföra läckagekontroll och utföra service av kyl- luftkonditionerings- och värmepumpsutrusning. Detta måste göras av någon som är certifierad.

När man anlitar någon för arbete med den här typen av utrustningar, ska man kontrollera att giltiga certifikat finns.

Privatpersoner omfattas av EU 517/2014 krav på att föra register över utrustning som omfattas av krav på läckagekontroll. Det görs ingen skillnad mellan verksamhetsutövare och privatpersoner.

Privatpersoner omfattas även av miljösanktionsavgifter för utebliven läckagekontroll.

Vad innebär en installation?

För att förstå när kraven gäller är det viktigt att känna till vad som menas med en installation. Förenklat kan man säga att en installation är då minst två delar som innehåller köldmedier sätts samman. Det betyder alltså att det inte krävs certifikat för att installera utrustning som levereras ihopsatt och färdig att användas, som exempelvis kylskåp.

Enligt lagstiftningen definieras installation som:

”att sammanfoga två eller fler delar av en utrustning eller kretsar som innehåller eller är utformade för att innehålla köldmedium med fluorerade växthusgaser, att sätta samman ett system på den plats där det ska användas, inbegripet den hantering genom vilken ledare för köldmedier i en anläggning sammanfogas för att utgöra ett fullbordat kretslopp med köldmedier, utan hänsyn till att systemet kan behöva fyllas på efter sammanfogning”.

Gräns för regelbunden läckagekontroll ändras

Om kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustningen innehåller en viss mängd köldmedier behöver den kontrolleras årligen för läckage. I EU 517/2014 om F-gas finns gränser beräknade på CO2-ekvivalenter . 

För att ta reda på om din utrustning omfattas av krav på läckagekontroll se sidan om läckagekontroll. 

Återvinning måste ske på rätt sätt

Den som har en utrustning som innehåller köldmedier i sitt hem (till exempel en värmepump) ska se till att återvinning sker på rätt sätt. Vid avtappning av köldmedier ska en certifierad person anlitas.