Vägledning

Fluorerade växthusgaser

Att rapportera till tillsynsmyndighet

Granskad: ‎den ‎15‎ ‎april‎ ‎2024

Vägledning om hur operatörer ska rapportera F-gas till tillsynsmyndighet. Här finns information om vem, vad, hur och när samt när det finns krav på att underrättelse ska ske till tillsynsmyndigheten.

Sidan vänder sig till

Dig som arbetar på tillsynsmyndighet, är verksamhetsutövare, operatör, privatperson, arbetar med service och underhåll, tillverkare, importör eller exportör.

Bra att veta

Den nya EU-förordningen om fluorerade växthusgaser har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning. Förordningen trädde i kraft i sin helhet den 11 mars. Vissa delar träder i kraft vid senare tidpunkter. Det gäller bland annat nya regler för certifikat och vilka produkter och utrustningar som får sättas på marknaden.

Med anledning av den nya EU-förordningen har Naturvårdsverket fått i uppdrag att göra en översyn av den svenska lagstiftningen som berör f-gaser. Uppdraget ska redovisas i september 2024.

Rapportering som sker år 2024 för år 2023

Den rapportering om görs år 2024 för år 2023 sker enligt det som gällt senaste åren. Det innebär att 15 § i f-gasförordningen gäller med hänvisning till EU 517/2014. Den rapportering som sker år 2025 för år 2024 berörs av de ändrade regler för läckagekontroll och rapportering som följer av EU 2024/573.

Stationär anläggning

Rapportering av stationära anläggningar med F-gas ska göras enligt 15 § iF-gasförordningen (2016:1128). Rapporteringen ska göras för anläggningar med minst 14 ton CO2-ekvivalent.

En anläggning omfattar de kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustningar som används i en och samma verksamhet av samma operatör (F-gasförordningen 4§). Utrustning som omfattas av läckagekontroll ska ingå. Som stationär utrustning räknas även flyttbar utrustning som normalt inte flyttas under användning (EU 517/2014 art 2, punkt 23).

Mobil utrustning

Mobil utrustning som omfattas av läckagekontroll enligt 11 § eller artikel 3.3 andra stycket och 4.1-4.3 i EU-förordningen ska rapporteras enligt 15 § i F-gasförordningen. 

Utifrån11 § omfattas mobil kyl, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning som motsvarande stationär utrustning som anges i artikel 3.2, 3.3, 4.1 -4.4 eller 5.1 i EU 517/2014. Rapporteringen ska göras för mobil anläggning som innehåller minst 14 ton koldioxidekvivalent. Det som ska rapporteras är mobila utrustningar, även fordon, flyg och tåg. 

Fartyg (mobil anläggning)

Rapporteringen ska göras för anläggningar med minst 14 ton CO2-ekvivalent. Delsystem som omfattas av läckagekontroll ska ingå. Rapporteringen görs till Transportstyrelsen.

Vem ska rapportera?

Den som är operatör för en anläggning ska rapportera. Det är normalt sett den som är ägare som är operatör. 

Om ägaren inte har rådighet över utrustningen så är operatören den fysiska eller juridiska person som har det faktiska tekniska ansvaret för de produkter och den utrustning som omfattas av denna förordning (EU 517/2014 art 2.8). Om ägare och operatör inte är samma bör ansvaret regleras i avtal dem emellan.

Inom en anläggning kan det finnas flera operatörer, varje operatör ansvarar då för de utrustningar som man har rådighet över. Om exempelvis en produktleverantör har en tillfällig kylutrustning i en affär så bör parterna komma överens om vem som är operatör.

Operatör av brandskyddsutrustning, elektriska brytare eller organisk Rankinecykel omfattas inte av krav på rapportering, däremot finns krav för dessa att hålla register över utrustningen. 

Vad ska rapporteras?

Av den 15 § i F-gasförordningen framgår vad som ska rapporteras, förutom vissa uppgifter som gäller för Sverige ska även uppgifter från EU 517/2014 art 6.1 ingå i rapporten. Det är sammantaget dessa uppgifter:

 1. Operatörs organisationsnummer, postadress och faktureringsadress.
 2. Adress och fastighetsbeteckning där utrustningen finns om utrustningen är stationär.
 3. Förteckning över utrustning.
 4. Vem som installerat, utfört service på, underhållit och i förekommande fall reparerat eller nedmonterat utrustningen, samt, i förekommande fall, certifieringsnumret.
 5. Resultat av utförda kontroller.
 6. Datum för utförda kontroller.
 7. Namn och kontaktuppgifter till den som utfört kontrollen.
 8. Total mängd och typ av köldmedier i utrustningen.
 9. Total mängd påfyllda F-gaser p.g.a. läckage under kalenderåret.
 10. Total mängd omhändertagna och återvunna köldmedier från utrustningen under senaste kalenderåret.
 11. Om installerad mängd F-gas kommer från återanvändning eller regenerering, så ange materialåteranvändnings eller regenereringsanläggningens namn och adress samt, i förekommande fall, certifieringsnumret.
 12. Om utrustning har nedmonterats (skrotats), ange vilken utrustning det gäller och vilka åtgärder som vidtagits för återvinning och bortskaffande av F-gas.
 13. Om fartyg – fartygets namn, signalbokstäver eller liknande.

I EU 517/2014 artikel 2.11 finns en definition av hermetiskt tillsluten utrustning. Det är en utrustning som tätats genom exempelvis svetsning eller förslutna ventiler så att läckaget är obetydligt. Om den utrustningen innehåller mindre än 10 ton CO2-ekvivalent så omfattas den inte av läckagekontroll eller rapportering. 

Hermetiskt tillsluten utrustning som innehåller minst 10 ton koldioxidekvivalenter omfattas av läckagekontroll och rapportering.

När ska rapporter skickas in?

Rapporten ska skickas in årligen senast 31 mars.

Vart ska rapporten skickas?

I de flesta fall ska rapporten skickas till kommunen som är tillsynsmyndighet. För stationär anläggning ska rapporten skickas till den kommun alternativt länsstyrelse där anläggningen finns.

Rapporter för fartyg ska skickas till Transportstyrelsen (Miljötillsynsförordningen 17§, punkt 2).

För övriga mobila utrustningar är kommunen tillsynsmyndighet. I de fall som ett företag har verksamhet i andra kommuner än där man har sitt säte så är det till den kommun där bolaget har sitt säte som rapporten skickas. Den kommun där verksamheten sker ska, om man upptäcker en överträdelse, informera den kommun där bolaget har sitt säte om överträdelsen.

Underteckning

Operatören är ansvarig för att rapportering sker och ska i normalfallet underteckna.

A) Första frågan är att komma fram till vem hos operatören som har rätt att underteckna en årsrapport. När operatören är ett bolag eller förening ska det framgå av delegationsordningar, firmateckningsrätt osv.

B) När man kommit fram till det vem som är behörig att underteckna hos operatören så kan den personen ge fullmakt till kylföretaget att underteckna men då under förutsättningen att delegationsordningen ger personen rätt att vidaredelegera. För att fullmakten ska vara giltig är det viktigt att kunna följa rätten att underteckna i alla led.

Undantag

Kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustningar som inte är för yrkesmässigt bruk är undantagna för krav på underrättelse och rapportering. I förarbeten för annan lagstiftning där yrkesmässig förekommer är nämns varaktighet, självständighet och (dock ej nödvändigt) ekonomisk vinst som kriterier för vad som är yrkesmässigt. Naturvårdsverkets tidigare vägledning innebär att oäkta bostadsrättsföreningar uppfyller kriterierna för yrkesmässigt bruk. När det gäller stora bostadsrättsföreningar får det göras en bedömning i det enskilda fallet och det är möjligt att större föreningar som har mer eller mindre en professionell styrelse uppfyller dessa kriterier. Viktigt i sådant fall är att de i god tid blir informerade om tillsynsmyndighetens uppfattning så att de vet att de omfattas av reglerna och får möjlighet att uppfylla sina skyldigheter.

De flesta kyrkor kan anses vara yrkesmässiga.

Det finns även undantag, för bl.a. rapportering för mobil utrustning i fordon registrerade i utlandet. 

För fler undantag och specifikationer hänvisas till gällande förordningar.

Underrättelse om ny utrustning

Den som är eller avser att bli operatör av en stationär kyl-, luftkonditionerings-eller värmepumpsutrustning som innehåller 14 ton CO2-ekvivalent eller mer ska innan installation eller konvertering av sådan utrustning underrätta tillsynsmyndigheten enligt 14 § F-gasförordningen.

Underrättelse ska ske i så god tid att ett samråd ska kunna hållas med tillsynsmyndigheten. Vid samrådet ska en bedömning kunna göras om den planerade åtgärdens utformning och miljöpåverkan, innan inköp eller beslut om konvertering genomförs. Begreppet i god tid bör anses innebära minst ca 1 månad innan den planerade åtgärden vidtas eller innan utrustning beställs.

Se 14 § 2 st i samma lag om undantag från underrättelsekravet, dels vid ett oförutsett haveri, dels om ansökan om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken görs.