Vägledning

Bedömning av genetiskt viktiga vargar

Ett stöd i bedömningen av betydelsen av genetiskt viktiga vargar och kriterierna för skyddsjakt.

Sidan vänder sig till

Vägledningen ska vara ett stöd i länsstyrelsens bedömning av kriterier för skyddsjakt.

Genetiskt viktiga vargar

Genetiskt viktiga vargar är en förutsättning för att upprätthålla en livskraftig vargstam i Skandinavien. Utan de östliga vargarna skulle vi behöva ha en större vargstam i Sverige för att uppfylla våra internationella åtaganden om bevarande av arten. Den minskade förlust av genetisk variation som minst en invandrad reproducerande varg per varggeneration från den finsk-ryska populationen innebär, motsvarar ytterligare cirka 500 vargar i den skandinaviska vargstammen.

Sålunda kan man ge de invandrade vargarna och deras ättlingar ett värde som beskriver deras betydelse för den skandinaviska vargstammen vid en viss tidpunkt. Det är värdefull kunskap vid till exempel en skyddsjaktsituation då en bedömning av en eventuell påverkan på vargstammens bevarandestatus ska göras. Se Naturvårdsverkets riktlinjer för skyddsjakt.

Värderingsmodellen

Enligt en ny modell kan en ny östlig varg ha värdet motsvarande ytterligare 500 eller 300 vargar beroende om dess avkommor har reproducerat sig eller inte. Avkommor efter invandrade vargar kan till exempel ha värdet av ytterligare 75, 50 eller 25 vargar beroende på hur många fler avkommor som finns efter den invandrade vargen. Ett högre värde innebär större betydelse.

Värderingen utgår från modellen som beskrivs i PM ”En värdering av genetiskt viktiga vargar i Skandinavien, Naturvårdsverket 2016”.

Förslag till värdering av genetiskt värdefulla vargar i den svenska rovdjursförvaltningen (pdf 233 kB)

Hantering enligt modellen

Varg med genetiskt värde i intervallet 500-150

Hantering av genetiskt viktig varg med genetiskt värde i intervallet 500-150 ytterligare vargar utifrån modellen när ingen ny invandrad varg eller annan F0 (t ex Tivedenavkomma) har reproducerat sig sedan 2008.

Högsta prioritet på förebyggande åtgärder vid bedömningen av annan lämplig lösning.

I renskötselområdet

 • Bidrag för möjliga och nödvändiga skadeförebyggande åtgärder som behövs runt genetiskt viktiga vargar bör lämnas av Sametinget.
 • De åtgärder som Sametinget anger som grund för bidrag exklusive skyddsjakt i den ordning som anges i Sametingets riktlinjer vid behov:
  - Inhägnad och utfodring av renar.
  - Flytt av renar (helikopter, bil, lastbil, skoter).
  - Bevakning.

Utanför renskötselområdet

 • Ett större tillskott av särskilda medel för förebyggande åtgärder.
 • Akutåtgärder i både den angripna och i närliggande besättningar i området har vidtagits. Åtgärderna bör fortgå till länsstyrelsen bedömer att risken för allvarlig skada upphör.
 • Efter ett första angrepp av genetiskt viktig varg bör betesdjuren så långt möjligt tas in nattetid eller flyttas till hage med rovdjursavvisande stängsel alternativt nattfålla under en begränsad period. Om så inte sker bör angreppet inte ligga till grund för skyddsjakt.
 • Efter ett första angrepp av genetiskt viktig varg på jakthund eller annan fritt springande hund, bör inte ytterligare angrepp på okopplade hundar i samma område utan av Viltskadecenter godkända skyddsvästar vara grund för skyddsjakt.
Varg med värde i intervallet 149-100

Hantering av genetiskt viktig varg med värde i intervallet 149-10 ytterligare vargar utifrån modellen när ingen ny invandrad varg eller annan F0 (till exempel Tivedenavkomma) har reproducerat sig sedan 2008 eller varg med värde i intervallet 500-200 ytterligare vargar när reproduktion av en F0 har skett efter 2013.

Hög prioritet gällande förebyggande åtgärder.

I renskötselområdet

 • Bidrag för möjliga skadeförebyggande åtgärder bör lämnas av Sametinget.
 • De åtgärder som Sametinget anger som grund för bidrag exklusive skyddsjakt i den ordning som anges i Sametingets riktlinjer:
  - Inhägnad och utfodring av renar.
  - Flytt av renar (helikopter, bil, lastbil, skoter).
  - Bevakning.

Utanför renskötselområdet

 • Tillskott av särskilda medel för förebyggande åtgärder.
 • Akutåtgärder bör alltid vidtas efter angrepp på hägnade djur i den angripna och i intilliggande besättningar i området. Akuta åtgärder bör fortgå till risken för skada upphör eller som längst 3 veckor.
 • Efter ett angrepp av genetiskt viktig varg bör betesdjuren så långt möjligt tas in nattetid eller flyttas till nattfålla i en begränsad period. Om så inte sker bör ytterligare angrepp i samma besättning inte utgöra grund för skyddsjakt.
 • Efter ett första angrepp av genetiskt viktig varg i dess revir på jakthund och andra lösspringande hundar bör inte ytterligare angrepp på okopplade hundar utan av Viltskadecenter godkända skyddsvästar vara grund för skyddsjakt.
Varg med värde i intervallet 99-10

Hantering av genetiskt viktig varg med värde i intervallet 99-10 ytterligare vargar utifrån modellen när reproduktion av en F0 har skett efter 2013.

Förebyggande åtgärder bör alltid genomföras.

I renskötselområdet

 • Bidrag för skadeförebyggande åtgärder bör lämnas av Sametinget.

Utanför renskötselområdet

 • Medel för förebyggande åtgärder behöver användas.
 • Akutåtgärder efter angrepp på hägnade djur bör alltid genomföras.
 • Efter ett angrepp av genetiskt viktig varg bör djuren i den angripna och i närliggande besättningar så långt möjligt tas in på natten eller i nattfålla första veckan efter angrepp och flyttas till hage med rovdjursavvisande stängsel senast nästa betessäsong om detta är möjligt för att ytterligare angrepp ska vara grund för skyddsjakt.
 • Efter ett första angrepp av genetiskt viktig varg i dess revir på jakthund bör inte angrepp på ytterligare jakthundar utan av Viltskadecenter godkända skyddsvästar i samma område vara grund för skyddsjakt.