Tillsynsvägledning

Tillsynsvägledning om invasiva främmande arter

Tillsyn över icke-reglerade invasiva främmande växter

Det finns idag ett antal invasiva främmande arter som inte omfattas av någon särskild lagstiftning. För dessa arter finns det små medel för arbete med tillsyn, men det utrymme som finns utgår från de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken.

Enligt de allmänna hänsynsreglerna ska bland annat den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skaffa sig den kunskap som behövs för att skydda miljön mot skada samt utföra de skyddsåtgärder som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten skadar miljön.

De allmänna hänsynsreglerna är viktiga vid alla typer av prövning enligt miljöbalken, till exempel vid prövning av miljöfarlig verksamhet eller samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken.

En ledning ska grävas ner för fiber i ett område där parkslide växer. Verksamhetsutövaren nämner inget om parksliden i anmälan om samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken, men länsstyrelsen får under handläggningen kännedom om att den invasiva arten växer på platsen.

En felaktig hantering av ett bestånd med parkslide kan få allvarliga negativa effekter på den biologiska mångfalden och relaterade ekosystemtjänster då arten sprids till nya platser där den kan komma konkurrera ut inhemsk flora.

En verksamhetsutövare måste visa att den har vidtagit de skyddsåtgärder som behövs för att undvika skada på miljön. Om samrådet inte leder till en godtagbar överenskommelse om hur verksamheten kan bedrivas i enlighet med kraven i miljöbalken har länsstyrelsen möjlighet att förelägga om nödvändiga försiktighetsåtgärder eller i sista hand förbjuda verksamheten med stöd av 2 kap. och 12 kap. 6 § miljöbalken. I ett föreläggande kan man då ställa krav på till exempel täckning av släp, tvätt av maskiner, hur massor ska hanteras eller olika skyddsavstånd.