Vägledning

Säker hantering av avfall med invasiva främmande växter för dig som har trädgård

Hur man bör hantera avfall med invasiva främmande växter för att minska spridningsrisken.

Invasiva främmande arter sprider sig lätt och påverkar den biologiska mångfalden. Därför är det bra att så snabbt som möjligt ta bort dem. När man gräver upp, klipper av eller transporterar bort dem är dock risken stor att de sprids.  Det är därför viktigt att det görs på rätt sätt. 

Den här sidan vänder sig till

dig som har trädgård.

Bra att veta

EU-förordningen om invasiva främmande arter och dess förbud är direkt tillämpliga och gäller för alla i Sverige. Det innebär att alla, såväl myndigheter och kommuner som privatpersoner och företag, har ansvar och skyldighet att följa reglerna för att hindra spridning av invasiva främmande arter.

Låt inte bekämpningen bli en spridning

Så tar du hand om avfallet från invasiva främmande växter.

Youtube video

För privatpersoner med invasiva främmande växter i trädgården

  • Bekämpning av invasiva främmande växter ger ofta upphov till en hel del avfall. De blommande växterna bör åtgärdas före blomning och frösättning.
  • Om det är en mindre mängd växtavfall från invasiva främmande växtarter läggs det förslagsvis i dubbla påsar som försluts och som sedan läggs i det egna sopkärlet, om kommunen tillåter det. När sopkärlet töms transporteras avfallet direkt till förbränning, vilket minimerar risken för spridning av frön eller växtdelar. 
  • Lite större mängder trädgårdsavfall med invasiva främmande växter förpackas väl, gärna i dubbla sopsäckar, och lämnas på återvinningscentralen (ÅVC). Innan man åker till ÅVC bör man kontakta kommunen för att ta reda på vilka ÅVC:er som kan ta emot avfall med invasiva främmande arter, och undersöka vilka instruktioner för packning av avfallet som finns i kommunen. 
  • Det är under transporten och när växterna hanteras som risken för spridning är som störst. Var noggrann och säkra att varken frön eller växtdelar kan komma ut i naturen under transporten. Slutna kärl eller säckar är lämpligast.
  • För vissa arter, till exempel parkslide och vresros, är även rotdelarna mycket spridningsbenägna, vilket kräver noggrann städning och hantering. 
  • Observera att växtavfallet inte ska läggas i kompostfraktionen på ÅVC eller komposten hemma på grund av spridningsrisken!
  • Många kommuner har sorteringsguider för avfall där det anges hur invasiva arter ska hanteras i avfallskedjan. 
  • Om det kan ske på ett säkert sätt kan man låta växtresterna ligga i solen och torka tills de är oskadliggjorda. Till exempel jätteloka, blomsterlupin och jättebalsamin som tas före blomningen kan behandlas på detta sätt. Var noggrann med att se till att växtdelarna inte riskerar att blåsa i väg eller sprida sig på annat sätt.  
  • Trädgårdsavfall, invasivt eller ej, får aldrig dumpas i naturen!

Invasiva främmande växtarter

Här hittar du de invasiva främmande arterna på land som är eller kan vara aktuella just nu.

Se de invasiva främmande arterna här

Vattenlevande invasiva främmande arter

Havs- och vattenmyndigheten är ansvarig myndighet och kan lämna ytterligare vägledning när det gäller vattenlevande invasiva främmande arter. I den här texten handlar det främst om damm- och akvarieväxter som privatpersoner kan behöva hantera. 

Havs- och vattenmyndigheten

Frågor i specifika fall?

Naturvårdsverket kan ge generell vägledning och information, men svarar inte på frågor om specifika fall. Vänd dig till din länsstyrelse om du behöver råd för en specifik situation där du bor.