Vägledning

Ramavtal för bekämpning av invasiva främmande arter

Ramavtal för landlevande växter

Länsstyrelserna har det huvudsakliga ansvaret för utrotningsåtgärder mot alla EU-listade arter på växtområdet.

Länsstyrelserna kan enligt avtalen avropa leverantörer att ansvara för att utföra utrotnings- och hanteringsåtgärder av landlevande invasiva växtarter inom aktuellt delområde.

Avtalen är uppdelade i delområden utefter län.

Delområde A: Skåne, Halland och Blekinge län.
Delområde B:  Västra Götaland, Jönköping, Östergötland, Kronoberg, Kalmar och Gotlands län.
Delområde C:   Värmlands län, Örebro län, Västmanlands län, Södermanlands län, Uppsala län och Stockholms län.
Delområde D: Norrbottens län, Västerbottens län, Jämtlands län, Västernorrlands län, Gävleborgs län och Dalarnas län.

Leverantörerna är utvalda utifrån att de har erfarenhet av att arbeta mot invasiva arter. Det är en blandning av små och stora företag varav några har regional förankring och andra verkar nationellt. Leverantörerna ska arbeta med bekämpning av både EU-listade arter som jätteloka och skunkkalla och olistade arter som vi har problem med i landet, som exempelvis parkslide och vresros.

Se vilka främmande arter som har hög risk för att bli invasiva i Sverige i Artdatabankens riskklassificering.

Artdatabankens riskklassificering av främmande arter (Artdatabankens webbplats) 

Ursprungliga avtalet har förlängts och gäller till och med 2023-04-30. Det faktum att ramavtalet upphör att gälla påverkar inte giltigheten av kontrakt som ingåtts under ramavtalets giltighetstid. För ej avslutade uppdrag och utestående förpliktelser ska ramavtalet fortsätta att gälla i tillämpliga delar tills dess att uppdraget slutförts och slutreglering skett.

Samtliga ramavtal i sin helhet finns på:

Länsstyrelsens samverkansyta för invasiva främmande arter

Att avropa från ramavtalet för landlevande växter

Avrop från ramavtalet sker genom rangordning med tre arbetsdagars svarstid. Länsstyrelsen kontaktar i första hand den ramavtalsleverantör som har plats ett i rangordningen inom respektive delområde.

Avrop sker skriftligen till den mejladress som leverantören lämnat inför avtalstecknande. Leverantören har därefter tre arbetsdagar på sig att via e-post svara på avropsförfrågan. För de fall leverantören tackar nej till uppdraget eller inte inkommer med svar inom angiven tid kommer avropsförfrågan att gå vidare till nästa leverantör i enlighet med rangordning och enligt samma förfarande.

 
 • art
 • artens utbredning och omfattning på platsen
 • ägarförhållanden för den plats där arten förekommer
 • beställare/kontaktperson för avropet med kontaktuppgifter
 • sista svarsdag för avropsförfrågan
 • avropet kan även innehålla särskilda förutsättningar för det aktuella området/arten
 • önskad tidpunkt för tjänstens utförande
 
 
 • bekräftelse på uppdrag
 • beräknat antal timmar för tjänstens utförande
 • plan för uppdraget
 • Om inte annat överenskommits vid avropet och avropet är komplett ska uppdrag kunna påbörjas omgående.

Anger det belopp för vilket ni avropar. Detta är viktigt då avtalens maxbelopp om 30 miljoner kronor gäller gemensamt för samtliga länsstyrelser och Naturvårdsverket. Mejla till:

Anna Sandström: anna.sandstrom@naturvardsverket.se och Henrik Lange: henrik.lange@naturvardverket.se

Ramavtal för djur

Naturvårdsverket har tillfälligt övertagit utrotningsansvaret vad gäller de EU-listade landlevande ryggradsdjurarter som idag finns eller förekommer sporadiskt i landet; t.ex. mårdhund, bisam, nilgås, vattensköldpadda och tvättbjörn.

Länsstyrelsen kan avropa ramavtalet för att få Svenska Jägareförbundet – Invasiva Arters hjälp med åtgärder mot olistade arter t.ex. mink. De ryggradslösa listade arterna, exempelvis nyazeeländsk plattmask, ligger under länsstyrelsens ansvar och de omfattas inte av avtalet. 

Se vilka främmande arter som har hög risk för att bli invasiva i Sverige i Artdatabankens riskklassificering.

Artdatabankens riskklassificering av främmande arter (Artdatabankens webbplats) 

Leverantören har beredskap och tillgänglighet året runt och kan göra insatser i hela landet. Invasiva främmande arter kräver snabba åtgärder, därför ska det i normalfallet vid bekräftad observation finnas insatsberedd personal på plats inom ett dygn.

Utrotnings- och hanteringstjänsterna från ramavtalet kan både avropas från Naturvårdsverket och länsstyrelserna. Ramavtalet gäller till och med 2023-12-31. Ramavtalet finns i sin helhet på:

Länsstyrelsens samverkansyta för invasiva främmande arter

Att avropa från ramavtalet för landlevande ryggradsdjur

Avrop från ramavtalet sker genom att länsstyrelsen kontaktar Svenska Jägareförbundet som är den leverantör som upphandlats för bekämpning av landlevande invasiva främmande ryggradsdjur.

Kontaktperson är Åke Granström: ake.granstrom@jagareforbundet.se

Vid avrop ska hänvisning ske till ramavtalet samt till personuppgiftsbiträdesavtalet som reglerar personuppgifter vid utförande av tjänst.

Personuppgiftsbiträdesavtalet finner ni i bilaga 3 till ramavtalet. Då endast en leverantör upphandlats gällande åtgärder mot landlevande invasiva främmande ryggradsdjur är uppdragsgivaren och leverantören friare vid diskussionerna kring tjänstens omfattning och kostnad inför att avtal träffas.

Naturvårdsverket rekommenderar att det upprättas ett skriftligt avtal.

Bakgrund

Sedan den 1 januari 2019 är det de 21 länsstyrelserna som har huvudansvaret i landet för att bekämpa invasiva främmande arter och de ansvarar därmed också för stora delar av det praktiska utförandet. Det finns dock en möjlighet för Naturvårdsverket att överta ansvaret för utrotningsåtgärder om det bedöms vara effektivare att utrotningen sker på nationell nivå.

Naturvårdsverket har för närvarande valt att utnyttja denna möjlighet gällande de landlevande invasiva främmande ryggradsdjuren. Länsstyrelserna har fortsatt ansvar för landlevande invasiva främmande ryggradslösa djur samt för växter.

För att ge stöd till länen i arbetet har Naturvårdsverket slutit ramavtal med företag som kan anlitas för bekämpning av invasiva främmande arter. Avtalen kan användas för både EU-listade arter och olistade arter. Både Naturvårdsverket och länsstyrelserna kan avropa från ramavtalen. Avtalen gäller endast för landlevande arter.

EU-listade invasiva främmande arter - djur (pdf 549 kB)
EU-listade invasiva främmande arter - växter (pdf 546 kB)