Vägledning

BREF-processen

Inom ramen för industriutsläppsdirektivet (IED, 2010/75/EU) tas referensdokument för bästa tillgängliga teknik, så kallade BREF-dokument, fram för ett 30-tal olika industrisektorer. EU-kommissionen strävar efter att revidera BREF-dokumenten vart åttonde år.

Ett BREF-dokument (BAT-referensdokument, eller kortare en BREF) är ett tekniskt dokument från EU-kommissionen som fastställer vad som är bästa tillgängliga teknik (BAT – Best Available Techniques) för reducering av miljöpåverkan från produktionen inom en industrisektor. Dokumentet identifierar också den miljöprestanda som kan uppnås om man använder bästa tillgängliga teknik.

Ett BREF-dokuments olika kapitel leder fram till slutsatser om vad som utgör bästa tillgängliga teknik, BAT-slutsatser, vilket presenteras i ett eget kapitel. BAT-slutsatserna publiceras också i ett separat dokument, ett BAT-slutsatsdokument, i Europeiska Unionens tidning, EUT.

Arbetsgång med tekniska arbetsgrupper (TWG)

Arbetsprocessen för att ta fram BREF-dokument och BAT-slutsatser, inom ramen för IED, har formaliserats genom den så kallade Sevilla-processen. EU-kommissionen organiserar ett informationsutbyte mellan medlemsstaterna och de berörda industrierna om BAT för de industrisektorer som IED omfattar. Även miljöorganisationer deltar. Arbetet leds av den europeiska IPPC-byrån som har sitt kontor i Sevilla i Spanien.

Arbetet med varje BREF startar med att en teknisk arbetsgrupp (TWG, technical working group) aktiveras/reaktiveras. I de flesta fall finns en teknisk arbetsgrupp vilande sedan den första BREF:en skrevs under 2000-talet. Reaktiveringen innebär att alla medverkande aktörer anmäler aktuella personer som ska delta i arbetsgruppen. Den tekniska arbetsgruppen tar fram information och data till arbetet, utväxlar information och ger synpunkter på utkast till BREF-dokument och spelar därmed en stor roll i utarbetandet och revideringen av dokumenten.

I alla dessa tekniska arbetsgrupper medverkar Sverige, som representeras av personal från Naturvårdsverket och i vissa fall även från länsstyrelser.

Nationell referensgrupp

För varje revidering av en BREF skapar Naturvårdsverket även en nationell referensgrupp bestående av personer från industriorganisationer, berörda industrier, teknikleverantörer, akademin, myndigheter, miljöorganisationer med flera.

I varje steg i processen lämnar den nationella referensgruppen viktiga synpunkter till Naturvårdsverket. Svarstiden till IPPC-byrån i respektive steg brukar vara 1 till 2 månader. Under dessa 1 till 2 månader behöver Naturvårdsverket och regeringskansliet tid för beredning av Sveriges synpunkter, men referensgruppen brukar ofta ändå kunna ges en månad eller mer för att komma med kommentarer.

Att delta i en referensgrupp ger dig och er kunskapsuppbyggnad, erfarenhetsutbyte och möjlighet att påverka och bidra till lika förutsättningar för miljökrav i EU.

Information till referensgruppsintressenter (pdf 189 kB)

De olika stegen i processen

Efter aktiveringen/reaktiveringen av en teknisk arbetsgrupp hålls ett startmöte kallat kick-off-möte, där fokus främst är att komma överens om:

  • Vilket tillämpningsområde den reviderade BREF:en och BAT-slutsatsdokumentet ska ha.
  • Vilka miljöaspekter (benämnda "KEI", key environmental issues) revideringen ska fokusera på.
  • Vilka anläggningar inom industrisektorn som ska vara så kallade referensanläggningar, det vill säga som ska medverka i insamlandet av anläggningsspecifika data om utsläpp, avfallsmängder, energiförbrukning, produktion, med mera.

Efter Kick-off mötet följer en period av datainsamling som brukar ta ett år eller mer. Dels samlas rapporter och annat underlag in, dels samlas omfattande mängder data in från referensanläggningarna.

All information och data sammanställs och analyseras av IPPC-byrån som sedan tar fram ett utkast till reviderad BREF med BAT-slutsatser. I och med detta går arbetet in i en ny fas, det vill säga att läsa, bedöma och lämna synpunkter på utkast.

Efter att den tekniska arbetsgruppen lämnat synpunkter på utkastet brukar det vara ett möte om datahantering/dataanalys.

Ett reviderat utkast tas fram inför det avslutande mötet, ”Final Meeting”. På Final meeting förhandlas alla frågor som arbetsgruppen inte kunnat enats om tidigare under processen. Slutresultatet av Final Meeting är ett slutligt utkast till BAT-slutsatsdokument som, trots att den inte är den slutliga versionen, erfarenhetsmässigt inte kommer ändras annat än marginellt.

IPPC-byrån lämnar det slutliga utkastet av BREF med BAT-slutsatser till EU-kommissionen i Bryssel. BREF med BAT-slutsatser behandlas sedan i IED:s artikel 13-forum där både medlemsstater, industri- och miljöorganisationer medverkar.

I den efterföljande beslutsprocessen deltar bara medlemsstaterna som röstar om BAT-slutsatsdokumentet i en kommitté, artikel 75-Kommittén. Kvalificerad majoritet krävs för att EU-kommissionen ska kunna anta BAT-slutsatserna.

BAT-slutsatserna översätts till alla EU-språk och publiceras/offentliggörs som ett BAT-slutsatsdokument i EUT, Europeiska unionens tidning.

Några månader senare publiceras hela den reviderade BREF:en på IPPC-byråns hemsida.

EU-kommissionens vägledning om hur BREF:ar ska tas fram och revideras (pdf, EUR-Lex)

Mer information

IED: Industriutsläppsdirektivet. Från engelskans Industrial Emissions Directive.

BAT: Best Available Techniques – bästa tillgängliga teknik.

BREF: BAT Reference Document – branschvis sammanställning av miljöskyddsteknik.

BAT-slutsatser: Kapitel i BREF – branschvisa slutsatser om vad som är bästa tillgängliga teknik.

BMT: Bästa Möjliga Teknik.

REF: Reference Document – branschgemensamt referensdokument för ett specifikt ämnesområde i BREF-processen.

Ordlista med begrepp och förklaringar knutna till IED (pdf 149 kB)

Naturvårdsverkets utbildningsmaterial och webbsända seminarier om industriutsläppsdirektivet och industriutsläppsbestämmelserna.

Tillsyn, 2015

Inom Miljösamverkan Sveriges projekt ”IED-tillsyn av industriutsläppsverksamheter”, utfört 2014/2015, har ett handläggarstöd för såväl länsstyrelser som kommuner tagits fram. Materialet innehåller även information om vad verksamhetsutövare förväntas göra. Syftet med handläggarstödet är att skapa tydlighet, samsyn och likriktning i tillsynen av industriutsläppsverksamheter.

Handläggarstödet presenterades på webbsända seminarier.

Presentationen från seminarierna (pdf 2 MB)

Handläggarstöd och mer information om projektet (Miljösamverkan Sverige)

Statusrapporter, 2013

Naturvårdsverket har arrangerat ett webbsänt seminarium riktat till tillsynsmyndigheter om statusrapporter för industriutsläppsverksamheter.

Webbinarium om statusrapporter (Youtube)

Frågor och svar

Här får du svar på vanligt förekommande frågor om industriutsläppsverksamheter och industriutsläppsbestämmelserna.