Vägledning

BREF-processen

Inom ramen för industriutsläppsdirektivet (IED) tas BREF-dokument fram för ett 30-tal olika industrisektorer.

Ett BREF-dokument (BAT-referensdokument) är ett tekniskt dokument som fastställer vad som är bästa tillgängliga teknik (BAT – Best Available Techniques) för reducering av miljöpåverkan från en sektor. Dokumentet identifierar också den miljöprestanda som kan uppnås om man använder bästa tillgängliga teknik.

Ett BREF-dokuments olika kapitel leder fram till slutsatser om vad som utgör bästa tillgängliga teknik, BAT-slutsatser, vilket presenteras i ett eget kapitel. BAT-slutsatserna publiceras också i ett separat dokument, ett BAT-slutsatsdokument, i Europeiska Unionens tidning, EUT.

Läs mer om arbetet med BREF-dokument och BAT-slutsatser på Europeiska IPPC-byråns webbplats:

Europeiska IPCC-byråns webbplats

Arbetsgång med tekniska arbetsgrupper (TWG)

Arbetsprocessen för att ta fram BREF-dokument och BAT-slutsatser har formaliserats genom den så kallade Sevilla-processen. EU-kommissionen organiserar ett informationsutbyte med medlemsstaterna, de berörda industrierna och miljöorganisationer om BAT för de sektorer som IED omfattar. Arbetet leds av en del av EU-kommissionen som kallas IPPC-byrån vilken har sitt kontor i Sevilla i Spanien.

Arbetsprocessen styrs av kommissionens genomförandebeslut 2012/119/EU som brukar kallas BREF-guiden:

Kommissionens genomförandebeslut om insamlingen av uppgifter och utarbetande av BAT-referensdokument och kvalitetssäkring (EUR-Lex)

Arbetet med varje BREF startar med att en teknisk arbetsgrupp (TWG, technical working group) aktiveras/reaktiveras. I de flesta fall finns en teknisk arbetsgrupp vilande sedan den första BREF:en skrevs under 2000-talet. Reaktiveringen innebär att alla medverkande aktörer anmäler aktuella personer som ska delta i arbetsgruppen. Den tekniska arbetsgruppen tar fram information och data till arbetet, utväxlar information och ger synpunkter på utkast till BREF-dokument och spelar därmed en stor roll i utarbetandet och revideringen av dokumenten.

Sverige medverkar i dessa tekniska arbetsgrupper genom representanter från Naturvårdsverket, i vissa fall har representanter från länsstyrelser deltagit.

Nationell referensgrupp

För varje revidering av en BREF skapar Naturvårdsverket även en nationell referensgrupp bestående av personer från industriorganisationer, berörda industrier, teknikleverantörer, akademin, myndigheter, miljöorganisationer med flera.

I varje steg i processen lämnar den nationella referensgruppen viktiga synpunkter till Naturvårdsverket. Svarstiden till IPPC-byrån i respektive steg brukar vara 1 till 2 månader. Under den tiden behöver Naturvårdsverket och Regeringskansliet tid för beredning av Sveriges synpunkter, men referensgruppen brukar ofta kunna ges en månad eller mer för att komma med kommentarer.

Att delta i en referensgrupp bidrar till kunskapsuppbyggnad, erfarenhetsutbyte och möjlighet att påverka och bidra till lika förutsättningar för miljökrav i EU.

Information till referensgruppsintressenter (pdf 189 kB)

De olika stegen i processen

I god tid innan en BREF-revidering reaktiveras behöver alla som ska delta i revideringen förbereda sig. Det brukar kallas för frontloading.  Naturvårdsverket samlar då in underlag om berörda svenska anläggningar och sektorns miljöpåverkan och bedömer lämpliga gränsdragningar mot andra BREF:ar.

Under den här delen av processen aktiverar/reaktiverar IPPC-byrån den tekniska arbetsgruppen och Naturvårdsverket organiserar en nationell referensgrupp.

Ett par månader efter aktiveringen/reaktiveringen av en teknisk arbetsgrupp skickar IPPC-byrån ut en förfrågan till TWG om initiala utgångspunkter (Call For Initial Positions). Några månader senare hålls ett startmöte så kallat Kick-off-möte. I både i Call For Initial Postions och på Kick-off mötet är fokus främst på att komma överens om:

  • Vilket tillämpningsområde den reviderade BREF:en och BAT-slutsatsdokumentet ska ha.
  • Vilka miljöaspekter, KEI (Key Environmental Issues), revideringen ska fokusera på.

Dessutom bestäms vilken disposition den reviderade BREF:en ska ha.

Efter Kick-off mötet följer en period av datainsamling som brukar ta ett och ett halvt år eller mer. En viktig del av datainsamlingen är att ta fram relevanta anläggningar inom sektorn som ska vara så kallade referensanläggningar, det vill säga som ska medverka i insamlandet av anläggningsspecifika data om utsläpp, avfallsmängder, energiförbrukning, produktion, med mera.

Under datainsamlingen samlas dels rapporter och annat underlag in, dels samlas omfattande mängder data in från referensanläggningarna. 

IPPC-byrån åker också på studiebesök på anläggningar som omfattas av BREF:en. Till dessa studiebesök inbjuds också TWG-medlemmarna.

All information och data sammanställs och analyseras av IPPC-byrån som sedan tar fram ett första utkast till reviderad BREF med BAT-slutsatser. I och med detta går arbetet för TWG in i en ny fas, det vill säga att läsa, bedöma och lämna synpunkter på utkast.  

Efter att IPPC-byrån tagit emot synpunkter på det första utkastet brukar det dröja ungefär ett år för IPPC-byrån att arbeta fram ett reviderat utkast. Det presenteras inför det avslutande mötet, Final Meeting. På Final meeting förhandlas alla frågor som arbetsgruppen inte kunnat enats om tidigare under processen. Slutresultatet av Final Meeting är ett slutligt utkast till BAT-slutsatsdokument som, trots att den inte är den slutliga versionen, erfarenhetsmässigt inte kommer ändras annat än marginellt.

IPPC-byrån lämnar det slutliga utkastet av BREF med BAT-slutsatser till EU-kommissionens miljödirektorat i Bryssel. BREF med BAT-slutsatser behandlas sedan i IED:s Artikel 13-forum där både medlemsstater, industri- och miljöorganisationer medverkar.

I den efterföljande beslutsprocessen deltar bara medlemsstaterna som röstar om BAT-slutsatsdokumentet i en kommitté, Artikel 75-Kommittén. Det krävs en kvalificerad majoritet för att EU-kommissionen ska kunna anta BAT-slutsatserna.

BAT-slutsatserna sammanställs i ett BAT-slutsatsdokument och översätts till alla EU-språk. BAT-slutsatsdokumentetoffentliggörs  genom att publiceras i EUT, Europeiska unionens tidning.

Några månader senare publiceras hela den reviderade BREF:en på IPPC-byråns hemsida.

Vanliga begrepp

Inom IED förekommer många förkortningar och begrepp. Här förklarar vi några av de mer vanligt förekommande. Dokumentet innehåller förklaringar för samtliga begrepp kopplat till industriutsläppsbestämmelser.

Relaterad vägledning

    Sammanställning av IED-vägledning

    Här kan du ladda ner en sammanställning av den vägledning som Naturvårdsverket har tagit fram gällande industriutsläppsverksamheter (IED).