Vägledning

Riktvärden för förorenad mark

Gifttunnor som dumpats i naturen

Uppdaterat beräkningsverktyg och nya riktvärden för förorenad mark

År 2016 uppdaterades några av Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark, och några nya riktvärden publicerades. Dessutom genomfördes vissa justeringar av Naturvårdsverkets beräkningsmodell för riktvärden.

Sidan vänder sig till

Kommuner och länsstyrelser, verksamhetsutövare och fastighetsägare som har ett efterbehandlingsansvar, exploatörer samt konsulter inom efterbehandling.

Bra att veta

Naturvårdsverket utreder för närvarande riktvärdena för bly, med anledning av förändrade rekommendationer gällande toxikologiska referensvärden för ämnet. Mer information publiceras när utredningen är avslutad. 

Genomgång av befintliga generella riktvärden

Naturvårdsverket har samarbetat med en projektgrupp bestående av Statens geotekniska institut, konsultföretaget Kemakta Konsult AB och Institutionen för miljömedicin vid Karolinska institutet. Arbetet har bestått av en genomgång av befintliga generella riktvärden från 2009 och de bakgrundsdata som ligger till grund för dessa samt beräkning av generella riktvärden för fler ämnen.

Generella riktvärden för förorenad mark 2016 (pdf 1 MB)

Nya generella riktvärden

Ett antal nya generella riktvärden för mark har tagits fram med fokus på bekämpningsmedel i handelsträdgårdar samt organiska tennföreningar som finns i båtbottenfärger. 

För platser där båtbottenfärger orsakat föroreningen dominerar generellt ämnena TBT, DBT och MBT som nu finns som enskilda generella riktvärden. När det gäller andra typer av verksamheter än de som kopplas till båtbottenfärger, kan andra organiska tennföreningar vara dominerande föroreningar. Kunskapsunderlaget är dåligt för många organiska tennföreningar men för att möjliggöra en bedömning av riskerna med fler ämnen än TBT, DBT och MBT, har ett generellt riktvärde i form av ett summavärde tagits fram. Vilka ämnen som behöver analyseras och ingå vid beräkningen av summavärdet är platsspecifikt och beror av vilka ämnen som hanterats av verksamheten som förorenat. 

Korttidsexponering

En del ändringar i beräkningsmetodiken har också gjorts. Exempelvis för att göra modellen mer heltäckande har en humanrisk lagts till som tidigare inte beaktades – korttidsexponering.

Om mycket korta exponeringstider sätts för direktkontakt med förorenad jord kan detta resultera i mycket höga hälsoriskbaserade riktvärden. En oönskad konsekvens av att lämna höga halter kvar i marken är att ett enda exponeringstillfälle kan orsaka en dos till en individ som motsvarar det tolerabla dagliga intaget för en mycket lång tidsperiod. För vissa föroreningar (arsenik och cyanid) täcks detta in genom den begränsning som finns vad gäller akuttoxicitet, men det finns andra föroreningar med lång uppehållstid i kroppen där enstaka tillfällen med exponering för jord med höga halter (korttidsexponering) kan leda till långsiktiga risker, exempelvis kadmium, bly och dioxin.

Begränsningsvärdet beräknas utgående från att ett barn som väger 10 kg vid ett tillfälle får i sig 5 gram förorenad jord inte ska få en genomsnittlig dos som överskrider det tolerabla intaget över ett år. Årsdosen beräknas med hänsyn till ämnets uppehållstid i kroppen. Det innebär att ett intag av ett ämne med kort uppehållstid i kroppen ger en lägre årsdos än ett ämne med lång uppehållstid.

Beräkningsverktyget

Beräkningsverktyget har uppdaterats med förbättringar jämfört med tidigare verktyg utifrån synpunkter som inhämtats under den tid verktyget använts.

Beräkningsprogram, version 2.0.1 (xlsm 1,2 MB)

Observera att kopplingen mellan bladet ”Konceptuell modell” och bladet ”Inmatning” är borttagen och att inmatningarna i de två bladen därför inte längre påverkar varandra. Bladet ”Konceptuell modell” ska ses som ett stöd i beaktandet av relevanta spridnings- och exponeringsvägar.

Uppdaterade bilagor till rapport om riktvärden

Naturvårdsverkets rapport nr 5976 ”Riktvärden för förorenad mark” innehåller fyra bilagor som också uppdaterats med anledning av revideringarna. Rapporten kommer att uppdateras i sin helhet de kommande åren och de uppdaterade bilagorna läggs därför separat på denna sida tillsvidare.

Bilaga 1: Sammanställning av indata i beräkningsmodellen (pdf 1 MB) 

Bilaga 2: Modellbeskrivning – lista över variabler (pdf 371 kB)

Bilaga 3: Modellbeskrivning – matematisk beskrivning av beräkningsprogram (pdf 481 kB)

Bilaga 4: Handledning för beräkningsprogram (pdf 137 kB)

Underlagsdata och konsekvensanalys

Inom projektet har datablad som närmare beskriver bakgrundsdata tagits fram eller reviderats för en del av ämnena och länkar till dessa finns här till höger.

Även en förenklad samhällsekonomisk konsekvensanalys har tagits fram för att övergripande beskriva effekterna av de nu utförda revideringarna.

Konsekvensanalys av Naturvårdsverkets förslag på revidering av generella riktvärden för förorenad mark (pdf 346kB)

Mer information om revideringarna

Statens geotekniska institut har mer ingående sammanställt de revideringar som utförts i det här PM:et:

Sammanfattning av revideringar (pdf 133 kB)

De föreslagna revideringarna remitterades i maj 2016. Remissvaren har föranlett vissa ändringar i dokumentation och bakgrundsdata som kan påverka enskilda exponeringsvägar samt förtydliganden i dokumentationen. Utifrån remissvaren är det dock bara det generella riktvärdet för DBT som höjts något genom revidering av fysikalisk-kemiska data.

Sammanställning av remissvaren och kommenterar till dessa (pdf 933 kB)

Hur påverkas pågående projekt?

Det finns projekt i landet där efterbehandling är nära förestående eller pågående. Hur man ska förhålla sig till de nya och reviderade generella riktvärdena med uppdaterade bakgrundsdata m.m. får bedömas i det enskilda projektet, såsom vad som är rimligt ur risksynpunkt i förhållande till merkostnader.

Riktvärden förorenad mark

Rapporten beskriver vår riktvärdesmodell samt våra generella riktvärden för förorenad mark. Notera att Naturvårdsverket har uppdaterat beräkningsverktyget för generella riktvärden för förorenad mark 2016.

Mer information