Vägledning

Bullerkartläggning

Stadsliv i Stockholm

Här finns anvisningar om hur bullerkartläggning ska göras enligt förordningen om omgivningsbuller.

Vart femte år ska kommuner med över 100 000 invånare samt Trafikverket genomföra en strategisk bullerkartläggning. Naturvårdsverket sammanställer och skickar in Sveriges uppgifter till EU. EU:s bullerdirektiv genomförs i Sverige genom förordningen om omgivningsbuller.

På det sättet genomför Sverige EU:s bullerdirektiv genom förordningen om omgivningsbuller.

Den här sidan vänder sig till 

Till dig som arbetar med kartläggning av buller på en myndighet.

Bra att veta

Bullerkartor som visar på 2021 års exponering ska rapporteras in till Naturvårdsverket senast 30 juni 2022.

Anvisningar för bullerkartläggning

Kunskapscentrum om buller har tagit fram anvisningar för hur kartläggning enligt förordningen om omgivningsbuller ska genomföras.

Kompletterande anvisningar för strategisk kartläggning med CNOSSOS-EU (kunsksapscentrum.se)

Om kartläggningen

Som medlemsland i EU omfattas Sverige av Bullerdirektivet (2002/49/EC) och ska genomföra strategiska kartläggningar av buller från större vägar, järnvägar, flygplatser och industrier samt kommuner med fler än 100 000 invånare vart femte år.

Kartläggningen ska också följas av åtgärdsprogram innehållande handlingsplaner för att minska bullret. Alla data som produceras rapporteras till EU och publiceras på EUs webbplats för buller; Noise Observation and Information Service for Europe (NOISE).

Inom EU har man infört gemensamma metoder för hur kartläggningarna ska genomföras. Från och med den 31 december 2018 är det obligatoriskt att använda beräkningsmetoden Cnossos-EU, Common Noise Assessment Methods in Europe.

Förutom kommuner över 100 000 invånare ska vägar med fler än 3 miljoner fordon per år, järnvägar med fler än 30 000 tåg per år och flygplatser med fler än 50 000 flygrörelser per år kartläggas. Buller från industrier som lyder under IPPC-direktivet ska även ingå i kommunernas kartläggning.

Kartläggningen omfattar bland annat uppgifter om antalet exponerade personer och bostäder i olika bullerintervall, exponerad yta samt kartor över bullersituationen.

Kartläggningen görs i EU-måtten Lden och Lnight. I Lden tas särskild hänsyn till om buller förekommer på kvällen och natten.