Stöd och information

Natura 2000-områden för verksamhetsutövare

Lummig sumpskog.

På denna sida går det att läsa om vad som är viktigt vid planering av verksamheter i eller nära ett Natura 2000-område.

Natura 2000 är ett nätverk av skyddade områden i hela EU. Nätverket har kommit till för att värna om vissa naturtyper och arter samt deras livsmiljöer. 

Den här sidan vänder sig till

Till dig som önskar bedriva en verksamhet i eller nära ett Natura 2000-område.

Bra att veta

Hur en verksamhet eller åtgärd kan komma att påverka ett Natura 2000-område varierar beroende på verksamhetens art, omfattning och lokalisering samt för vilka syften det aktuella området har förtecknats.

Vilka områden är Natura 2000-områden?

Alla områden som ingår i Natura 2000-nätverket i Sverige finns i kartverktyget Skyddad natur.

Kartverktyget Skyddad natur
Lummig sumpskog.

Vilka värden omfattas?

Länsstyrelserna tar fram bevarandeplaner för sina respektive Natura 2000-områden.

För varje område finns en områdesrapport där naturtyper och arter presenteras. Planerna ska konkretisera bevarandesyftet och ta fram bevarandemål för gynnsam bevarandestatus. Beskrivningarna ska vara till hjälp för prövningen av tillstånd.

Lagstiftningen och miljökonsekvensbeskrivningen

Natura 2000 har kommit till med stöd av EU:s habitat- respektive fågeldirektiv. Bestämmelserna i direktiv genomförs sedan i medlemsländernas nationella lagstiftning.  I svensk lagstiftning finns dessa bestämmelser bland annat i miljöbalken och i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken.

Det är förbjudet att utan tillstånd "bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön" i Natura 2000-områden. Det behövs en allmän riskbedömning av verksamheten. Det är verksamhetsutövaren som ska göra bedömningen och det är försiktighetsprincipen som bör gälla.

Här kan du läsa om: 

  • Särskilt tillstånd behövs
  • Natura 2000-områden är riksintressen
  • Vad ska tas upp i miljökonsekvensbeskrivningen (MKB:n)
  • Om att få bygga trots att påverkan på värdena blir betydande

Artdatabanken

På Artdatabankens webbplats finns mer information om naturtyper och arter som ingår i EUs naturvårddirektiv. Artdatabanken fungerar också som naturtypsexperter för direktivets naturtyper på uppdrag av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten.

Artdatabanken