Tillsynsvägledning

Fordonstvättar

Bil som tvättas med schampo

Här hittar du som ska bedriva tillsyn på en fordonstvätt mer information.

Miljöpåverkan från en fordonstvätt sker främst i form av utsläpp av föroreningar till avloppsvatten. Föroreningarna kommer från tvättkemikalier, smuts från vägbeläggningar, fordon och däck. För att driva en miljöfarlig verksamhet, som till exempel en fordonstvätt, krävs att verksamhetsutövaren tar hänsyn till miljöbalkens hänsynsregler i 2 kapitlet. Det innebär bland annat att verksamhetsutövaren ska ha kunskap om hur anläggningen påverkar miljön och vilka risker som finns samt vilken reningsteknik som är den bästa möjliga att använda.

Sidan vänder sig till

Tillsynsvägledningen vänder sig till dig som arbetar med tillsyn av fordonstvättar på en tillsynsmyndighet.

Bra att veta

Som ett led i genomförandet av den nationella tillsynsstrategin arbetar Naturvårdsverket just nu med att uppdatera tillsynsvägledningen om fordonstvättar. Informationen på denna sida kommer att byggas på efter hand.

Faktablad

Under 2022 är Naturvårdsverkets fokus att arbeta fram en uppdaterad tillsynsvägledning för fordonstvättar. Det finns sedan tidigare branschfakta om fordonstvättar och faktablad om oljeavskiljare. 

Använd gärna underlaget i ditt tillsynsarbete, men du behöver vara medveten om att delar i dem inte är aktuella och därför behöver du själv kontrollera att lagstiftningen som hänvisas till inte har förändrats.

Ny tillsynsvägledning

Ny tillsynsvägledning kommer att ersätta faktabladen på denna sida. För att målgruppsanpassa den nya tillsynsvägledningen skickade Naturvårdsverket frågor till kommunerna i ett nummer av Tillsynsnytt. 

Länk till Tillsynsnytt

Resultatet blev drygt 150 synpunkter som arbetsgruppen tar med i det fortsatta arbetet.

Under 2023 kommer den nationella tillsynskampanjen förberedas och den kommer att dras igång med uppstartsmöten i november 2023. Kampanjen pågår sedan fram till och med maj 2024.

Har du frågor om vårt pågående arbete får du gärna höra av dig till kundtjanst@naturvardsverket.se

Skriv ”Fokusområde Fordonstvättar” i ämnesraden på e-posten så hamnar det hos rätt handläggare.

Om tillsyn av fordonstvätt

Tillsyn av fordonstvättar bedrivs över hela landet och antalet anläggningar uppgår till flera tusen. Kommunen är tillsynsmyndighet för de här verksamheterna oavsett hur många tvättar som sker i anläggningen. Fordonstvättar där det tvättas mer än 5000 personbilstvättar per år är anmälningspliktiga till kommunen.

Fordonstvättar kan ofta förekomma i anslutning till en annan anläggning, till exempel en drivmedelsstation. I den här tillsynsvägledningen tas enbart aktuella tillsynsfrågor kopplat till tvättanläggningen upp.  

Mer information

Fordonstvättar och fordonsverkstäder är ett av våra fokusområden i den nationella strategin för tillsyn enligt miljöbalken. Fokusområdet finns beskrivet under Miljöfarlig verksamhet och har ett antal preciseringar som ska genomföras under strategiperioden.