Vägledning

Förbränningsanläggningar

Frågor och svar

Granskad: ‎den ‎1‎ ‎november‎ ‎2023

Svar på vanliga frågor om registrering av medelstora förbränningsanläggningar.

Förändringsförslag från regeringen

I september 2023 lämnade regeringen förslag till förändringar i 23 och 18 §§ förordningen (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar. Förslaget innebär att det ska tydliggöras att uppgifter som är säkerhetskyddsklassificerade enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) inte ska offentliggöras. Det innebär också att kravet på att uppgifter ska lämnas in via en e-tjänst tas bort så att myndigheterna själva ska kunna avgöra hur uppgifter ska lämnas till tillsynsmyndigheten. 

Förordningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2024.

Promemoria – Uppgifter om medelstora förbränningsanläggningar, september 2023 (pdf, regeringen.se)

Naturvårdsverkets yttrande över promemorian Uppgifter om medelstora förbränningsanläggningar

Behöver man ta fram eller ansluta sig till en digital tjänst om det inte finns några medelstora förbränningsanläggningar inom kommunen?

En ny medelstor förbränningsanläggning kan uppstå i alla kommuner. Enligt förordningen ska verksamhetsutövare från och med den 20 december 2018 kunna lämna underrättelse om en ny medelstor förbränningsanläggning i en e-tjänst som anvisats av tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyndigheten behöver således, om behov uppstår, vara förberedd att anvisa till en e-tjänst så att verksamhetsutövaren kan uppfylla sin registreringsplikt när den infaller.

Behöver man ta fram eller ansluta sig till en digital tjänst om kommunen har en medelstor förbränningsanläggning som sällan är i drift?

Medelstora förbränningsanläggningar som tas i drift efter den 19 december 2018 ska registreras av tillsynsmyndighet.

Detta följer av en bestämmelse om registrering i förordningen om medelstora förbränningsanläggningar. För så kallade 2018-anläggningar (medelstora förbränningsanläggningar som tagits i drift innan 20 december 2018) träder bestämmelsen dock i kraft enligt nedan:

  • För 2018-anläggningar med en anläggningseffekt högre än 5 megawatt: 1 januari 2024.
  • För 2018-anläggningar med en anläggningseffekt som är högst 5 megawatt: 1 januari 2029.

Förordningen om medelstora förbränningsanläggningar

Var kan jag läsa mer om förordningen och hur det påverkar min organisation?

Förordningen (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar (FMF) togs fram som Naturvårdsverkets förslag på hur Sverige ska genomföra kraven från MCP-direktivet (direktiv 2015/2193/EU om begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar från medelstora förbränningsanläggningar). Nedan följer förslag på läsning:

Genomförande av MCP-direktivet (nr 6765)

Förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar (FMF) (riksdagens webbplats)

MCP-direktivet (2015/2193/EU) (EUR-Lex)

Vägledning om medelstora förbränningsanläggningar

Enligt 60 § FMF ska tillsynsmyndigheten förse Naturvårdsverket med den information som behövs för att kunna fullgöra rapportering till EU. Hur ska det ske?

Naturvårdsverket kommer att begära ut specifika uppgifter för rapportering från alla tillsynsmyndigheter, vilka då tas emot och hanteras av Naturvårdsverket.

Enligt 18 § FMF ska den som driver eller avser att driva en medelstor förbränningsanläggning lämna information om anläggningen till tillsynsmyndigheten i en e-tjänst som tillsynsmyndigheten anvisar. Hur ska begreppet ”e-tjänst”tolkas?

Förordningen specificerar inte närmare om hur e-tjänsten ska vara utformad. Det är upp till varje tillsynsmyndighet att utforma en lösning. Tillsynsmyndigheten behöver göra det möjligt för den som driver eller avser att driva en medelstor förbränningsanläggning att elektroniskt ge in de uppgifter som den är skyldig att lämna enligt 18 § FMF, eller uppdatera informationen enligt 19 § FMF.

Att hålla register över medelstora förbränningsanläggningar

Enligt 23 § FMF ska den behöriga myndigheten offentliggöra uppgifter som ingår i registret över medelstora förbränningsanläggningar. Hur ska registret utformas och vilka uppgifter måste ingå?

Enligt 23 § FMF ska tillsynsmyndigheten tillgängliggöra uppgifter ur registret på en webbplats som tillhör myndigheten och som allmänheten har tillgång till. De uppgifter som registret ska innehålla ges av 18 § FMF. Det är också dessa uppgifter som ska offentliggöras, med undantag för uppgifter om personnummer, födelsedatum och bostadsadresser.

Se även Naturvårdsverkets rapport nr 6765, Genomförande av MCP-direktivet, bilaga 1, avsnitt 3.1.7, samt artikel 5 i MCP-direktivet (2015/2193/EU).

Behöver kommunen hålla ett eget register, eller utgör de uppgifter som samlas in via tillsynsmyndighetens e-tjänst det register som 18 § FMF avser? Och för vem ska registret vara tillgängligt?

Om uppgifterna som verksamhetsutövaren lämnar in till tillsynsmyndigheten är kompletta kan tillsynsmyndigheten registrera den nya anläggningen i tillsynsmyndighetens verksamhetsstödsystem/tillsynsobjektsregister (I annat fall behöver tillsynsmyndigheten be verksamhetsutövaren att skicka in en komplettering via e-tjänsten). Det är sedan informationen i tillsynsmyndighetens verksamhetsstödsystem/tillsynsobjektsregister som ska tillgängliggöras på en webbplats för allmänheten. Vilka uppgifter som ska tillgängliggöras anges i 18 § FMF, med undantag för uppgifter om personnummer, födelsedatum och bostadsadresser (23 § FMF).