Vägledning

Nedskräpnings­avgifter för kommuner

Nedskräpning i gräset
Granskad: ‎den ‎30‎ ‎maj‎ ‎2024

Här finns stöd och information kring förordningen (2021:1002) om nedskräpningsavgifter riktat till dig som arbetar på kommun.

Förordningen medför att kommunerna får ersättning för delar av sina städkostnader samt att kommunerna är ålagda att årligen. Senast 31 mars, rapportera sina städkostnader till Naturvårdsverket. 

Sidan vänder sig till 

Dig som arbetar på kommun.  

Bra att veta 

Kommunernas städkostnader ska rapporteras årligen senast 31 mars. Innehållet i vägledningen uppdateras löpande.

Innan kommunernas kostnader fastställs av Naturvårdsverket har kommuner mellan 31 maj och 21 juni 2024 möjlighet att lämna synpunkter på Naturvårdsverkets beräkning av kostnaderna.

Förslag på kommunernas fastställda kostnader

Uppgifter att rapportera

En kommun ska, senast 31 mars varje år, lämna uppgifter till Naturvårdsverket om de kostnader som kommunen haft föregående år för att städa upp avfall som skräpats ned. Rapportering görs via Naturvårdsverkets e-tjänst.  

 • Kommunens bankgironummer som Naturvårdsverket ska betala ersättningen till  
 • De kostnader som kommunen haft under 2023 för att städa upp avfall som skräpats ned (Se punkterna 1-5 nedan)  
 • Beskrivning av vilka typer av kostnader som inkluderats i punkterna 1-5 nedan och vilka antaganden som gjorts  
 • Den uppskattade mängden fimpar som städats upp i er kommun (punkt 6 nedan)  

Det är av stor vikt att du som kommun endast rapporterar kostnader som kommunen haft för att städa upp avfall som skräpats ned enligt punkt 1-5 nedan. Observera att kostnaderna ska rapporteras exklusive moms. 

1. Kostnaden för att städa upp avfall som skräpats ned på de platser som kommunen har renhållningsansvar för enligt lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning 

Exempel på kostnader som kan ingå i rapporteringen till Naturvårdsverket är kostnader förknippade med:  

 • Tidsåtgång skräpplockning för hand och/eller med maskin . 
 • Investeringskostnader för maskiner avsedda att ta upp skräp, exempelvis fimpsugar, sopmaskiner, maskiner som blåser bort skräp. 
 • Material som plockpinnar, säckar, handskar och arbetskläder.  

Observera att en fördelning av kostnader behöver göras för maskiner och insatser som används till mer än att städa upp avfall som skräpats ned, se mer under rubriken Fördelning av kostnader för städinsatser. 

Vilka platser ska inkluderas när kommunen rapporterar kostnader för nedskräpning?

2. Kostnaden för att transportera bort och behandla det avfall som städats upp  

Exempel på kostnader som kan ingå i rapporteringen till Naturvårdsverket är kostnader förknippade med:  

 • Siktnings- och/eller sorteringskostnader .
 • Transporter (fordon, drivmedel och personal som kör). 
 • Behandling.  

Observera att en fördelning av kostnader behöver göras för maskiner och insatser som används till mer än att städa upp avfall som skräpats ned, se mer under rubriken Fördelning av kostnader för städinsatser.

3. Kostnaden för att administrera och planera den verksamhet som avser att städa upp, transportera och behandla avfall som städas upp 

Exempel på kostnader som kan ingå i rapporteringen till Naturvårdsverket är kostnader förknippade med:  

 • Planering av uppstädning, transport och behandling . 
 • Personalscheman. 
 • Administration och planering gällande entreprenadavtal såsom upphandling och avtalsuppföljning. 

4. Kostnaden för att samla in och rapportera uppgifter till Naturvårdsverket 

Exempel på sådana kostnader kan vara arbetstiden för att ta reda på kostnaderna förknippade med:  

 • Uppstädning av skräp.
 • Transport och behandling av avfallet.  
 • Administration och planering av uppstädning, transport och behandling . 
 • Informationsspridning för att minska negativ påverkan på miljön från nedskräpning av engångsplastprodukter.  
 • Vikten av uppstädade fimpar.  

5. Kostnaden för att sprida information för att minska negativ påverkan på miljön från nedskräpning av engångsplastprodukter 

Exempel på sådana kostnader är kostnader förknippade med information på webb och sociala medier, annonsering och informationsutskick samt trycksaker.  

6. En uppskattning av vikten i kilogram på de fimpar som städats upp 

Uppgifterna ligger inte till grund för ersättningen till kommunen. Uppgifterna används av Naturvårdsverket för att följa upp negativ påverkan på miljön i enlighet engångsplastdirektivet.  

Vikten i kilogram görs av kommunen genom en uppskattning. Om din kommun exempelvis genomför plockaanalyser eller skräpmätningar idag så kan de användas som underlag. Observera att kostnader för att utföra plockaanalyser eller skräpmätningar inte ingår i rapporteringen till Naturvårdsverket.

Youtube video

Kommunen ansvarar enligt 2 § lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (gaturenhållningslagen) för renhållningen på gator, vägar, torg, parker och andra allmänna platser inom detaljplanelagt område som kommunen är huvudman för. 

Lagen gäller även för områden med stadsplan. Kommunens skyldighet uppstår först när platsen har iordningställts för sitt ändamål, det vill säga inte direkt efter att en plan antagits. 

Kommunen är även skyldig att städa på andra platser utomhus än de som räknas upp ovan enligt 4 § gaturenhållningslagen. Det gäller sådana platser där allmänheten får färdas fritt som exempelvis i skog som allmänheten har tillträde till enligt allemansrätten. Det finns vissa undantag från när kommunen är skyldig att städa på platserna ovan, se vidare om detta i 2 § och 4 § gaturenhållningslagen. 

Kostnader som omfattas av rapporteringen

Rapporteringen ska enbart omfatta kostnader för att städa upp avfall som skräpats ner.  Tabellen nedan listar exempel på kostnader som omfattas, respektive ej omfattas, i kommunens rapportering. Listan är baserad på vanliga frågor som inkommit till Naturvårdsverket. 

Kostnader som omfattas Kostnader som inte omfattas
Informationskampanj för att minska nedskräpning av engångsplastprodukter och fimpar Kostnader för att tömma papperskorgar eller liknande
Skräpplockningsaktiviteter tillsammans med föreningar och allmänheten (på platser omfattade av lagen om gaturenhållning och skyltning) Kostnader för särskilda insatser, exempelvis: slängda/kvarlämnade vitvaror, möbler, bygg- och rivningsavfall och skrotbilar. Även kostnader för sanering och tuggummi
Kostnader för den andel av insatser som berör att städa upp avfall som skräpats ned. Informationskampanj avseende nedskräpning generellt
  Skräpmätningar, ej heller mätningar kopplat till uppskattning av vikten fimpar
  Avfall som flutit i land på havsstränder
  HSR medlemskap
  Muddring i sjö

Fördelning av kostnader för städinsatser  

Kostnader ska endast rapporteras för städinsatser som berör avfall som skräpats ned. En fördelning av kostnader behöver därav göras för insatser samt investeringar i maskiner som används till mer än att städa upp avfall som skräpats ned. Det gäller även kostnader för transport och behandling, energiåtervinning eller deponi till följd av sådana insatser.  

Nedan följer exempel på insatser där en fördelning behöver göras: 

Exempel 1: Personal plockar både skräp och tömmer papperskorgar. Kommunen behöver då göra en rimlig andelsuppskattning, exempelvis i procent av personalens tid, när den rapporterar. 

Exempel 2: Utför kommunen sandsopning uppstår en viss mängd skräp i den sand/grus som sopas upp. Hela kostnaden för städinsatsen och dess deponikostnad ska inte rapporteras som nedskräpningskostnader då sand/grus inte är skräp. En uppskattning behöver då göras. Exempelvis kan en uppskattning vara att 5 % är skräp och 95 % är sand/grus. Då ska 5 % av den insatsens kostnader rapporteras.

Ersättning till kommuner

Från år 2024 ska producenter av vissa engångsprodukter betala en produktavgift till Naturvårdsverket. Syftet med avgiften är att minska den negativa påverkan som nedskräpning av engångsprodukter utomhus har på miljön. Detta ska uppnås genom att producenterna tar det ekonomiska ansvaret för hantering av avfall som skräpar ner samt det ekonomiska ansvaret för spridning av information om nedskräpning. De inbetalda produktavgifterna ska sedan fördelas till kommunerna som ersättning för att de städar upp avfall som skräpar ner, kostnader för att administrera och planera denna verksamhet, kostnader för att samla in och rapportera uppgifter, samt kostnader för att sprida information för att minska negativ påverkan på miljö från nedskräpning av engångsprodukter. Ersättningen får endast användas till dessa verksamheter.   

Hur stor del av intäkterna från produktavgifterna som ska fördelas och betalas ut till varje kommun beslutas av Naturvårdsverket. Ersättningen bestäms utifrån hur många invånare som var folkbokförda i respektive kommun den 1 november året innan ersättningen betalas ut till kommunen. Naturvårdsverket beslutar även under vilken tidsperiod ersättningen ska användas. Utbetalningen görs en gång per kalenderår.   

Producenterna ska börja betala sin produktavgift under 2024 baserat på uppgifter från 2023 och det är från den avgiften som ersättningen till kommunerna ska betalas ut. När i tid ersättningen kommer betalas ut till kommunen är ej beslutat. Tidsplanen kommer att publiceras på Naturvårdsverkets webbsida.  

Naturvårdsverket bestämmer produktavgiftens storlek i föreskrifter.  Underlag till produktavgiften är kommunernas rapportering om föregående års kostnader för att städa upp avfall som skräpats ner, producenternas rapportering om antalet produkter som släppts ut på den svenska marknaden under föregående år samt resultatet från de nationella skräpmätningarna som Naturvårdsverket genomför två gånger vartannat år, med start 2023.  

Varför ska en kommun rapportera?

Syftet med kommunernas rapportering är att Naturvårdsverket ska kunna fastställa den produktavgift som producenter, av engångsprodukter som skräpar ner, ska betala. Produktavgiften fördelas sedan mellan kommunerna som ersättning för att de städar upp de engångsprodukter som omfattas av nedskräpningsavgifterna.   

Om uppgifterna inte rapporterats till Naturvårdsverket kan Naturvårdsverket komma att förelägga kommunen med vite med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken.

Hur loggar kommunen in i e-tjänsten?

Utseendet på inloggningen i e-tjänsten har ändrats sedan rapporteringen våren 2023. Naturvårdsverket har samlat flera e-tjänster för kommuner i en portal. Här ska alla kommuner rapportera nedskräpningskostnader, förpackningsavfall samt avfall i offentliga miljöer. 

 • De tjänstepersoner som rapporterade våren 2023 finns som rapportör i e-tjänsten. 
 • Samtliga kommuner har idag en tjänsteperson som är registrerad administratör hos Naturvårdsverket. Administratören har idag tillgång till e-tjänsten och kan lägga upp rapportörer för de olika rapporteringsområdena som nämns ovan. Kontakta din administratör om du ska rapportera men inte har en registrerad e-postadress. Vet du inte vem det är kan du kontakta Naturvårdsverkets kundtjänst.
 • Du loggar in med din registrerade e-postadress i e-tjänsten. Till den skickas en verifieringskod när du loggar in. Du behöver inget lösenord. 

Nej. Om du exempelvis som tjänsteperson arbetar på uppdrag av två kommuner så kan du rapportera för båda. Dock måste båda kommunerna lägga upp din mailadress som användare. Kommunen kan också ha ett kommunalägt bolag som sköter renhållningen, då kan kommunadministratören lägga upp användare för en sådan mailadress.  

E-tjänsteportal för kommunen

I e-tjänstportalen kan kommuner rapportera nedskräpningsavgifter, uppgifter om förpackningsavfall samt avfall i offentliga miljöer.

Frågor och svar

Nej. Förordning (2021:1002) om nedskräpningsavgifter ställer inga krav på att kommunen ska göra skräpmätningar. Det är Naturvårdsverket som ska göra nationella skräpmätningar två gånger vartannat år i enlighet med förordningen. 

Nej. Vilka kostnader ni som kommun ska ni rapportera framgår under rubriken Uppgifter att rapportera.   

Naturvårdsverket beräknar den andel av era kostnader som utgörs av engångsprodukter genom nationella skräpmätningar.   

”Avfall som skräpats ned” kan vara av en mängd olika slag, exempelvis; fimpar, godispapper, snabbmatsförpackningar, påsar, burkar, engångsgrillar, glas- och plastflaskor. Det kan även vara större föremål som till exempel vitvaror, möbler, bygg- och rivningsavfall och skrotbilar. 

Kommunernas rapportering är en del av underlaget för uträkning av produktavgiftens storlek. Kostnader för avfall som kräver särskilda insatser kan riskera att produktavgiften blir högre än vad som är representativt för nedskräpning av de engångsprodukter som omfattas av förordningen. Därför ska inte kommunerna i sin rapportering till Naturvårdsverket inkludera kostnader för avfall som kräver särskilda insatser som exempelvis slängda/kvarlämnande vitvaror, möbler, bygg- och rivningsavfall och skrotbilar. 

Vid uträkning av produktavgiften ska Naturvårdsverket, utöver kommunernas inrapporterade kostnader, även beakta resultatet från de nationella skräpmätningarna. Genom att kommunen inte rapporterar in kostnader för avfall som skräpats ner som kräver särskilda insatser, så kommer de inrapporterade kostnaderna på ett bättre sätt överensstämma med den typ av avfall som mäts i skräpmätningarna. 

Nej, förordningen är tydlig med att ersättningen är baserad på antal invånare i kommunen. Ni ska dock redovisa alla kostnader vilket även inkluderar perioder med ökade kostnader på grund av exempelvis turism. 

Administratören kan lägga in andra administratörer och rapportörer. Administratören lägger dessutom in kommunens grunduppgifter, det bankgiro som ersättning ska betalas ut till och anger vart beslut om ersättning ska skickas.  

En rapportör kan lägga in de uppgifter kommunen ska rapportera till Naturvårdsverket, redigera dem och sedan skicka in dem när en rapport är klar. Rapportören behöver inte ha en e-postadress kopplad till kommunen. 

Ersättningen kan i enlighet med förordningen om nedskräpningsavgifter endast betalas ut till kommunen. Ersättningen kan till exempel inte betalas ut till ett kommunalt bolag. 

Mejla Naturvårdsverkets kundtjänst med uppgifter om: Beskrivning av felet, vem som var inloggad, för vilken kommun, vilket datum/tid felet inträffade. Bifoga gärna skärmdump på felmeddelandet.

Relaterade sidor